Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra:

ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------HĐ1: Giới thiệu mục tiêu bài.

- GV nêu mục tiêu bài thực hành.

- Nội dung, tiến trình bài thực hành.

HĐ2: Tổ chức thực hành.II- Giai đoạn thực hành.- Các nhóm tiếp tục thực hành theo cácIII- Kiến thức thực hành.bớc giờ trớc đã hớng dẫn.

- Học sinh tiếp tục thực hành trên bảng

từ trớc còn dang dở

HĐ3: Kiểm tra và vận hành thử mạchs * Những h hỏng - nguyênđiện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2nhân - cách khắc phục:đèn.- Đèn không sáng: Do đèn có thể- Học sinh tự kiểm tra theo nhóm.bị đứt tóc, dùng ôm kế hoặc- Giáo viên kiểm tra lại và chỉ ra lỗi chobút thử điện quan sát bằnghọc sinh sửa.mắt - cần thay thế bóng mới.- Sản phẩm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.- Do đờng dây bị đứt dùng bútGiáo viên nối nguồn vận hành thử mạchthử điện để kiểm tra hoặcđiện xem làm việc có đúng yêu cầu kỹdùng ôm kế kiểm tra.thuật.- Do tiếp xúc điện ở công tắc,- Nếu sản phẩm hoạt động không đúngcầu chì, đui đèn.yêu cầu kỹ thuật, tìm ra nguyên nhân khắc phục. Giáo viên cho học sinh quan

sát bảng đã kẻ, những h hỏng, nguyên

nhân - cách khắc phục.

* GV: Lu ý các nhóm về ý thức đảm bảo

an toàn điện và vệ sinh môi trờng

HĐ4: Đánh giá bài thực hành.

- Giáo viên nhận xét, tổng kết bài TH.

66

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Kết quả thực hành.

+ Quy trình tiến hành.

+ Thời gian hoàn thành.

+ Thái độ tham gia thùc hµnh cđa

HS

4. Cđng cè:

GV gäi 1, 2 học sinh nhắc lại các bớc thực hiện.

5. Dặn dò:

Chuẩn bị giờ sau thực hành: Bai 9/SGK.Ngày soạn: 17/1/2015

Tuõn 23-Tiết 22- Bµi 9 :THỰC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN HAI CƠNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN.

( Tiết 1)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được nguyên lí mạch điện 2 cụng tc ba cc iu khin 1 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sát, tháo lắp các thiết bị điện, kĩ năng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn

II.Chuõn bi:

1.Giáo viên:

- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.

- Bảng phụ.

- 2 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, tô vít, kìm.

2.Học sinh : Mỗi nhóm HS chuẩn bị theo SGK.

67

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : C«ng nghƯ 9

Trêng THCS Phóc TiÕn

--------------------------------------------------------------------------------------------------III.Các hoạt động dạy và hoc :

1. ổn định và kiểm tra:

? Hãy nêu các bớc thực hiện lắp đặt mạch điện.

2. Giới thiệu bài:

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên-Học sinhNội dungHĐ1: Chuẩn bị mục tiêu bài thực hành: I- Hớngdẫn ban đầu:

- Chia lớp thành các nhóm nỏ.

- GV chỉ định nhóm trởng và nêu yêu

cầu nhóm trởng kiểm tra việc chuẩn bị

bài thùc hµnh.

- Nhãm trëng nhËn vËt liƯu, dơng cơ vËt

liƯu, thiết bị.

- Học sinh thảo luận mục tiêu cần đạt đợc.

1,2 nhóm phát biểu, GV nhận xét - KL.1. Quan sát côngHĐ2: Tim hiờu cụng tc ba cc:.tắc 3 cực:- HS làm việc theo nhóm, quan sát cấu- Quan sát, mô tả, sotạo bên ngoài, bên trong của công tắc 3sánh cấu tạo bên ngoàicực, so sánh với công tắc 2 cực.của công tắc 2 cực và

công tắc 3 cực.

* Giống: Đều có bộ phận

bên trong nh công tắc 2

cực.

* Khác: + Công tắc 2

cực: bộ phận tiếp điện

có 2 chốt: 1 cực động,

1 cực tĩnh.68

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Công tắc 3

HĐ3: Vẽ sơ đồ lắp đặt:

cùc: bé phËn tiÕp

- GV giíi thiệu cách nối vào mạch điệnđiện có 2 chốt: 1 cựcđối với công tắc 3 cực.động, 2 cực tĩnh ở 2- Học sinh quan sát và tỡm hiubên.+ Hai công tắc nối với nguồn nh thế nào,2. Vẽ sơ đồ lắpmối liên hệ điện của đèn với 2 công tắc.đặt mạch điện:- Học sinh trả lời v trỡnh by nguyờn lí làm việca.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:của mạch. Úng dụng của mạch.

