Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KTBC:KT Sù chn bÞ dơng cơ, vËt liƯu, thiÕt bÞ cđa häc sinh

KTBC:KT Sù chn bÞ dơng cơ, vËt liƯu, thiÕt bÞ cđa häc sinh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao an:Cụng ngh 9

+ Lắp đặt đúng quy trình.

+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ

đồ lắp đặt.

+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và

đẹp.

+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp,

thuận tiện cho việc vận hành.

GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn,

vận hành thử mạch điện xem có làm

việc theo đúng yêu cầu thiết kế

không?

- Nếu sản phẩm không vận hành

đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân

và sửa chữa lại.

- GV kiểm tra lại và chỉ ra các sai sótTrng THCS Phỳc Tiờn

tra chéo theo nhóm.

*Những h hỏng nguyên nhân và

cách khắc phục.

- Đèn không sáng:

+ Đèn có bị đứt tóc không,

kiểm tra bằng mắt hoặc bằng

ôm kế, bút thử điện.

+ Đờng dây có điện không

do tiếp xúc, đứt. Kiểm tra bằng

bút thử điện.

+ Kiểm tra các tiếp xúc của

các cực công tắc, cầu chì, đui

đèn.học sinh mắc phải.

- Sản phẩm bảo đảm yêu cầu kỹ

thuật.

- Giáo viên nối nguồn và vận hành thử

xem mạch điện làm việc có đúng

theo yêu cầu kỹ thuật không.

- Nếu sản phẩm hoạt động không

đúng theo yêu cầu kỹ thuật thì cần

tìm ra nguyên nhân, cách khắc phụ.

- Giáo viên cho học sinh quan sát bảng

phụ đã kẻ những h hỏng - nguyên

nhân cách khắc phục.4. Đánh giá tổng kết.:

- Học sinh lên bảng điền vào bảng phụ các bớc tiến hành lắp đặt mạnh

điện.

- GV nhận xét giờ thực hành.

. Kết quả thực hành.

. Quy trình tiến hành.

Giao viờn:Lu Th HoaNăm học:2014-2015Giáo án:Cơng nghệ 9

. Thêi gian hoµn thµnh.Trường THCS Phỳc Tiờn. Thái độ tham gia thực hành của các nhóm.

. ý thức giữ vệ sinh phòng thực hành

- GV chấm điểm sản phẩm từng nhóm.

5. Dặn dò:

- Chuẩn bị giờ sau thực hành: công tắc 3 cực, bảng gỗ, 2 đèn ...Ngày soạn: /2/2015

Tuõn 26-Tiết 25- Bài 10 :THC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN.

( Tiết 1)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lí mạch điện 1 cơng tắc ba cực iu khin 2 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

-Bit mt s nguyờn nhõn h hng v cỏch khắc phục khi đèn hoạt động không đúng yêu cầu.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn

II.Chuõn bi:

1.Giáo viên:

- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.

- Bảng phụ.

- 1 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, tô vít, kìm.......

2.Học sinh : Mỗi nhóm HS chuẩn bị /sgk.

III.Cac hot ng dy v hoc :

1. ổn định lớp:.

2. KTBC:KT Sự chuẩn bÞ dơng cơ, vËt liƯu, thiÕt bÞ cđa häc sinh

3. Bµi míi:

*Giíi thiƯu bµi: Theo SGK...

Néi dung kiÕn thøc

vµ kü năng cơ bản

Giao viờn:Lu Th HoaHoạt động của giáo viên-Học

sinh

Nm học:2014-2015Giáo án:Cơng nghệ 9Trường THCS Phúc TiếnI- Híng dÉn ban đầu.HĐ1: Chuẩn bị mục tiêu bài1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.TH.

- Chia lớp thành các nhóm nhỏ.Hình vẽ...........- GV chỉ định nhóm trởng và nêu

yêu cầu nhóm trởng kiểm tra việc

chuẩn bị bài thực hành.

- Nhóm trởng nhận vật liệu dụng

cụ vật liệu, thiết bị.

- Học sinh thảo luận MT cần đạt* Nguyên lý làm việc:đợc- Khi bật công tắc sang vị trí 11,2 nhóm pháp biểu, GV nhận xétmạch điện từ nguồn điện qua công- KL.tắc k qua Đ1 đèn sáng, Đ2 tắt.HĐ2:Tìm hiểu về sơ đồ lắp- Khi bật công tắc sang vị trí 2đặt.mạch điện từ nguồn điện qua công? Công tắc 3 cực đợc mắc với 2tắc k qua đèn Đ2 kín mạch đèn Đ2đèn nh thế nào.sáng; Đ1 tắt.Học sinh thảo luận GV kết luận.

? Mối liên hệ điện của 2 công tắc

với 2 đèn ntn quan hệ trực tiếp.Hình vẽ........? Từ dơ đồ nguyên lý mạch điện

trình bày nguyên lý làm việc của

mạch điện điều khiển đóng cắt

2 đèn.

Học sinh thảo luận.

Giáo viên phân tích kỹ mục đích

sử dụng mạch điện dùng để

chiéu sáng sâu chuỗi với MĐ cần

chuyển đổi thắp sáng luân

phiên 1 dãy đèn (luôn chỉ có 1

đèn sáng).

