Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CHƯƠNG III. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giám sát chủ đầu tư tự thực hiện (lập ban quản lý dự án) hoặc thuê tư vấn giám sát

đều nhằm bảo đảm cơng trình hồn thành đúng thời hạn như đã ghi trong hợp đồng

xây dựng. Còn giám sát của tư vấn thiết kế nhằm đảm bảo cơng trình được xây

dựng theo đúng bản vẽ thiết kế và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật. Giám sát của

nhà thầu xây lắp hay còn gọi là tự giám sát chỉ nhằm hồn thành các cơng đoạn thi

cơng như trong bản vẽ thi công yêu cầu trên cơ sở các biện pháp thi công do nhà

thầu lập ra cho nội bộ thực hiện, các biện pháp này là chi tiết hóa bản vẽ thi cơng

của thiết kế.

2. Vị trí và vai trò của quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng

trình

Quản

lý tiến

vị trícơng

quan

trọng

trong

nộidự

dung

quảnlợi

lý dự

án xây

là tiến

chất lượng

vàđộ

giácó

thành.

Sự thành

cơng

của

án được

chú

ý nhất

vẫndựng

là việc

đáp độ,

ứng

đúng

tiến

độ,

sự

thành

này

kéo

theo

rất

nhiều

cácích kinh tế khác cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Lợi ích kinh tế trực tiếp chính là việc

giảm các chi phí đầu tư phát sinh, lợi ích kinh tế gián tiếp chính là việc sớm đưa dự

án vào vận hành khai thác sẽ mang lại những nguồn thu hồi vốn cho dự án và các

sự phát triển mang tính đồng bộ khác thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế

cả vi mô lẫn vĩ mô. Do vậy, việc quản lý tiến độ cần phải được đặc biệt chú ý đối

với các chủ thể tham gia thực hiện dự án xây dựng cơng trình nhất là đối với các

dự án xây dựng cơng trình giao thơng.

Quản lý tiến độ có vai trò rất quan trọng, nó giúp các nhà thầu kiểm soát rất

tốt về các mốc thời gian cần phải thực hiện và cần kết thúc của các hạng mục đã

được ký kết trong hợp đồng thi công của các nhà thầu với chủ đầu tư. Ngoài ra nó

cũng giúp đơn vị tư vấn giám sát theo dõi chặt chẽ và chi tiết sự thực hiện của các

nhà thầu theo bản tiến độ đã lập và được phê duyệt. Ngồi việc quản lý về mặt thời

gian thì quản lý tiến độ còn có vai trò:

- Là cơ sở để xác định, điều chỉnh và lập kế hoạch cho các nguồn tài

nguyên.

- Lập kế hoạch cho dòng tiền mặt.

-Trường hợp có tranh chấp về thời gian, khối lượng các thông tin cập nhậttiến độ nếu được thực hiện một cách chính xác, tn thủ các quy định thì sẽ là các

bằng chứng hữu hiệu để bảo vệ lợi ích của các nhà thầu hoặc chủ đầu tư khi nảy sinh

các vấn đề liên quan đến chậm tiến độ.

Để lập một bản tiến độ có chất lượng mang tính khả thi cao, đòi hỏi người lập

tiến độ phải cân nhắc rất nhiều yếu tố: có hiểu biết tồn diện về chuyên ngành, năng

lực của nhà thầu, điều kiện, biện pháp thi cơng, hợp đồng, tài chính, các phương

pháp lập tiến độ…

3. Nội dung công tác quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình

Việc quản lý tiến độ được thực hiện trong giai đoạn triển khai dự án, khi đó

các nhà thầu đã được ký kết hợp đồng, đơn vị tư vấn giám sát cũng đãđược huy động với những ràng buộc của ban quản lý dự án được ủy quyền phụ

trách, quản lý tiến độ có các nội dung chính như sau [9]:

- Xác định cơng việc.

- Xác định trình tự.

- Xác định nguồn tài ngun cho cơng việc.

- Xác định thời gian hồn thành cơng việc.

- Lập tiến độ thi công.

- Điều chỉnh tiến độ theo tiến độ mốc (base line).

-Kiểm tra thực hiện tiến độ - sử dụng tiến độ trong quá trình điều hành vàtriển khai xây dựng.