*GV:Có thể giới thiệu thêm cách đấu 2 HS so

sỏnh.

- HS làm việc theo nhóm: xây dựng sơ- 2 cực tĩnh của 2đồ lắp đặt mạch điệnđộng của công tắc 2- GV: Gọi 1 học sinh lên bảng vẽ sơ đồ.nối với bóng đèn.hS khác nhận xét bổ sungb.s lp t:công tắc nối với nhau.

- Cực động của công

tắc 1 nối cầu chì cựcHĐ3: Lập bảng dự trù:

- GV: Gọi Học sinh lên bảng điền vào

bảng dự trù vật liệu, thiết bị.

- HS: Các nhóm thảo luận để lập ra bảng

dự trù vật liệu thiết bị dụng cụ cho phù

hợp. 1, 2 nhóm phát triển nhận xét về

kết quả trên bảng.

- GV nhận xét - kết luận.

3. Lập bảng dự trù

dụng cụ, vật liệu và

thiết bị:

T

TTên

dụngSố l- Y/c

ợng

KT69

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------cụ

1 Cầu

1

chì

2 Công

2

tắc 3

cực

3 Bảng 1

gỗ

4 Kìm 2

điện

5 Vít gỗ

6 Bút

thử

điện

7 Khoan4. Củng cố:

- Vẽ mạch điện theo sơ đồ nguyên lý.

5. Hớng dẫn về nhà:

- Chuẩn bị các dụng cụ theo bảng dự trù để giờ sau thực

hành.70

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 25/1/2015

Tuõn 24-Tiết 23- Bài 9 :THC HANHLP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN.

( Tiết 2)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lí mạch điện 2 cơng tắc ba cực điều khin 1 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn

II.Chuõn bi:

1.Giáo viên:

- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.

- Bảng phụ.

- 2 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, tô vít, kìm.

2.Học sinh : Mỗi nhóm HS chuẩn bị theo SGK.

III.Cac hot ng dy v hoc :

1. ổn định lớp:

2. KTBC:

? Vẽ lại sơ đồ lắp đặt của mạch điện 2 công tắc 3 cực điều

khiển 1 đèn.

3. Bài mới:

71

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------Hoạtđộng của giáo viên-Học

Nội dung

sinh

HĐ1: Tìm hiểu các bớc để4. Lắp đặt mạch điện đènlắp đặt mạch điện đèncầu thangcầu thang.* Quy trình lắp đặt mạch- GV: Nhắc lại các bớc thực hiện điện vạch dấu khoan lỗ

để lắp đặt mạch.lắp TBĐ vào BĐ đi dây ra- Học sinh trả lời.đèn kiểm tra.- GV giới thiệu quy trình lắp

đặt theo sơ đồ đã vẽ trên

bảng phụ.

HĐ2: Học sinh thực hành:II- Giai đoạn thực hành:- GV hớng dẫn các bớc thực hành 1. Vạch dấu:

- Vạch các vị trí các thiết bị

- Học sinh tiến hành thực hiệnđiện, đèn vào bảng điện.các thao tác theo nhóm.- Vạch dấu các lỗ khoan và đờng đi dây của mạch điện.

2. Khoan lỗ bảng điện:- Giáo viên kiểm tra hớng dẫn- Chọn mũi khoan cho phù hợp lỗchi tiết cho từng nhóm và giảibắt vít, lỗ đi dây, cần khoanđáp các thắc mắc của họcthẳng, chính xác.sinh.3. Lắp thiết bị điện vào- Giáo viên quan sát uốn nắmbảng điện:những sai sót của học sinh.- Xác định các cực của công- Giáo viên nhắc nhở an toàntắc.lao động trong khi thực hành.- Nối dây các thiết bị đóng

cắt, bảo vệ.72

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giáo án : Công nghệ 9

Trờng THCS Phúc Tiến

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Bắt vít cầu chì, công tắc

vào các vị trí đợc đánh dấu.

HĐ3: Đánh giá bài thực hành.Cần lắp đúng vị trí, chắc- Giáo viên nhận xét, tổng kếtchắn đẹp.bài thực hành.4. Đi dây ra đèn:+ Kết quả thực hành.- Nối dây các thiết bị từ bảng+ Quy trình tiến hành.điện ra đèn.+ Thời gian hoàn thành.- Nối dây vào đui đèn. Cần+ Thái độ tham gia thựcnối đúng sơ đồ, đúng yêuhành của HScầu kỹ thuật.* GV nhận xét về ý thức giữ5. Kiểm tra:gìn vệ sinh phòng thực hành- Lắp đặt thiết bị và đi đúngvà ý thức tiết kiệm vật liệu của sơ đồ mạch điện.

các nhóm- Nối nguồn.

