Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Hội chứng mèo kêu

a. Hội chứng mèo kêu

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Bệnh ung thư

 Khái niệm: là một loại bệnh đặc trưng bởi sự phân chia khơng kiểm sốt

được của 1 số loại TB, dẫn đến hình thành khối u (u ác) và sau đó di căn hình

thành nhiều khối u chèn ép các cơ quan và gây bệnh.

CƠ CHẾ GÂY BỆNH

Các thư,

gen quy

định

yếu

 Có nhiều nguyên nhân gây ung

nhưng

kếtcác

quả

là tố

ĐB, phát sinh khối u.

sinh trưởng (gen tiền ung thư)

Các protein điều

hòa phân bàoTế bào phân chia

bình thường

Gen ức chế khối uCác protein điều

hòa phân bào

Các protein điều

hòa

phân

bào

hòa

phân

bào

tăngKhối

chiau

Các gen quy định các yếu tố Tế bào phân

hỗnthường

loạn

bình

sinh

sinh

trưởng

trưởng

(gen

(gen

tiền

ung

ung

thư)

thư)

Genức

ứcchế

chếbất

khối

u

Gen

hoạtTế bào

phân

Khối

u chia

bình

hỗnthường

loạn Cơ chế gây bệnh: 2 nhóm gen kiểm sốt chu kì tế bào bị ĐB

U lành tính

U ác tính

Nhóm

hòa phân

 Vai

trò gen

của điều

gen điều

hòa làbào

gì?(gen tiền ung thư) bị ĐB (lặn  trội) làm cho

sản phẩm do gen điều khiển được tổng hợp liên tục  TB không ngừng phân

chia  khối u. Gen ung thư thường xuất hiện ở TB xoma nên khơng DT.

Nhóm

 Vai

trò gen

của ức

genchế

ức phân

chế làbào

gì?(được kích hoạt khi sản phẩm tổng hợp quá

nhiều) ức chế hình thành khối u, khi gen này bị ĐB (trội  lặn)

khối u sẽ

Di căn

CƠhình

CHẾthành.

GÂY BỆNH

CƠ CHẾ

HOẠT

ĐỘNG HÀI

Các

gen

 2 nhóm gen kiểm sốt chutế quy

bào định

bị ĐBcác

yếu

gâytốung thư.

HỊAsinh

CỦA

2 NHĨM

trưởng

(genGEN

tiền ung thư)

Ung

thưbệnh

nan

y,

do

ơ nhiễm

mơi

trường

lý –các

hóa

–thư?

sinh

dẫn đến ĐB

Câu

Hạn

hỏi

Thế

Phòng

chế

vànào

tối

bài

ngừa

đatập.

tác

sự

ung

nhân

hiểu

thư

biết

gây

bằng

đúng

ĐBcách

đóđắn

lànào?

sự

về

ơcăn

nhiễm

bệnh

ung

loại

mơi học

trường

Nhóm sống

gen của

và gây

bệnh.như:

Tuyphóng

nhiên,xạ

nếu

được tầng

phát ozon,

hiện sớm,

bằng

liệu pháp

y học hiện

con

người,

(thủng

vũ khí

hạt các

nhân...),

hóa

chất

Các protein

điều

Tế bào

ứcphân

chế

chia

đại (xạ trị,

hóa

trị,

liệu

phápthực

gen...)

có thể

chữa

khỏi các

hồn

tồn

hoặc

kéo gây

dài

(đioxin,

các

gốc

tự

do

trong

phẩm,

mỹ

phẩm...)

loại

vi

rút

(HPV

hòa phân bào

bình thường

đượcthư

cuộc

ung

cổ sống.

tử cung...)

CKTB

Nhóm gen

điều hòa

Các protein điều

hòa phân bào

Các protein điều

hòa

phân

bào

hòa

phân

bào

tăngGen ức chế khối u

Khối

chiau

Các gen quy định các yếu tố Tế bào phân

hỗnthường

loạn

bình

sinh

sinh

trưởng

trưởng

(gen

(gen

tiền

ung

ung

thư)

thư)

Genức

ứcchế

chếbất

khối

u

Gen

hoạtTế bào

phân

Khối

u chia

bình

hỗnthường

loạnCâu hỏi và bài tập SGK.

Câu 1.

Gen

Pheninalanin

Câu 2.Pr - E

P:Mất trí

Tirozin

Cặp 21GenNão

PheninalaninxPr - ETirozinCặp 21G:

F1 :Câu 3.Thể ba cặp 21

Đao

NST lớn, mang nhiều gen liên quan nhiều chức năng sống

khác nhau, sự thay đổi gây mất cân bằng gen nghiêm trọngCâu 4.Ung

Ungthư

thư

Gen

GenGen

tiền

tiền

Genung

tiền

ung

ungthư

ung

thư

thư(lặn)

thư

(lặn)

(trội)

(lặn)

hoạt

kích

kích

kích

động

thích

thích

thích

mạnhTổng

Tổng

hợphợp

protein

proteinPhân

Phân

bào

bào

Phân

bào

mạnh

Phân

bào

tăng

khơng

kiểm

sốt

Gen

Gen

Mất

kiểm

kiểm

kiểm

sốt

sốt

sốt

(trội)

(trội)

(lặn)

ứcđược

ức

chếchếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Hội chứng mèo kêu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×