Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KLTC

I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KLTC

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KLTC

Giáo dục kỷ luật tích cực là cách giáo dục dựa trên nguyên tắc:

Vì lợi ích tốt nhất của HS;Không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của HS;Có sự thỏa thuận giữa GV- HSPhù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của HS.Phát huy tính tự giác tuân theo các quy định và quy tắc đạo

đức ở thời điểm trước mắt cũng như về lâu dài.Mục tiêu của giáo dục KLTC là dạy HS tự hiểu hành

vi của mình, có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của

mình, biết tơn trọng mình và tơn trọng người khác.

Nói cách khác giúp HS phát triển tư duy và có các

hành vi tích cực có thể ảnh hưởng lâu dài đến cả

cuộc đời sau này.II. Sự CầN THIếT PHảI Sử DụNG

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DụC KLTC

TRONG TRƯờNG THPT

1. Đặc điểm tâm – sinh lý học sinh THPT

Hoạt động 2.

Thảo luận nhóm:

 Phân tích đặc điểm tâm sinh lí của HS THPT?

 Nêu kinh nghiệm của thầy/cơ trong việc hỗ trợ các em

phát triển phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí HS THPT.1. Đặc điểm tâm – sinh lý học sinh THPT

1.1. Về phát triển thể chất

Cơ thể của các em đã đạt tới mức phát triển của người

trưởng thành, nhưng chưa hoàn thiện so với người lớn. Tư

duy ngôn ngữ và những phẩm chất ý chí có điều kiện phát

triển mạnh. Ở tuổi này, các em dễ bị kích động, thích thể

hiện là người lớn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. KHÁI NIỆM GIÁO DỤC KLTC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×