Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. Kết quả thực nghiệm

VIII. Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

• [1] Các bài viết, nhận xét và thông kê của Hiệp hội bảo vệ bản quyền thế giới

http://www.iipa.com

[2] Ricardo A. Garica, “Digital Watermarking of audio signals using a psychoacoustic

auditory model and Spread Spectrum Theory”, Artech House, 2000.

[3] L. Boney, H. Tewfik and N. Hamdy, “Digital Watermarks for Audio Signals” IEEE

Int.Conf. on Multimedia Computing and Systems, Hiroshima, Japan, June 1996.

[4] Stefan Katzenbeisser and Fabien Petitcolas, “Information Hiding Techniques for

Steganography and Digital Watermarking”, ISBN 1-58053-035-4, 2000.

[5] Bộ dữ liệu mẫu http://www.tnt.uni-hannover.de/ project/mpeg/audio/sqam/

[6] Hiệp hội bảo vệ bản quyền tác giả, nhà sáng tác, và các nhà xuất bản Nhật

http://www.jasrac.or.jp/ejhp/

[7] Hide4PGP: http://www.heinz-repp.onlinehome.de/ Hide4PGP

[8] EZStego (Stego Online, Stego Shareware) http://www.stego.com

[9] MP3Stego (Fabien A. P. Petitcolas, đại học Cambridge)

http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/steganography /mp3stego/.

[10] Steghide http://steghide.sourceforge.netTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. Kết quả thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×