Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PP sử dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở

PP sử dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở

Tải bản đầy đủ - 0trang

a. Quy trình thành lập

Bước 1: Xây dựng, thiết kế kỹ thuật - dự tốn cơng trìnhBước 2: Cơng tác chuẩn bị

Bước 3: Công tác ngoại nghiệp

Bước 4: Biên tập tổng hợp

Bước 5: Hoàn thiện và in bản đồ

Bước 6: Kiểm tra, nghiệm thuBước 1

XD, TKKT, dự

XD,

tốnTKKT,

cơng dự

tốn

trìnhcơng

trìnhKhảo sát sơ bộ, thu thập,

đánh giá, phân loại tài liệu

-XD TKKT, dự tốn CTBước 4

Biên tập

tổng hợpBước 2

Cơng tác

Cơngbịtác

chuẩn

chuẩn bịThành lập BĐ nền từ BĐĐC

hoặc BĐ ĐC cơ sở

-Nhân sao BĐ nền,BĐĐC

hoặc BĐĐC cơ sở

-Lập kế hoạch chi tiết

-Vạch tuyến khảo sát thực

địaBước 3

Cơng tác

Cơng

tác

ngoại

nghiệp

ngoại nghiệpĐiều tra, đối sốt, khoanh vẽ,

bổ sung, chỉnh lý các yếu tố

nội dung cơ sở địa lý lên bản

sao BĐ nềnKiểm tra, tu chỉnh kết quả điều

tra, bổ sung, chỉnh lý ngoài thực

địa

-Chuyển các yếu tố nội dung

HTSDĐ từ BĐĐC hoặc BĐĐC

cơ sở lên BĐ nền

-Tổng quát hóa các yếu tố nội

dung BĐ

-Biên tập, trình bàyBước 5

Hồn thiện

Hoàn

thiệnin bản

vàđồin bản

đồKiểm tra KQTLBD

-In BĐ

-Viết báo cáoBước 6

Kiểm tra

Kiểm tra

nghiệm

nghiệm

thu

thuKiểm tra, nghiệm thu

-Đóng gói sản phẩm, giao

nộp sản phẩmb.Ưu điểm, nhược điểm

Ưu điểm

 Độ chính xác cao

 Ít tốn kém kinh phí,

thời gian, khơng phụ

thuộc vào điều kiện

ngoại cảnh, cho hiệu

quả kinh tế cao

 Đơn giản, dễ thao tác

không tốn nhiều nguồn

nhân lựcNhược điểm

 Vì kế thừa từ BĐĐC

hoặc BĐĐC cơ sở nên

khơng đảm bảo tính hiện

thời của BĐ hiện trạng sử

dụng đất;

 Chất lượng của bản đồ

phụ thuộc vào nguồn tài

liệu sử dụng

 Nhiều thông tin gây

nhiễu.c.Trường hợp áp dụng

- Có sẵn bản đồ địa chính số hoặc bản đồ địa chính cơ

sở

- Bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở phải có

độ chính xác cao

- Bản đồ hiện trạng vừa kế thừa từ bản đồ địa chính

hoặc bản đồ địa chính cơ sở vừa phải cập nhật biến

động hiện thời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PP sử dụng bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×