Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: CÁC LỆNH TRONG KHÔNG GIAN VECTO :

PHẦN III: CÁC LỆNH TRONG KHÔNG GIAN VECTO :

Tải bản đầy đủ - 0trang

V=dot(A,B)V= 133.3: Lệnh cross :Ý nghĩa : trả ra giá trị tích có hướng của hai vectoCú pháp : cross(A,B)Ví dụ: >> A=[1;2;3];>> B=[4;5;6];>> cross(A,B)ans =-3

186-33.4: Lệnh [v,d]=eig(x):

Ý nghĩa: xuất giá trị riêng và vec tơ riêng của ma trận A, chéo hóa ma

trận.

Cú pháp: [v,d]=eig(x)

Vd:

[v,d]=eig(a)

v=

-0.0816 -0.6396 0.4082

-0.8165 -0.6396 0.4082

0.57150.4264 0.8165d=

-2.0000000 -1.00000

1900 7.00003.5: Lệnh max(X):

Ý nghĩa: Trả về giá trị lớn nhất trong vec tơ X.

Cú pháp: max(X)

VD: >> x=[1 2 4 5];

>> max(x)

ans = 5

3.6: Lệnh min:

Ý nghĩa: Trả về giá trị nhỏ nhất trong vec tơ X.

Cú pháp: min(X)

VD: >> x=[1 2 4 5];

>> min(x)

ans=120Đánh giá của GV: …………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: CÁC LỆNH TRONG KHÔNG GIAN VECTO :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×