Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài toán 1: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

Bài toán 1: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

L

Lkπx � kπat �2

kπx � kπat �

��2

� kπx

u  x,t  = ��� �

g  x  sin

dx �

sin

+� �

f  x  sin

dx �

cos

�sin

kπa 0

L

L0

L

L � L

k = 1�� L �Bài tốn 2: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

�0 �x �L

�2 u 2 �2 u

-a

= 0 trên miền D: �

2

2

0 �t �+�

�t

�x

u t=0 = f  x với điều kiện ban đầu: ��u

= g x

��t

� t=0và điều kiện biên:��u

=0

��x

� x=0u x =L = 0

Trong đó a là hằng số khác 0; các hàm f(x) và g(x) giải tích trên D.�� 4

Đáp số: u(x,t) = ��

a  2k+1π��Lg  x  cos

 2k+1πx

02L� a 2k+1πt

dx �

sin

2L

�2 L

 2k+1 x dx �cos a  2k+1 t �

�  2k+1 x

+� �

f  x  cos

�cosL

2L

2L

2L�0

3.3. Phương pháp đặt hàm phụ

Ví dụ 1: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

0 �x �L�2 u 2 �2 u

D

:

a

=

0

trên

miền0 �t �+�

�t 2

�x 2

u t = 0 = f  xvới điều kiện ban đầu: ��

u

= g x

��

�t t=0và điều kiện biên:

u x=0 = A�u x = L = BTrong đó a, A, B là các hằng số khác 0, các hàm f(x); g(x) giải tích trên D.

Bài giải61Ta sẽ tìm nghiệm u(x,t) của phương trình dưới dạng:

u  x,t  = v  x,t  + w1  x  + w 2  x (3.43)2

�2 u

2 �u

a

= 0 ta được:

Thay (3.43) vào phương trình 2tx2�2 v 2 �2 v 2 d 2 w1 2 d 2 w 2

-a

-a

-a

=0

�t 2

x2

dx 2

dx 2Ta sẽ tìm các hàm v(x,t); w1(x); w2(x) như sau:

Hàm v(x,t) là nghiệm của phương trình:2

�2 v

2 �v

a

=0t2x2�v t = 0 = f  x  - w1  x  - w 2  x với điều kiện ban đầu: ��

v

= g x

��

�t t=0và điều kiện biên:�v x = 0 = 0�v x = L = 0(3.44)(3.45)(3.46)d 2 w1

=0

Hàm w1(x) là nghiệm của phương trình: -a

dx 2

2

�w1 x = 0 = A

�w1 x = L = 0và thỏa mãn điềukiện biên: �(3.47)(3.48)d2w 2

=0

Hàm w2(x) là nghiệm của phương trình: -a

dx 2

2�w 2 x = 0 = 0

�w 2 x = L = Bvà thỏa mãn điều kiện biên: �(3.49)(3.50)Dạng nghiệm w1(x) của phương trình (3.47) là:

w1  x  a1 x + a 2trong đó a1 ; a2 là các hằng số tích phân62(3.51)Sử dụng điều kiện biên:

�w1 x =0 = A �

a =A

� �2a1 L + a 2 = 0�w1 x =L = 0

a =A�2

��

A

a1 = �L(3.52)Thay (3.52) vào (3.51) thì w1(x) là tường minh:

w1  x  = -Ax

� x�

+ A � w1  x  = A �

1- �

L

� L�(3.53)Dạng nghiệm w2(x) của phương trình (3.49) là:

w 2  x  = b1x + b 2(3.54)trong đó b1 ; b2 là các hằng số tích phân.

Sử dụng điều kiện biên:�w 2�w 2=0b =0� �2

b1L + b 2 = B

=B �

x=L

x=0b =0�2

�� B

b1 =� L(3.55)Thay (3.55) vào (3.54) thì w2(x) là tường minh: w 2  x  =Bx

L(3.56)Thay (3.53) và(3.56) vào (3.45) thì điều kiện ban đầu của hàm v(x,t) là hoàn toàn

xác định:� x � Bx

1 - ��v t =0 = f  x  - A �

� L� L

v

��

= g xt t=0

��63xv t = 0 = f  x - A -  B - AL��

v

��

= g xt t=0

��(3.57)Nghiệm v(x,t) của phương trình (3.44) được tìm dưới dạng:

v  x,t  = X  x  T  t (3.58)Thay (3.58) vào (3.44) ta được:

XT�

- a 2 X�

T=0�� 1 T�X�

= 2

X a T(3.59)Từ đẳng thức (3.59) ta nhận thấy rằng: vế trái của đẳng thức chỉ phụ thuộc vào

biến x, còn vế phải của đẳng thức chỉ phụ thuộc vào biến t nên để cho đẳng thức xảy

ra thì:

� 1 T�X�

= 2

= const = C

X a TX�

- CX = 0��T�

- a 2 CT = 0

(3.60)

(3.61) Trường hợp 1: Đặt C = λ 2 > 0Thay vào (3.60) ta được: X�

- λ2X = 0

λx

-λx

Phương trình (3.60) có nghiệm dạng: X  x  = A1e + A 2e(3.62)trong đó A1, A2 là các hằng số tùy ý.

Sử dụng điều kiện biên:

�v x = 0 = 0�v x = L = 0

A1 +A 2 =0� � λl

A1e +A 2 e-λl =0�X  x  x=0 = 0

��

X  x  x=L = 0�A = 0

��1

A2 = 0

(3.63)64Thay (3.63) vào (3.62) thì X  x  = 0 � u  x, t  = 0

Bài toán cho nghiệm tầm thường Trường hợp 2: Đặt C = 0=0

Thay vào (3.60) ta được X�Phương trình (3.60) có nghiệm dạng: X  x  = B1x + B2(3.64)trong đó B1, B2 là các hằng số tùy ý.

