Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Tải bản đầy đủ - 0trang

10

Lý luận chính trị; Chun mơn, nghiệp vụ; Kiến thức pháp

luật; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành;

Tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc…

2. Nội dung bồi dưỡng ngoài nước:

Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước

và quản lý chuyên ngành;Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

* Hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm:

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Bồi dưỡng theo

các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: tập

trung; bán tập trung; vừa làm vừa học; từ xa...

* Nội dung, chương trình, thời gian bồi dưỡng cán bộ, cơng

chức do Chính phủ quy định.

2.2. Vai trò, nội dung ứng dụng công nghệ thông tin

trong giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, công chức

2.2.1. Công nghệ thông tin và vai trò của nó trong giáo dục,

đào tạo

2.2.1.1. Quan niệm về công nghệ thông tin

CNTT là một tập hợp các phương pháp khoa học cơng nghệ,

phương tiện, máy tính, mạng truyền thông và hệ thống các kho dữ

liệu nhằm tổ chức, lưu trữ, truyền dẫn và khai thác, sử dụng có hiệu

quả nguồn tài ngun thơng tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi

lĩnh vực hoạt đời sống xã hội.

2.2.1.2. Vai trò của cơng nghệ thơng tin đối với xã hội

Tạo nên xã hội toàn cầu, mọi người tương tác, liên lạc nhanh chóng

và hiệu quả; thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, biến đổi trong

phương thức sáng tạo của cải, trong lối sống và tư duy của con người; nó

là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển…

2.2.1.3. Vai trò của cơng nghệ thông tin đối với giáo dục

Mở rộng trang bị lớp học máy vi tính và kết nối Internet;

nâng cao kinh nghiệm học tập; Tăng cơ hội kết nối mạng; Cung

cấp giáo dục từ xa; Bổ sung cho học tập truyền thống; Tăng khả

năng tiếp cận tài nguyên; Trải nghiệm học tập tương tác; Học

tập lấy sinh viên làm trung tâm; Huấn luyện giáo viên...11

2.2.1.4. Vai trò của cơng nghệ thông tin trong quản lý giáo

dục: nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, các bậc học, mở rộng

loại hình đào tạo; nâng cao hiệu quả cơng tác, cải cách hành chính,

đổi mới phương thức, lề lối làm việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ

và góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và giải quyết

công việc nhanh chóng, khoa học và hiệu quả hơn.

2.2.2. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng

cán bộ, công chức

Ứng dụng CNTT trong bồi dưỡng cán bộ, công chức là đem

thành tựu của CNTT áp dụng vào tồn bộ hoạt động và q trình bồi

dưỡng một cách hệ thống, phù hợp quy luật, tạo môi trường giáo dục

dựa vào công nghệ hiện đại, góp phần cao chất lượng, hiệu quả bồi

dưỡng cán bộ, công chức.

2.2.2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu vào

của cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng

Tổ chức đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng; Quản lý học

viên, hồ sơ học viên, các chương trình ngành đào tạo, bồi dưỡng

trong nhà trường; Thiết lập ràng buộc điều kiện tiên quyết, học trước,

song hành, thay thế học phần trong chương trình bồi dưỡng cán bộ,

cơng chức...

2.2.2.2. Ứng dụng cơng nghệ thông tin trong dạy và học của

giảng viên, học viên

Một là, giảng viên hướng dẫn học viên khám phá tri thức các

môn học trên mạng. Hai là, nắm vững và thực hiện quy trình thiết kế

WebQuest: Chọn và giới thiệu chủ đề; Tìm nguồn tài liệu học tập;

Xác định mục đích và nhiệm vụ; Thiết kế tiến trình. Ba là, trình bày

trang Web và thực hiện WebQuest:

2.2.2.3. Ứng dụng cơng nghệ thông tin trong quản lý đầu ra

của hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức

2.3. Tiếp cận quản lý và quản lý bồi dưỡng cán bộ, công

chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng cơng nghệ

thông tin

2.3.1. Tiếp cận về quản lý

2.3.1.1. Khái niệm quản lý

Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có định hướng của

chủ thể (người quản lý, tổ chức quản lý) lên khách thể (đối tượng

quản lý) về mặt chính trị, văn hố, kinh tế - xã hội, các chính sách,

các nguyên tắc, các phương pháp và các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra

môi trường và điều kiện cho sự phát triển của đối tượng.

