Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MÔ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC

MÔ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC

Tải bản đầy đủ - 0trang

s(t): tín hiệu âm thanh trên miền thời gian3.WATERMARKING SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ

KẾT HỢP MƠ HÌNH THÍNH GIÁC• 3.1. Quá trình tạo Watermark3.2. Quá trình nhúng Watermark3.3. Quá trình rút trích WatermarkVII. KẾT LUẬN

• Watermarking là hướng nghiên cứu mới, đặc biệt là trên âm thanh.

Tiềm năng và nhu cầu sử dụng của Watermarking rất lớn nhất là

trong bảo vệ bản quyền. Yêu cầu quan trọng nhất với các thuật tốn

Watermarking là đảm bảo được tính trong suốt và khả năng bền

vững trước các tấn công. So với các phương pháp trước đây như

thay thế bit ít quan trọng nhất, biến đổi trên miền, echo…, phương

pháp của chúng tôi đã đảm bảo tốt các yêu cầu trên. Tuy nhiên

khuyết điểm tồn tại của hệ thống là:

− Tín hiệu thăm dò sử dụng trong mơ hình thính giác được xây dựng

một cách chủ quan dựa trên tác động của áp suất âm lên tần số

nghe.

− Tồn tại một xác suất lỗi nhỏ vốn có trong mơ hình trải phổ. Chúng

tôi tin rằng nếu đem ứng dụng trong thực tếVIII. Phân cơng nhiệm vụ

• Trích watermar: Úy

• Nhúng wartermar : Ngọc , HoàngVIII. Kết quả thực nghiệmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MÔ HÌNH GIẢ LẬP HỆ THÍNH GIÁC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×