Từ điều kiện biên:

�v x = 0 = 0�v x = L = 0

B =0� �2

B1L+B2 = 0�X  x  x = 0 = 0

��

X x x = L = 0�B = 0

� �1

B2 = 0

(3.65)Thay (3.65) vào (3.64) thì X  x  = 0 � u  x,t  = 0

Bài toán cho nghiệm tầm thường

 Trường hợp 3: Đặt C = -λ2 < 0Thay vào (3.60) ta được: X�

+λ 2 X=0Phương trình (3.60) có dạng: X  x  = C1cosλx + C2sinλx

trong đó C1, C2 là các hằng số tích phân.

Sử dụng điều kiện biên:

�v x = 0 = 0�v x = L = 0

�X  x  x = 0 = 0

��

X x x = L = 0

C =0

C =0

� �1

� �1

C1cosλL + C2sinλL = 0

C 2sinλL = 065(3.66)Để hệ phương trình có nghiệm khơng tầm thường thì C 2 �0

� sinλL = 0 � λL = kπ�λ= k �Z 

L(3.67)Thay C1 = 0 và (3.67) vào (3.66) thì ứng với mỗi giá trị của k ta có một hàm X k(x)

tương ứng dạng: X k  x  = C k sinkπx

L(3.68)Thay (3.67) vào phương trình (3.61) thì ứng với mỗi giá trị của k ta có một phương

trình tương ứng đối với Tk(t) dạng:Tk�

 t +a 2 kπ2

L22� Tk  t  = D k cosTk  t  = 0

kπat

kπat

+ E k sin

L

L(3.69)trong đó Dk, Ek là hằng số tùy ý.

Thay (3.68) và (3.69) vào (3.58) thì ứng với mỗi cặp  X k  x  ;Tk  t   ta xác

định tương ứng một nghiệm riêng vk(x,t) dạng:

kπat

kπat � kπxv k  x,t  = X k  x  Tk  t  = �

a k cos

+ b k sin

sinL

L � L

(3.70)với a k = D k C k , b k = E k Ck

Nghiệm v(x,t) thu được là chồng chập của các nghiệm riêng:

kπat

kπat � kπxv  x,t  = �v k  x,t  = ��

a k cos

+ b k sin

sinL

L � L

k=1

k = 1�Sử dụng điều kiện ban đầu (3.44):66(3.71)xv t=0 = f  x  - A-  B- A L

��v = g  x ��t t=0

kπx

x

��

��a k sin L = f  x  - A - L  B - A 

�= 1

� �k �

� kπa b sin kπx = g  x 

� k L�k = 1 L

L2 �

x

� kπx

a

=

f  x - A -  B - A �

sin

dx

�k

L

L

L0

��

L

2

kπxbk =

g  x  sin

dx

kπa 0

LL2

kπx

2Bcoskπ 2A

ak = �

f  x  sin

dx +L0

L��

L

2

kπxbk =

g  x  sin

dx

kπa

L

0

L2 B - A

2

kπx

2A

ak = �

f  x  sin

dx +

coskπ

 coskπ - 1 +L0

L��

L

2

kπxbk =

g  x  sin

dx� kπa

L

0

(3.72)Thay (3.72) vào (3.71) thì v(x,t) là hồn tồn tường minh:

L

� �

� kπat

kπ x

2

��2

v  x, t  = ��� �

f  x  sin

dx+

cos

+

 Bcoskπ - A  �

L0

Lk =1 �� L�2 L

kπx � kπat �

� kπx

+� �

g  x  sin

dx �

sin

�sin

kπa 0

L� L � L(3.73)Thay (3.53), (3.56) và (3.72) vào (3.43) thì nghiệm u(x,t) là hồn toàn tường minh:

u  x,t  = B-A  x

L+A+��2 L

� kπat

kπx

2f  x  sin

dx +

cos

+

 Bcoskπ - A  �

�� �L0

Lk = 1�� L

67�2 L

kπx � kπat �

� kπx

� �

g  x  sin

dx �cos

�sin

kπa 0

L

L � LVận dụng phương pháp đặt hàm phụ giải các bài toán sau

Bài tốn 1: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

�0 �x �L

�2 u 2 �2 u

D

:

a

=

0

trên

miền0 �t �+�

�t 2

�x 2

u t = 0 = f  xvới điều kiện ban đầu: ��

u

= g x

��

�t t=0và điều kiện biên:��

u

=A

��

� x x=0u x=L =B

Đáp số:

u  x,t  = B - A x + A +

LL� kπat

kπx

2

��2

f  x  sin

dx +

cos

 Bcoskπ - A  �

�� �L

Lk = 1�

�0

� L

�2 L

kπx � kπat �

� kπx

+� �

g  x  sin

dx �cos

�sin

kπa 0

L

L � LBài tốn 2: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

2

0 �x �L�2 u

2 �u

a

= 0 trên miền D : �

2

2

0 �t �+�txu t=0 = f  x với điều kiện ban đầu: ��u

= g x

��t

� t=068và điều kiện biên:��

u

= Acosαt

��

�x x = 0u

��

= Bsinβtx x=l

��βx

acos

αx

αL

αx

aA

a Bsinβt

+ cotg

cos � cosαt Đáp số: u  x,t  = �sin

βL

a

aα�

� a

βsin

a

�1 L

� 1L

+ ��

G  x  dx �t + �

F  x  dx +

L0� L0

l

L

� �

� kπx

kπx � kπat �2

kπx � kπat �

��2

+ ��� �

G  x  cos

dx �

sin

+ ��

F  x  cos

dx �cos

�cos

kπa 0

L

L

L0

L

L �

L

k =1�69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài toán 1: Tìm nghiệm u(x,t) của phương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×