2.3.1.2. Khái niệm về quản lý giáo dục12

Quản lý giáo dục là những tác động tự giác của chủ thể quản lý

đến tất cả các mắt xích của hệ thống nhằm thực hiện có chất lượng và

hiệu quả các mục tiêu giáo dục đào tạo theo yêu cầu của xã hội.

2.3.2. Quản lý bồi dưỡng cán bộ, cơng chức ở các trường

chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

2.3.2.1. Khái niệm quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức trên

cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng

CNTT, là tổng thể những tác động có định hướng và tổ chức chặt chẽ

của chủ thể đến toàn bộ nội dung quản lý trên cơ sở những tiện ích

của CNTT, từ xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng nâng cao năng lực

CNTT của cán bộ, giảng viên đến kiểm tra, đánh giá kết quả, góp

phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức theo mục

tiêu đã xác định.

2.3.2.2. Nội dung quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ

sở ứng dụng công nghệ thông tin

*Một là, xây dựng mục tiêu, chương trình và kế hoạch bồi

dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng CNTT.

*Hai là, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ QLGD,

giảng viên và chỉ đạo thiết kế nội dung dạy học có ứng dụng CNTT.

*Ba là, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung và các hình thức

dạy học trên cơ sở ứng dụng CNTT.

*Bốn là, chỉ đạo đổi mới PPDH trên cơ sở ứng dụng CNTT.

*Năm là, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ

thuật CNTT phục vụ hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của cán

bộ, công chức.

*Sáu là, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả bồi dưỡng cán

bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng CNTT.

2.4. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng cán bộ, công

chức trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

2.4.1. Yếu tố khách quan

Một là, yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán

bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, đáp ứng nhiệm vụ của chính

phủ điện tử trong bối cảnh hội nhập, tồn cầu hóa hiện nay. Hai là,

cơ sở pháp lý và chính sách ứng dụng CNTT trong hoạt động bồi

dưỡng cán bộ, công chức. Ba là, cơ sở vật chẩt và hạ tầng kỹ thuật

CNTT trong bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2.4.2. Yếu tố chủ quan

Một là, nhận thức và trách nhiệm của lực lượng tham gia bồi

dưỡng cán bộ, cơng chức; Hai là, trình độ, năng lực ứng dụng CNTT13

của cán bộ quản lý, giảng viên và học viên tham gia bồi dưỡng cán

bộ, công chức

Kết luận chương 2

Quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức dựa trên ứng dụng

CNTT, là những tác động có định hướng, có kế hoạch và được tổ

chức chặt chẽ của chủ thể quản lý, nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt

động và quá trình bồi dưỡng, dạy và học dựa trên những tiện ích của

CNTT. Để quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng

CNTT, các chủ thể quản lý cần thực hiện các nội dung quản lý từ xây

dựng kế hoạch đến đánh giá kết quả quản lý dựa trên ứng dụng

CNTT; thực hiện các nội dung quản lý luôn chịu tác động, ảnh hưởng

từ khâu nhận thức, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách đến CSVC, hạ

tầng kỹ thuật của các nhà trường…Những vấn đề lý luận trên chỉ đạo

nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng cán

bộ, công chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng CNTT.

Chương 3

CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ, CƠNG CHỨC Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

3.1. Khái quát về các trường chính trị tỉnh

3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các trường chính

trị tỉnh

* Vị trí, chức năng:

* Nhiệm vụ:

* Tổ chức bộ máy:

* Về biên chế:

3.1.2. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng

viên,học viên

* Về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giảng viên:

* Về chất lượng học viên:

3.2. Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng

3.2.1. Mục đích khảo sát đánh giá

3.2.2. Nội dung khảo sát đánh giá

3.2.3. Phương pháp đánh giá

3.2.4. Khách thể, địa bàn và thời gian khảo sát đánh giá

*Khách thể khảo sát đánh giá:

*Địa bàn khảo sát đánh giá:14

*Thời gian khảo sát đánh giá: Từ tháng 10/2015 đến 10/2016.

3.2.5. Phương pháp xử lý số liệu

3.3. Thực trạng bồi dưỡng cán bộ, cơng chức ở các trường

chính trị trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

3.3.1. Thực trạng nhận thức, trách nhiệm và chuẩn bị bồi

dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

-Ý kiến chung của đối tượng khảo sát chỉ có 50.00% đánh giá

mức tốt và khá, 50.00% đánh giá ở mức trung bình và yếu; ĐTB là 2.52.

