Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. TỔ HỢP NỘI LỰC.

VI. TỔ HỢP NỘI LỰC.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH7GVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG12720,97 29,1

- 10,8 28,2 39,9 39,9

1

0,0

5

2 0,06

0,06 0,11 0,16 0,22 0,30

6

0

8

8

10,0039,9831,2

- 0,0

- 10,9 30,9 42,2 42,2

5 0,02 0 0,02 0,04 0,05 0,07 0,10

8

4

2

20,0042,222,92 25,8

- 28,2 25,8 28,2

1

0,0

5

5 0,16

0,17 0,29 0,44 0,61 0,52 0,17

5 5

5

30,0028,250,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

00,000,0037,2

0,0

14,6 36,6 51,8 51,8 -51,87

0,04

0,04 0,07 0,11 0,15 0,20

7

1

0

6

7

70,001 1,951

23,9 0,00 0,00

00,97 25,9

- 10,5

- 24,3 36,5 36,5

2

0,0

5

7 0,14

0,15 0,26 0,38 0,53 4 0,19

0

1

1

30,0036,5127,3

- 10,6

- 26,1 37,9 37,9

2 1,95

0,0

6 0,10

0,10 0,18 0,27 0,38 0 0,21

0

6

6

20,0037,962,92 2,92 24,9

- 10,4

23,0 35,3

2

0,1

-0,49 -0,16

5

5

1

0,04 0,19 0,34 0,50 1

1

2

80,0035,32-0,23 38,7 37,2 38,7 -38,72

0,40

2

7

20,00- 14,2

25,8

0,0

-0,20 24,3 40,1 40,1 -40,10

0,12

0,12 0,22 0,33 0,45 5

5

2

9

0

00,00233,9 37,2

0,0

0,08

0,08 0,14 0,21

7

1

00,97 24,1

- 10,3

22,0 34,5 34,5

0,0

-0,14

5

8 0,23

0,24 0,42 0,63 8 0,42

6

6

6

40,0034,5625,8

- 28,2 25,8 28,2

3 1,95

0,0

5 0,16

0,17 0,29 0,44 0,61 0,52 0,17

5 5

5

30,0028,252,92 24,9

- 10,4

- 23,0 35,3 35,3

3

0,0

5

1 0,18

0,19 0,34 0,50 1 0,49 0,16

1

2

2

40,0035,32- -28,250,00333,9--------Page 33---ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG25,8

0,0

28,2 25,8 28,2

0,16

0,17 0,29 0,44 0,61 0,52 0,17

5

3

5

5

5

40- 14,0

28,3

0,0

26,3 42,4 42,4 -42,46

0,20

0,21 0,38 0,57 7 0,45 0,15

9

4

8

6

60,000,97 23,6

- 10,3

21,3 33,9 33,9

0,0

-0,10

5

4 0,33

0,35 0,61 4 0,52 0,30

8

8

8

60,0033,9828,3

28,3 31,2

4 1,95

0,0

-0,13 31,2

9 0,25

0,26 0,46 0,69 0,67 0,38

9

9

5

90,0031,292,92 23,7

- 10,3

- 21,5 34,1 34,1

4

0,0

5

6 0,28

0,29 0,51 4 0,62 0,36 0,12

3

0

0

50,0034,1043,9 31,6

0,0

-0,09 34,6 31,6 34,6 -34,62

0,36

0,37 0,66 0,69 0,47 0,27

5

7

2

5

20,005- 14,0

29,4

31,6

0,0

-0,11

45,6 45,6 -45,66

0,30

0,32 0,56 2 0,57 0,33

0

5

6

6

60,00400,97 24,3

- 10,4

22,2 34,7 34,7

5

0,0

-0,06

5

1 0,45

0,48 2 0,50 0,34 0,19

1

3

3

90,0034,7330,0

- 14,0

27,8 44,1 44,1

5 1,95

0,0

-0,07

5 0,42

0,44 8 0,56 0,38 0,22

8

3

3

80,0044,1352,92 23,8

- 10,3

21,5 34,2 34,2

0,0

-0,08

5

2 0,39

0,41 9 0,63 0,42 0,24

8

1

1

70,0034,2153,9 31,6

0,0

-0,09 34,6 31,6 34,6 -34,62

0,36

0,37 0,66 0,69 0,47 0,27

5

7

2

5

20,00619,8

0,1

-0,03 21,7 19,8 21,7 -21,76

0,64

0,38 0,28 0,20 0,14 0,08

9

2

6

9

60,0000,97 26,2

10,6

24,5 36,8 36,8

6

0,1

-0,03

5

4 0,60

2 0,36 0,26 0,18 0,10

9

6

6

20,0036,866 1,95 19,80,0034,16-- 14,2---- -0,04 18,0 34,1 34,1Page 34ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH9 0,560,1

1GVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG7 0,44 0,32 0,21 0,1286662,92 25,1

10,5

23,1 35,6 35,6

0,1

-0,05

5

2 0,52

6 0,52 0,38 0,25 0,15

5

7

7

00,0035,6763,9 30,0

0,0

-0,06 32,6 30,0 32,6 -32,69

0,49

0,51 0,60 0,43 0,29 0,17

5

9

9

5

90,00- 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,34

-4,34

3,52 0,82 0

3,52 4,340,00707 1,05 6,87- 6,8

13,6 13,6

-0,01 5,81

0,78 0 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02

7

70,0013,6772,1 3,52- 9,0

12,5 12,5

-0,01 2,23

0,73 5 0,19 0,14 0,10 0,07 0,04

6

60,0012,567 3,15 5,45- 6,7

12,1 12,1

-0,02 3,94

0,69 4 0,28 0,21 0,15 0,10 0,06

9

90,0012,194,2 19,8

0,1

-0,03 21,7 19,8 21,7 -21,76

0,64

0,38 0,28 0,20 0,14 0,08

9

2

6

9

60,00- 6,8

-0,01 -5,81 13,6 13,6 -13,67

6,87 0,78 0 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02

7

70,000,32

- 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22

-0,22

5 0,17 0,05 0

0,17 0,220,0078

808 0,65 3,524,3

- 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 4

4,34

0,82 00,004,3480,97

- 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,97

-1,97

5 1,51 0,46 0

1,51 1,970,0081,3- 0,0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,88

-0,88

0,67 0,21 0

0,67 0,880,00BẢNG TỔ HỢP LỰC CẮT DẦM D1

Trường hợp tải trọng (đơn vị kN)

Tổ hợp

Phầ

Tiết

n

diện TT HT HT HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 Qmin Qmax Qtt=|Q|

tử

1

2

max

1042,04 0,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 14,06 42,04 56,40 56,40

Page 35ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG10,97

21,53 0,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 7,06 21,53 28,88 28,88

511,95 1,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,05 1,01 1,3612,92

0,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 -6,95

26,45

5 19,50

26,45 19,2113,90,02 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10

53,97

40,02

13,96 53,97 39,732041,69 0,02 0,00 0,02 0,04 0,05 0,08 14,04 -0,01 41,68 55,94 55,941,3620,97

21,18 0,02 0,00 0,02 0,04 0,05 0,08 7,03 -0,01 21,16 28,42 28,42

521,95 0,66 0,02 0,00 0,02 0,04 0,05 0,08 0,03 -0,01 0,6522,92

0,02 0,00 0,02 0,04 0,05 0,08 -6,97 -0,01

26,84

5 19,85

26,84 19,6523,90,02 0,00 0,02 0,04 0,05 0,08

-0,01

54,36

40,37

13,98

54,36 40,163041,38 0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 14,02 -0,03 -0,01 41,33 55,55 55,550,9030,97

20,86 0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 7,02 -0,03 -0,01 20,82 28,03 28,03

531,95 0,35 0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,01 -0,03 -0,01 0,30 0,5132,92

0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 -6,99 -0,03 -0,01

27,20

5 20,17

27,20 20,0233,90,02 0,00 0,02 0,04 0,06

-0,03 -0,01

54,72

40,68

14,00

54,72 40,534041,09 0,03 0,00 0,03 0,05 14,01 -0,05 -0,03 -0,01 41,00 55,20 55,200,5140,97

20,57 0,03 0,00 0,03 0,05 7,00 -0,05 -0,03 -0,01 20,49 27,68 27,68

541,95 0,06 0,03 0,00 0,03 0,05 0,00 -0,05 -0,03 -0,01 -0,03 0,1642,92

0,03 0,00 0,03 0,05 -7,01 -0,05 -0,03 -0,01

27,55

5 20,46

27,55 20,3643,90,03 0,00 0,03 0,05

-0,05 -0,03 -0,01

55,07

40,97

14,01

55,07 40,875040,80 0,03 0,01 0,03 14,00 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 40,66 54,86 54,860,1650,97

