Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Diện tích các loại rừng của huyện quỳ châu

Bảng 3.3: Diện tích các loại rừng của huyện quỳ châu

Tải bản đầy đủ - 0trang

3Các hoạt động khác

Năm 202016,340,2801,780,586 13,705,410854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,586 11,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác1,748,46601,748,46601,780,586 11,956,944854,284Năm 2030

1Bảo vệ rừng2Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác14,591,814

1,748,46601,748,4660Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Diện tích các loại rừng của huyện quỳ châu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×