3.3.2. Thực trạng triển khai hoạt động bồi dưỡng cán bộ,

cơng chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công

nghệ thông tin

Ý kiến chung của đối tượng khảo sát đánh giá với 77,50%

đánh giá mức tốt và khá, chỉ có 22.50% mức trung bình và yếu; ĐTB

là 3.35.

3.3.3. Thực trạng trình độ năng lực ứng dụng công nghệ

thông tin trong bồi dưỡng cán bộ, công chức của lực lượng sư

phạm ở các trường chính trị tỉnh

Ý kiến chung của đối tượng khảo sát đánh giá với tỷ lệ 69.37%

mức độ tốt và khá, chỉ có 30,63% đánh giá mức độ trung bình và yếu;

ĐTB là 3.15.

3.3.4. Đánh giá chung về thực trạng bồi dưỡng cán bộ, cơng

chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ

thông tin

* Về ưu điểm:

* Về hạn chế và nguyên nhân

Hạn chế: nhận thức của một bộ phận chưa thực sự đầy đủ

trong bồi dưỡng cán bộ, công chức dựa trên ứng dụng CNTT; ý thức

và tinh thần trách nhiệm chưa thật cao; chất lượng bồi dưỡng chưa

vững chắc, hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học chưa cao và chưa

có chiều sâu; trình độ năng lực ứng dụng CNTT thiếu bền vững, còn lạm

dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ...

* Nguyên nhân hạn chế

Nhận thức của các lực lượng sư phạm chưa thật đầy đủ về

công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức dựa trên ứng dụng CNTT,

Tổ chức thực hiện chưa tốt việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch,

chương trình nội dung bồi dưỡng, trình độ năng lực ứng dụng CNTT của

cán bộ QLGD, giảng viên; hoặc kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp của

đội ngũ này...hoặc do hình thức tổ chức, điều kiện CSVC đảm bảo công

tác bồi dưỡng chưa tốt...15

3.4. Thực trạng quản lý bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các

trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

3.4.1.Thực trạng xây dựng, thực hiện mục tiêu,

chương trình, kê hoạch bời dưỡng cán bộ, cơng chức

trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

3.4.2. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ cơng

nghệ thơng tin cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên và chỉ đạo

thiết kế nội dung dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin

3.4.3. Thực trạng tuyển sinh và thực hiện chương trình, nội

dung bồi dưỡng cán bộ, cơng chức trên cơ sở ứng dụng công nghệ

thông tin

3.4.4. Thực trạng hoạt động chỉ đạo thực hiện các hình thức tổ

chức và đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở ứng dụng công

nghệ thông tin

3.4.5. Thực trạng tự bồi dưỡng của cán bộ, công chức và đảm

bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật CNTT phục vụ các

khóa bồi dưỡng

3.4.6. Thực trạng hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết

quả bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng công nghệ

thông tin

3.4.7. Thực trạng các yếu tố tác động đến quản lý bồi dưỡng

cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

3.4.8. Đánh giá chung về thực trạng quản lý bồi dưỡng cán bộ,

công chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng cơng nghệ

thơng tin

*Về hạn chế: Công tác triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch

bồi dưỡng còn chậm, còn chưa cụ thể, chi tiết và thiếu tính lâu dài.

Cơng tác rà soát và ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn

chức danh của cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng còn

chưa thống nhất. Cơng tác dự báo, xác định nhu cầu cán bộ, công

chức tham gia các lớp bồi dưỡng trên cơ sở ứng dụng CNTT ở

một số trường triển khai chưa hiệu quả...

*Nguyên nhân từ khâu quản lý bồi dưỡng, cụ thể như:

Một là, công tác giáo dục nâng cao nhận thức và trách

nhiệm cho các chủ thể quản lý ở một số trường chưa được quan

tâm đúng mức. Hai là, công tác xây dựng kế hoạch, chương trình

nội dung bồi dưỡng chưa được xây dựng và thực hiện một cách

đầy đủ; Ba là, công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ứng

dụng CNTT cho cán bộ QLGD, giảng viên, nhân viên ở một số16

Trường còn hạn chế, chưa kịp thời. Bốn là, cơng tác tổ chức dạy

và học, nhất là chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở

ứng dụng CNTT chưa thực sự hiệu quả. Năm là, công tác đảm

bảo, đầu tư phát triển, hiện đại hóa CSVC, thiết bị hạ tầng kỹ

thuật, hệ thống học liệu...chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Sáu là, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng ở một số

trường chưa được triển khai một cách thường xuyên, liên tục...