- Đo đếm khối lượng, công việc để thanh toán.

4. Tiến độ và vấn đề quản lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình.

Do đặc thù của từng cơng trình mà tiến độ và vấn đề quản lý tiến độ thi cơng

xây dựng các cơng trình có các đặc thù khác nhau. Cơng trình xây dựng lớn thường

có nhiều hạng mục thi cơng khác nhau và có nhiều nhà thầu thi công cùng tham gia

vào một công trình, cho nên bản tiến độ thi cơng của các hạng mục cơng trình

thường được chia ra từng giai đoạn và từng phần do các nhà thầu khác nhau lập ra,

do vậy mà tính thống nhất và liên kết phải ln đảm bảo. Việc quản lý tiến độ

của cơng trình xây dựng cũng rất phức tạp và bị ảnh hưởng rất lớn bởi các vấn đề

như nhân lực của dự án, thiết bị khoa học cơng nghệ, tài chính, nguồn vốn thực hiện

dự án, đặc biệt là các vấn đề khó khăn vướng mắc giữa các bên trong q trình thực

hiện dự án.

Nhân lực: Nguồn nhân lực để thực hiện dự án là một vấn đề rất quan trọng

trong việc thực hiện tiến độ theo đúng theo kế hoạch đặt ra của ban quản lý dự

án. Các đơn vị ban quản lý, ban tư vấn giám sát, nhà thầu tham gia thực hiện dự án

phải chuẩn bị tốt các khâu tổ chức nhân sự và bố trí nhân sự phải phù hợp với trình

độ chun mơn theo từng giai đoạn thực hiện dự án,thực tế hiện nay tình trạng chậm tiền độ vì yếu tố nhân lực thiếu, hay trình độ

chuyên môn yếu kém không phù hợp với công việc được giao còn xảy ra ở rất nhiều

dự án.

- Thiết bị khoa học công nghệ: Là một vấn đề rất quan trọng trong q trình thi

cơng các hạng mục cơng trình của nhà thầu và thiết bị kiểm tra chất lượng các bộ

phận thiết bị của ban tư vấn giám sát như máy siêu âm thép…Chính vì thế việc phải

chuẩn bị tốt các thiết bị khoa học công nghệ là một điều rất cần thiết trong việc triển

khai dự án hay xử lý các sự cố một cách nhanh trong nhất, tuy nhiên hiện nay các

nhà thầu thường đi thuê thiết bị cơng nghệ để thực hiện trong q trình thi công,

dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ do thiếu thiết bị để triển khai công việc.

Vốn đầu tư, vốn đầu tư của dự án là yếu tố sống còn để dự án thực hiện và tồn

tại. Việt Nam chúng ta là một đất nước còn nghèo, để thực hiện được một dự án

đầu tư đối với các cơng trình xây dựng đặc biệt là các cơng trình lớn thì thường

có hiện tượng chậm vốn (trơng chờ vào ngân sách là không khả thi), cơ sở hạ

tầng xây dựng là một tiền đề thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Do

vậy, các dự án cơng trình xây dựng lớn của nước ta thường sử dụng vốn vay ưu đãi

của các tổ chức quốc tế như ADB, World Bank, JICA, ODA…Chính sự ưu đãi và

ổn định của nguồn vốn này đã tạo điều kiện để tiến độ dự án được thực hiện liên

tục, vấn đề còn lại nằm ở khâu quản lý và thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên hầu

hết các cơng trình xây dựng lớn đều chậm tiến độ dẫn đến sự mất niềm tin từ các

nhà tài trợ và ảnh hưởng xấu đến các dự án xây dựng ở Việt nam.

Trượt giá, đối với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ như Việt nam thì

chuyện trượt giá là điều khơng thể tránh khỏi, mặc dù trong các hợp đồng xây lắp

của các nhà thầu cũng có điều khoản tính trượt giá thế nhưng ảnh hưởng của nó tới

việc mua vật liệu, sắm thiết bị và các chi phí khác phục vụ thu công là không hề

nhỏ, và việc cầm chừng trong thi công luôn xảy ra gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch

tiến độ và việc giám sát tiến độ của dựa án.