- Vận hành mạch điện.4. Củng cố:

- Nhận xét giờ thực hành, rút kinh nghiệm.

5. Dặn dò:

- Cất giữ dụng cụ, thiết bị để giờ sau thực hành tiếp.73

----------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Lu Thị Hoa

Năm

hoc:2016-2017Giao an:Cụng ngh 9

Ngày soạn: 1/2/2015

Tuõn 25-Tiết 24- Bài 9 :Trng THCS Phúc Tiến

THỰC HÀNHLẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN.

( Tiết 3)

I. Mơc tiªu:

1 - KiÕn thøc:

-HS hiểu được ngun lí mạch điện 2 cơng tắc ba cc iu khin 1 en.

-Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

- Biết cách lập bảng dự trù vật liệu.

- Biết đợc quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện.

-Bit mt s nguyờn nhõn h hng và cách khắc phục khi đèn hoạt động không đúng yờu cu.

2- Kỹ năng:

-Ren ki nng quan sỏt, thỏo lp cỏc thit bi in, ki nng khoan.

-Lắp đặt đợc mch in m bo đúng quy trình kỹ thuật.

3-Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn

II.Chuõn bi:

1.Giáo viên:

- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.

- Bảng phụ.

- 2 công tắc 3 cực, công tắc 2 cực, tô vít, kìm.

2.Học sinh : Mỗi nhóm HS chuẩn bị bng điện của tiết trước.

III.Các hoạt động dạy và học :

1. ổn định lớp:.

2. KTBC:KT Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, thiết bị của học sinh

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên-Học sinhNội dungHĐ1: Mục tiêu giờ thực hành.

- GV nêu mục tiêu giờ thực hành.

- Nội dung, tiến trình bàiII- Giai đoạn thực hành.HĐ2: Tổ chức thực hành.- Học sinh hoàn thiện sản phẩm- Các nhóm tiếp tục thực hành theocòn đang thực hiện dở từ giờ tr-các bớc tõ giê tríc ®· híng dÉn.íc- HS tiÕp tơc thùc hành trên bảng

điện.

HĐ3: Kiểm tra và vận hành thử .III- KÕt thóc thùc hµnh.- HS tù kiĨm tra trong nhãm.- Häc sinh tù kiĨm tra vµ kiĨmGiáo viên:Lưu Thị HoaNăm hc:2014-2015Giao an:Cụng ngh 9

+ Lắp đặt đúng quy trình.

+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ

đồ lắp đặt.

+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và

đẹp.

+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp,

thuận tiện cho việc vận hành.

GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn,

vận hành thử mạch điện xem có làm

việc theo đúng yêu cầu thiết kế

không?

- Nếu sản phẩm không vận hành

đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân

và sửa chữa lại.

- GV kiểm tra lại và chỉ ra các sai sótTrng THCS Phỳc Tiờn

tra chéo theo nhóm.

*Những h hỏng nguyên nhân và

cách khắc phục.

- Đèn không sáng:

+ Đèn có bị đứt tóc không,

kiểm tra bằng mắt hoặc bằng

ôm kế, bút thử điện.

+ Đờng dây có điện không

do tiếp xúc, đứt. Kiểm tra bằng

bút thử điện.

+ Kiểm tra các tiếp xúc của

các cực công tắc, cầu chì, đui

đèn.học sinh mắc phải.

- Sản phẩm bảo đảm yêu cầu kỹ

thuật.

- Giáo viên nối nguồn và vận hành thử

xem mạch điện làm việc có đúng

theo yêu cầu kỹ thuật không.

- Nếu sản phẩm hoạt động không

đúng theo yêu cầu kỹ thuật thì cần

tìm ra nguyên nhân, cách khắc phụ.

- Giáo viên cho học sinh quan sát bảng

phụ đã kẻ những h hỏng - nguyên

nhân cách khắc phục.4. Đánh giá tổng kết.:

- Học sinh lên bảng điền vào bảng phụ các bớc tiến hành lắp đặt mạnh

điện.

- GV nhận xét giờ thực hành.

. Kết quả thực hành.

. Quy trình tiến hành.

Giao viờn:Lu Th HoaNăm học:2014-2015Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỉn ®Þnh vµ kiĨm tra:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×