Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Tình hình phân bố dân cư, tập quán canh tác.

c. Tình hình phân bố dân cư, tập quán canh tác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ NN&PTNT (V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch bảo vệ và phát

triển rừng trung hạn 2013-201)

2.Báo cáo tổng kết công tác quản lý và bảo vệ rừng của huyện Quỳ Châu

3. Báo cáo tổng kết công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng năm 2016

4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 huyện quỳ châu.

5. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2013), Quyết định số

1959/QĐ-TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020.

6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2007), Chiến lược phát triển

lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, ban hành kèm theo quyết định số

18/2007/QĐ-TTg ngày 5/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ:

7. Quyết định số 38/BNN-LN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp

&PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi

xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

8. Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông

nghiệp và PTNTv/v ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ.

9.Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 của Bộ Nông

nghiệp và PTNT v/v ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng.

10. Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ nông

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức điều tra quy hoạch

rừng.

11. Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của tỉnh Nghệ An

phê duyệt kết rà soát 3 loại rừng.

12. Căn cứ Công văn số 4216/UBND-NN ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh

Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế lồng ghép các nguồn vốn thực hiệnnhiệm vụ bảo vệ rừng; đơn giá giao, khoán bảo vệ rừng phục vụ chi trả dịch vụ

môi trường rừng.

13. Quyết định số 5988/QĐ-UBND.NN ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh

phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010-2020.

14. Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ, khoanh nuôi rừng giai đoạn

2011-2015 của đơn vị.

15. Quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất của huyện

16. Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản

lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006

của Thủ tướng Chính phủ;

17. Lê Sỹ Việt, Trần Hữu Viên (1999), Giáo trình quy hoạch Lâm

nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

18. Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển

rừngtỉnh Nghệ An đến năm 2020 (Số: 5988/QĐ-UBND)

19. Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh huyện Sông Mã giai đoạn 2011 - 2020.

20. Viện điều tra quy hoạch rừng – Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (2012), Dự thảo “Định hướng phát triển Viện

điều tra quy hoạch rừng Việt Nam”.

21. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ an

22. Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp Tỉnh nghệ an

23. Thuyết minh phương án bảo vệ và khoanh nuôi rừng giai đoạn

2016-2017 hạt quỳ châu.PHỤ BIỂUPhụ biểu 01. Tổng hợp nhu cầu, cơ cấu, tiến độ vốn

thực hiện phƣơng án bảo vệ khoanh nuôi rừng giai đoạn 2016 - 2020

Trong đó

TTNăm/Chỉ tiêuTổng vốnVốn dịch vụ(1000 đ)mơi trƣờngVốn theo

NĐ 75rừng

I2

Tổng cộng-Bảo vệ rừng-Khoanh nuôi tái sinh3910Vốn khác1187,243,8188,902,93074,359,7243,981,16469,759,1588,902,93056,875,0643,981,16417,484,660017,484,6600Năm 201617,654,4341,780,58615,164,692709,1561Bảo vệ rừng12,991,8581,780,58610,502,116709,1562Khoanh nuôi tái sinh4,662,57604,662,57603Các hoạt động khác

Năm 201717,654,4341,780,58615,164,692709,1561Bảo vệ rừng12,991,8581,780,58610,502,116709,1562Khoanh nuôi tái sinh4,662,57604,662,57603Các hoạt động khác

Năm 201819,254,3901,780,58616,619,520854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,58611,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh4,662,57604,662,57603Các hoạt động khác

Năm 201916,340,2801,780,58613,705,410854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,58611,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh1,748,46601,748,46603Các hoạt động khác

Năm 202016,340,2801,780,58613,705,410854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,58611,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh1,748,46601,748,46603Các hoạt động khácPhụ biểu 02. Diện tích các loại rừng của huyện quỳ châu

ĐVT ha

Đặc

Phân loại rừngRừngTổngDT trongdụngRừngRừngdiện tíchQHKhuPhòng hộSản xuấtBTTN

(1)(2)ngoài

QH LN(3)(4)(5)(6)(7)(8)97,743.994,866.111,617.821,476.161,772.22,877.8110078,913.676,446.511,603.519,994.244,848.82,467.1111068,208.466,764.311,603.319,804.535,356.41,444.21111------111268,208.466,764.311,603.319,804.535,356.41,444.2112010,705.29,682.20.2189.79,492.41,023.011212,894.72,553.6-8.62,545.0341.111227,810.57,128.60.2181.16,947.4681.91123------1124150.6147.5--147.53.11125150.6147.5--147.53.11126------130068,208.466,764.311,603.319,804.535,356.41,444.2131048,589.947,319.18,259.512,755.826,303.71,270.8TỔNG