HS vẽ sơ đồ lắp đặt mạch2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vậtđiện theo các bớc, GV đã híng dÉnliƯu, thiÕt bÞ.tõ giê tríc.Giáo viên:Lưu Thị HoaNăm học:2014-2015Giáo an:Cụng ngh 9

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9Tên dụng

cụ

Dao thợ

điện

Kìm tuốt

dây

Kìm tròn

Bút thử

điện

Khoan tay

Cầu chì

Công tắc

Dây điện

Đui đènTrng THCS Phỳc Tiờn

- 1 học sinh lên bảng vẽ theo các bSố lY/c KT

ợng

1cớc vào bảng phụ giáo viên đã1các nhóm nhận xét.- GV kiểm tra sơ đồ lắp đặt của

Chọn ra phơng án vẽ đúng,1

1

1

1

1

2m

2cchuẩn bị.đẹp nhất.

HĐ3: Lập bảng dự trù.

- 1 học sinh lên bảng điền vào

bảng phụ những dụng cụ, vật liệu

dụng cụ cần để thực hành.

220V60W- 1,2 học sinh phải biểu nhận xét

bổ xung kết luận.4. Củng cố:

- Nêu cách vẽ sơ đồ lắp đặt.

5. Hớng dẫn về nhà:

- Chuẩn bị ®Ĩ giê sau thùc hµnh:SGKGiáo viên:Lưu Thị HoaNăm học:2014-2015Giáo án:Cơng ngh 9Ngày soạn:22 /2/2015

Tuõn 27-Tiết 26- Bài 10 :Trng THCS Phúc TiếnTHỰC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN.

( Tiết 2)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lí mạch điện 1 cơng tắc ba cc iu khin 2 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

-Bit mt s nguyờn nhõn h hng và cách khắc phục khi đèn hoạt động không đúng yờu cu.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn

II.Chuõn bi:

1.Giáo viên:

- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.

- Bảng phụ.

- 1 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, tô vÝt, k×m.......

Giáo viên:Lưu Thị Hoa

Năm học:2014-2015Giáo án:Cơng nghệ 9

2.Häc sinh : Mỗi nhóm HS chuẩn bị /sgk.Trng THCS Phỳc TiờnIII.Cac hot ng dy v hoc :

1. ổn định lớp:.

2. KTBC: ? Vẽ sơ đồ nguyên lý, lắp đặt mạch điện 1công tắc 3 cực điều

khiển 2 đèn.

3. Bài mới:

*Giới thiệu bài: Theo SGK...

Hoạt động của giáo viên-Học sinh

HĐ1: Tìm hiểu các bớc để lắpNội dungđặt mạch điện 1 công tắc 3 cực

điều khiểu 2 đèn.*Lắp đặt mạch điện.? Nhắc lại các bớc thực hiện lắp- Quy trình lắp đặt.đặt mạch điện trên bảng điện.Vạch dấu khoan lỗ bảng điệnHọc sinh trả lời.lắp TBĐ vào BĐ nối dây mạchGV nhận xét bổ xung, nhắc lại quáđiện kiểm tra.trình lắp theo sơ đồ đã vẽ trên

bảng phụ.II- Giai đoạn thực hành:

1. Vạch dấu.HĐ2: Hớng dẫn học sinh thực- Vạch dấu vị trí lắp đặt trênhành.bảng điện của các thiết bị.

- Vạch dấu đờng đi dây và vị trí lắpGV hớng dẫn các bớc thực hànhđặt đèn.

Dùng thớc, bút chì, mũi vạch.- Học sinh tiến hành thực hiện các2. Khoan lỗ bảng điện:thao tác theo nhóm.- chọn mũi khoan để khoan lỗ

luồn dây, khoan lỗ bắt vít cho phù

hợp.- Giáo viên kiểm tra hớng dẫn chi tiết- Khoan phải chính xác, thẳng.cho từng nhóm và giải đáp các thắc3. Lắp thiết bị điện vào bảngmắc của học sinh.điện:- Giáo viên quan sát uốn nắm những- Xác định các cực của công tắc.sai só của học sinh.- Nối dây vào thiết bị.- Giáo viên nhắc nhở an toàn lao- Bắt vít cầu chì, công tắc vàođộng trong khi thực hành.các vị trí đợc đánh dấu trên bảng.Giao viờn:Lu Th HoaNm hc:2014-2015Giao an:Cụng ngh 9Trng THCS Phỳc Tiờn

Lắp cần đúng vị trí, chắc

chắn đẹp.

4. Nối dây mạch điện:

- Nối các thiết bị từ bảng điện ra

đèn.

- Nối dây vào đui đèn.

5. Kiểm tra:

- Lắp các thiết bị đi đúng sơ đồ

mạch điện.

- Nối nguồn.4. Củng cố:

- Nêu cách vẽ sơ đồ lắp đặt.

5. Dặn dò:

- Chuẩn bị để giờ sau thực hành.Ngày soạn:1 /3/2015

Tuõn 28-Tiết 27- Bài 10 :THC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN.

( Tiết 3)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lí mạch điện 1 cơng tắc ba cực iu khin 2 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liÖu.

Giáo viên:Lưu Thị HoaNăm học:2014-2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KTBC:KT Sù chn bÞ dơng cơ, vËt liƯu, thiÕt bÞ cđa häc sinh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×