Kết luận chương 3

Thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trên cơ

sở ứng dụng CNTT ở một số trường đã đạt những kết quả nhất định

trong xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung bồi dưỡng và công tác

kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng...Tuy nhiên, còn hạn chế, bất cập

như: nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể quản lý chưa tốt; chương

trình, nội dung bồi dưỡng còn hạn chế…nhất là các điều kiện đảm bảo

cho quản lý và tổ chức hoạt động bồi dưỡng còn chưa thực sự đáp ứng

tốt...Do đó cơ sở thực tiễn cần có biện pháp phù hợp, có tính khả thi hơn,

góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ này ở các cơ quan nhà nước trong

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Chương 4

YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CÁN

BỘ,

CÔNG CHỨC Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TRÊN

CƠ SỞ

ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THÔNG TIN

4.1. Yêu cầu quản lý bồi dưỡng cán bộ, cơng chức ở các

trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng cơng nghệ thơng tin

4.1.1. Đảm bảo tính mục đích của chủ thể quản lý bồi dưỡng cán bộ,

cơng chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng cơng nghệ thơng tin

4.1.2. Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn trong quản lý bồi

dưỡng cán bộ, cơng chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng

dụng cơng nghệ thơng tin

4.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả và tính khả thi trong quản lý bồi

dưỡng cán bộ, cơng chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng

dụng công nghệ thông tin17

4.1.4. Đảm bảo tính tồn diện, đồng bộ trong quản lý bồi

dưỡng cán bộ, cơng chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng

dụng công nghệ thông tin

4.2. Hệ thống biện pháp quản lý bồi dưỡng cán bộ, công

chức ở các trường chính trị tỉnh trên cơ sở ứng dụng cơng nghệ

thông tin

4.2.1. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của

các chủ thể bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng công

nghệ thông tin

Đối với cán bộ QLGD: cần tổ chức đưa ứng dụng CNTT vào

kế hoạch năm học như là nhiệm vụ trọng tâm; thành lập Ban chỉ đạo

đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học; triển khai theo từng công

việc, giao trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo

dõi công việc mà họ phụ trách. Tạo điều kiện nâng cao năng lực quản

lý, trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và chủ

động trau dồi kiến thức tin học và ngoại ngữ.

Đối với giảng viên: chủ động đổi mới tư duy, biết cách triển

khai tích hợp CNTT vào q trình dạy học mơn học một cách khoa

học, hiệu quả; bảo đảm tỷ lệ thời lượng dạy học mơn học có ứng

dụng CNTT một cách hợp l.

4.2.2. Quy trình hóa kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, cơng chức

trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

Bước 1: Xây dựng kế hoạch các khóa, lớp bồi dưỡng cán bộ,

công chức trên cơ sở ứng dụng CNTT; Bước 2: Tổ chức thực hiện kế

hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng CNTT;

Bước 3: Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức

trên cơ sở ứng dụng CNTT; Bước 4: Kiểm tra đánh giá việc thực hiện

hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở ứng dụng CNTT. Yêu

cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức trên

cơ sở ứng dụng CNTT phải rõ ràng, có tính khả thi, phù hợp với

từng nội dung và đối tựơng quản lý. Kế hoạch cấp d ưới phải phục

tùng kế hoạch cấp trên; và phải xác rõ lực lượng tham gia, biện

pháp tiến hành, định lượng được về chất lượng, tránh chồng chéo,

có sự kiểm tra, giám sát, điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với

tình hình thực tiễn...

4.2.3. Chỉ đạo có tính hệ thống việc bồi dưỡng nâng cao trình độ,

kỹ năng ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong giáo dục và đào tạo cho

lực lượng sư phạm nhà trường

Chỉ đạo triển khai các lớp bồi dưỡng tùy theo đối tượng; sử

dụng giảng viên môn Tin học của trường để nghiên cứu biên soạn nội

dung bồi dưỡng, đồng thời làm lực lượng nòng cốt để giảng dạy và

hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn choTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về phương pháp bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương pháp sư phạm hiện đại:Đánh giá chất lượng bồi dưỡng phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. Nội dung đánh giá: Mức độ phù hợp giữa nội dung chương trình với yêu cầu tiêu chuẩn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×