20,28 0,03 0,01 0,03 6,99 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 20,15 27,34 27,34

551,95 -0,23 0,03 0,01 0,03 -0,01 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 -0,38 -0,16

Page 360,38ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HOÀNG52,92

0,03 0,01 0,03 -7,02 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01

27,90

5 20,75

27,90 20,6853,9600,03 0,01 0,03

-0,06 -0,04 -0,02 -0,01

55,42

41,26

14,02

55,42 41,19

40,50 0,04 0,0113,9

-0,08 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 40,30 54,52 54,52

860,97

19,98 0,04 0,01 6,97 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 19,78 27,00 27,00

561,95 -0,54 0,04 0,01 -0,03 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01 -0,76 -0,4962,92

0,04 0,01 -7,04 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01

28,28

5 21,05

28,28 21,0063,90,04 0,01 -14,0 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 -0,01

55,80

41,57

55,80 41,527013,30 0,05 9,31 -0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 13,02 22,66 22,660,7671,05 6,29 0,05 4,64 -0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 6,00 10,97 10,9772,1 -0,73 0,05-0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 -1,04 -0,68

0,0373,15 -7,74 0,05-0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01

-7,69 12,72

4,70

12,7274,2801,040,05

-0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01

24,41

14,75

9,37

24,41 14,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,0080,32

-1,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,35 -1,03

5

0,321,3580,65 -2,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 -2,06

0,632,7080,97

-3,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,04 -3,09

5

0,954,0481,3 -4,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,39 -4,12

1,275,39VII. TÍNH TỐN CỐT THÉP.

1. Tính tốn cốt thép dọc:

Tính tốn theo cấu kiện chịu uốn, dùng tổ hợp M max, Mmin để tính tốn cốt thép

b'

dọc chịu lực.

+

a/ Tiết diện chịu môment dương M :Page 37ScbSchxaxhoh'ffĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHGVHD: TH.S NGUYỄN PHÚ HỒNGVì dầm và sàn đổ tồn khối với nhau nên ta tính tốn dầm theo cấu kiện có tiết

diện chữ T theo cường đợ trên tiết diện thẳng góc có cánh nằm trong vùng nén.

+ h : Chiều cao tiết diện; + ho = h – a

: Chiều cao tính tốn tiết diện

h 'f > 0,1 × hh 'f+: Chiều dày cánh

b'

f+ Bề rộngcủa cánh không được vượt quá giới hạn nhất định để đảm bảo

b 'fcánh cùng tham gia chịu lực cùng với sườn:= 2×Sc + b-Sc : Độ vươn của cánh lấy là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị sau:

lo

2ld

66 × h 'f;(với lo là khoảng cách thông thuỷ giữa hai dầm song song nhau).

ld

63,9

= 0, 65

6'⇒ bfSc= =

m;

= 2×0,65 + 0,2 = 1,5m=150cm.

+ Xác định môment ứng với trường hợp trục trung hoà qua mép dưới của cánh

M f = Rb × h 'f × b 'f × (ho − 0,5 × h 'f )và mép trên của sườn:

So sánh với nội lực tiết diện do ngoại lực gây nên:

+Nếu Mmax Mf : Trục trung hồ qua cánh, tính tốn như tiết diện chữ nhật (

+Nếu Mmax*Tính tốn cốt thép cho trường hợp Mmax Mf : Với tiết diện tính tốn (+ Xác định và kiểm tra điều kiện hạn chế:α

m==b 'f ×h).M max

Rb × b 'f × ho2 ≤ αĐối với bêtông cấp độ bền B15, cốt thép chịu lực AII tra bảng có:

1 + 1 − 2 ×αm

Xác địnhh)Mf : Trục trung hồ qua sườn, tính tốn như tiết diện chữ T.

ζb 'f ×Rξ

Rα

R+2

AsTT =+ Diện tích cốt thép cần thiết:M max

ς × Rs × ho(cm2) vớiAsTT ≥ AsTTminAsCH ≥ AsTT+ Chọn đường kính cốt thép có tổng diện tích tiết diện

α ≥α+ Nếu m

Tăng diện tích tiết diện

R : Xảy ra hiện tượng phá hoại dòn

hoặc tính tốn cốt kép.

* Trường hợp M > Mf :

Page 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. TỔ HỢP NỘI LỰC.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×