Các vấn đề khó khăn vướng mắc giữa các bên trong quá trình thực hiện dự án

như việc xung đột và tranh chấp hợp đồng xây lắp, việc này thường xảy ra ở các dự

án lớn, bởi vì tại đây có rất nhiều nhà thầu phụ đến từ các cơng ty khác nhau cho

nên khi có sự thiệt hại về lợi nhuận họ sẵn sàng xung đột, gây trì hỗn và gián đoạn

thi cơng. Việc này khơng thể giải quyết nhanh chóng, nó đòi hỏi sự can thiệp củanhiều bên cho nên ảnh hưởng đến tiến độ cũng rất nhiều. Đây cũng là một điểm vô

cùng bất hợp lý cần khắc phục trong công tác quản lý dự án của các cơng trình xây

dựng ở nước ta.

Thiết kế bản vẽ thi công, công tác thiết kế bản vẽ thi công là công việc thực hiện

bởi tư vấn thiết kế, song các nhà thầu phải lập ra các biện pháp thi công để thực

hiện bản vẽ trên. Tuy nhiên việc thực hiện theo thiết kế thường gặp những khó khăn

nhất định do điều kiện thi công thực tế không giống với thiết kế, đây là một điều

thường xuyên xảy ra ở các dự án và là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc

chậm tiến độ thi công trên công trình xây dựng.

Giải ngân thanh tốn, việc giải ngân thanh toán phụ thuộc vào nguồn ngân sách

của vốn đầu tư và các thủ tục thanh toán, trên thực tế khi gặp khó khăn về việc

thanh tốn hầu hết các nhà thầu ngừng thi công và cũng không quan tâm đến việc

chậm trễ hay ảnh hưởng đến tiến độ ra sao nữa, đây cũng là một điểm thiếu chuyên

nghiệp của các nhà thầu Việt Nam. Do vậy, việc đáp ứng kịp thời các chứng chỉ

thanh toán cũng là một nhân tố giúp ổn định các kế hoạch về tiến độ đã đặt ra.

III. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:

Trong chương 1 Tác giả đã trình bày rõ đặc thù về tiến độ thi cơng cơng

trình xây dựng như: Tại sao lại phải lập tiến độ thi cơng, vị trí vai trò của quản

lý tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình, đồng thời tác giả cũng nêu rõ nội dung

công tác quản lý tiến độ, cũng như những vấn đề liên quan tới quản lý tiến độ

thi cơng xây dựng cơng trình tuyến đường Cao Lãnh – Vàm Cống thuộc đồng bằng

Sông Cửu Long.CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ

TIẾN ĐỘ THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH TUYẾN ĐƯỜNG CAO LÃNH – VÀM

CỐNG THUỘC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG.

I MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẬM TIẾN

ĐỘ.

1 Nguyên nhân từ phía nhân lực

- Các nhà thầu tham gia dự án đa phần là các nhà thầu mới được thành lập vì vậy

mà năng lực nhà thầu còn yếu kém, đội ngũ nhân viên non trẻ còn thiếu kinh

nghiệm thi cơng các cơng trình lớn khơng thể phản ứng kịp thời khi có

vấn đề đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác thực hiện tiến độ trên cơng trường,

mặt khác cũng gây khó khăn rất nhiều cho công tác quản lý của CĐT cũng như

TVGS.

- Mặc dù hầu hết các dự án đều được đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy

định của nhà nước, tuy nhiên ở một số dự án dựa vào các mối quan hệ thân thiết

mà các nhà thầu kém năng lực lại được tham gia. Các nhà thầu này không đủ khả

năng về nguồn nhân lực cũng như các trang thiết bị máy móc thi cơng để thực

hiện mà khi vào dự án rồi mới bắt đầu đi mua, đi thuê, đi mượn… điều này dẫn

đến rất nhiều vấn đề nảy sinh trong dự án làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác

thực hiện tiến độ trên công trường. Đôi khi nhà thầu và CĐT lại cùng thuộc một

công ty điều này làm cho công tác quản lý của TVGS gặp rất nhiều khó khăn và

khơng thể chủ động được trong công tác quản lý chất lượng cũng như tiến độ của

mình. Đặc biệt vấn đề kém hiệu quả trong vận hành theo sơ đồ tổ chức tại các văn

phòng tư vấn giám sát ở các dự án thực sự đáng lo ngại, điều này xuất phát từ tình