I. RỪNG PHÂN

THEO NGUỒN

GỐC

1. Rừng tự nhiên

- Rừng nguyên

sinh

- Rừng thứ sinh

2. Rừng trồng

- Trồng mới trên đất

chưa có rừng

- Trồng lại trên đất đã

có rừng

- Tái sinh chồi từ

rừng trồng

Trong đó: Rừng trồng

cao su, đặc sản

- Rừng trồng cao su

- Rừng trồng cây đặc

sản

II. RỪNG TN PHÂN

THEO LOÀI CÂY

1. Rừng gỗ- Rừng gỗ lá rộng TX131148,589.947,319.18,259.512,755.826,303.71,270.81312------1313------1314------13202,114.72,086.44.31,606.0476.228.3- Nứa13212,084.92,056.64.31,587.0465.328.3- Vầu1322------- Tre/luồng1323------- Lồ ơ1324------- Các lồi khác132529.929.9-18.910.9-133017,503.817,358.83,339.55,442.78,576.5145.0- Gỗ là chính133111,211.511,182.82,931.23,371.14,880.528.7- Tre nứa là chính13326,292.36,176.0408.32,071.63,696.1116.31340------140048,589.947,319.18,259.512,755.826,303.71,270.81. Rừng giàu14104,394.84,394.52,893.9936.9563.80.22. Rừng trung bình142012,955.912,912.73,680.15,323.13,909.643.23. Rừng nghèo143029,014.027,910.61,685.66,259.619,965.41,103.44. Rừng nghèo kiệt14402,225.32,101.3-236.31,865.0124.01450------200018,830.218,419.614.41,481.916,923.4410.620105,689.85,279.2-24.95,254.3410.6hoặc nửa rụng lá

- Rừng gỗ lá rộng

rụng lá

- Rừng gỗ lá kim

- Rừng gỗ hỗn giao lá

rộng và lá kim

2. Rừng tre nứa3. Rừng hỗn giao gỗ

và tre nứa4. Rừng cau dừa

III. RỪNG GỖ TN

PHÂN THEO TRỮ

LƢỢNG5. Rừng chưa có trữ

lượng

IV. ĐẤT CHƢA CĨ

RỪNG QH CHO LN

1. Đất có rừng trồng

chưa thành rừng2. Đất trống có cây gỗ

tái sinh

3. Đất trống khơng có

cây gỗ tái sinh

4. Núi đá khơng cây

5. Đất có cây nơng

nghiệp

6. Đất khác trong lâm

nghiệp20205,053.75,053.70.9926.04,126.8-20303,401.13,401.16.3414.72,980.0-2040101.8101.8--101.8-20503,455.33,455.31.433.63,420.3-20601,128.61,128.65.782.71,040.2-Phụ biểu 03. Tổng hợp nhu cầu, cơ cấu, tiến độ vốn thực hiện phƣơng án bảo vệkhoanh nuôi rừng giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030

Trong đóTTNăm/Chỉ tiêuTổng vốn

(1000 đ)Vốn dịch

vụ môiVốn theotrƣờngNĐ 75Vốn khácrừng

I23Tổng cộng87,243,8188,902,930 74,359,7243,981,164Bảo vệ rừng69,759,1588,902,930 56,875,0643,981,164Khoanh nuôi tái sinh17,484,6600 17,484,6600Năm 201617,654,4341,780,586 15,164,692709,1561Bảo vệ rừng12,991,8581,780,586 10,502,116709,1562Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác4,662,57645064,662,5760Năm 201717,654,4341,780,586 15,164,692709,1561Bảo vệ rừng12,991,8581,780,586 10,502,116709,1562Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác4,662,57604,662,5760Năm 201819,254,3901,780,586 16,619,520854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,586 11,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác4,662,57604,662,5760Năm 201916,340,2801,780,586 13,705,410854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,586 11,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh1,748,46601,748,46603Các hoạt động khác

Năm 202016,340,2801,780,586 13,705,410854,2841Bảo vệ rừng14,591,8141,780,586 11,956,944854,2842Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác1,748,46601,748,46601,780,586 11,956,944854,284Năm 2030

1Bảo vệ rừng2Khoanh nuôi tái sinh3Các hoạt động khác14,591,814

1,748,46601,748,4660Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Tình hình phân bố dân cư, tập quán canh tác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×