Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×