trạng buông lỏng quản lý cũng như không quy định và ràng buộc rõ ràng về trách

nhiệm, quyền hạn và yêu cầu phối hợp giải quyết công việc của từng vị trí. Thực tế

cho thấy có sự lộn xộn, chồng chéo trong hoạt động của tư vấn giám sát trên công

trường và sự khơng rõ ràng trong kiểm sốt hồ sơ và thực hiện giám sát nghiệm thu

các hoạt động thi công trên công trường. Tất cả những điều trên gây ảnh hưởng

rất nhiều đến việc triển khai thi công trên các hạng mục. Để đẩy nhanh tiến độ thi

công điều này cũng cần được thay đổi một cách toàn diện nhất.5. Nguyên nhân từ những khó khăn vướng mắc trong trường hợp điều kiện thi

công thực tế khác với thiết kế.

Trong thực tế thi công xây dựng, việc chậm tiến độ thường xuất phát từ

những khó khăn và vướng mắc từ việc thiết kế khơng lường trước được hết những

khó khăn hoạc phát sinh từ những điều kiện khách quan gây ra, điều này là một

điều gần như không thể tránh khỏi đối với bất kỳ cơng trình nào. Khi gặp một vấn

đề về việc điều kiện thi công thực tế khác với thiết kế, thông thường cán bộ phụ

trách giám sát của nhà thầu sẽ gửi phản hồi về văn phòng của mình để văn phòng có

phản ánh đối với TVGS, tiếp đó TVGS sẽ báo cho CĐT và TVTK để có biện pháp

xử lý đối với những trường hợp này vì vậy thời gian xử lý thường bị kéo dài. Hầu

hết những cơng trình mà Trung tâm tư vấn tham gia đều là những cơng trình lớn và

đòi hỏi yêu cầu về kỹ thuật thi công rất cao nên nhiều khi các kỹ sư hoặc giám sát

viên ở trên công trường không thể giải quyết được, nếu chờ đệ trình và kiểm tra

theo thủ tục thì rất mất thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

6. Nguyên nhân từ sự thiếu hỗ trợ giữa TVGS - Nhà thầu

Việc hỗ trợ nhà thầu trong công tác thi công để thực hiện đúng theo thiết kế là

một việc hết sức quan trọng trong quá trình quản lý chất lượng cũng như tiến độ của

đơn vị TVGS trong một dự án xây dựng. Việc nhà thầu làm sai thiết kế sẽ làm ảnh

hưởng đến chất lượng và sau là ảnh hưởng đến tiến độ của cơng trình, bởi cơng tác

xử lý sẽ rất mất thời gian, vì thế các đơn vị tư vấn phải luôn sát sao với nhà

thầu trong quá trình thực hiện dự án, và cần có những đề xuất khi nhà thầu năng

lực kém về những vấn đề tổ chức mặt bằng thi công, biện pháp thi công như thế nào

cho hợp lý để có thể triển khai dự án theo tiến độ nhanh nhất có thể. Ngồi ra tư vấn

giám sát chưa hỗ trợ được nhiều cho nhà thầu trong quá trình thi cơng khi cơng

trình gặp những khó khăn trong q trình thi công, hay tư vấn giám sát chưa hướng

dẫn kỹ càng những hồ sơ của nhà thầu còn thiếu sót, cần sửa đổi bổ sung như thế

nào làm cho những nhà thầu bị vướng mặc trong quá trình làm hồ sơ pháp lý, hồ sơ

quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết tốn…vì thế cần phải đề ra giải pháp tư vấn

hỗ trợ nhà thầu thực hiện theo đúng quy trình, thiết kế để đảm tiến độ thi cơng có

chất lượng cao mang lại tính hiệu quả cao nhất cho dự án.

7. Nguyên nhân từ việc chậm thanh toán và giải ngân

Cơng tác thanh tốn và giải ngân kịp thời cũng là một chỉ số xác định sự đảm

bảo tiến độ của dự án. Đối với các dự án xây dựng cơng trình lớn thì lượng tiền để

phục vụ cho việc thi cơng là vơ cùng lớn, thực tế có rất nhiều nhà thầu không đápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×