Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

I.VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu CanNăm học: 2017- 2018

TN (tìm hiểu khả năng tán CÁC VẬT

1/Thí nghiệm và quan sát

xạ màu của các vật)-Các chóm TN quan sát -Tổ chức cho HS TN

các vật trắng, đỏ, lục, đen

dưới ánh sáng trắng, đỏ ,

lục

2/Nhận xét

-Thảo luận rút ra nhận xét -Yêu cầu HS thảo luận rút C2: Vật màu trắng dưới ánh

sáng đỏ có màu đỏ. Vật vật

trả lời C2, C3

ra nhận xét.

màu trắng tán xạ tốt ánh

sáng đỏ.

-Dưới ánh sáng đỏ vật màu

đỏ có màu đỏ. Vậy vật màu

đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ.

-Dưới ánh đỏ vật màu đen có

màu đen. Vậy vật màu đen

không tán xạ ánh sáng đỏ.

C3: -Dưới ánh sáng xanh lục

vật màu trắng có màu xanh.

Vậy vật màu trắng tán xạ tốt

ánh sáng xanh.

-Dưới ánh sáng xanh vật

màu đỏ có màu đen. Vậy vật

màu đỏ tán xạ kém ánh sáng

xanh.

-Dưới ánh sáng xanh vật

màu xanh có màu xanh. Vậy

vật màu xanh tán xạ tốt ánh

sáng xanh.

-Dưới ánh sáng đỏ vật màu

đen có màu đen. Vậy vật

màu đen không tán xạ ánh

sáng xanh.

GV:Kiều Thị Ngọc Ánh

án Vật lý 982GiáoTrường THCS Châu CanNăm học: 2017- 2018Hoạt động 3 : Rút ra kết luận chung về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật

(5ph)

-Từ kết quả nhận xét TN. III.KẾT LUẬN VỀ KHẢ

-Thảo luận rút ra kết luận

Nêu kết luận chung về sự NĂNG TÁN XẠ ÁNH

chung

SÁNG MÀU CỦA CÁC

tán xạ ánh sáng màu của

VẬT

các vật ?

Hoạt động 4 : Củng có-Vận dụng –Dặn dò (12ph)

IV.VẬN DỤNG

-Cá nhân HS suy nghĩ trả - YC HS trả lời C4 và C5, C4 : Ban ngày lá cây có màu

lời

C6

xanh vì chúng tán xạ tốt ánh

sáng xang trong chùm sáng

trắng của mặt trời. Trong

đêm tối chúng có màu đen vì

khơng có ánh sáng chiếu đến

chúng (khơng có sự tán xạ)

C5: Ta thấy tờ giấy màu đỏ

Vì ánh sáng đỏ trong chùm

sáng trắng truyền qua tấm

kính màu đỏ rồi chiếu vào tờ

giấy trắng.Tờ giấy trắng tán

xạ tốt ánh sáng đỏ. Anh sáng

đỏ này truyền qua tấm kính

đỏ đến mắt ta.

-Nếu thay tờ giấy xanh thì

thấy tờ giấy màu đen. Vì

màu xanh tán xạ kém ánh

sáng đỏ .

C6: Trong chùm sáng trắng

có đủ các màu. Vật màu nào

-Đọc ghi nhớ .

-Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.

tán xạ tốt màu đó . Do đó

-Đọc có thể em chưa biết *Về nhà học bài và làm

chiếu ánh sáng trắng lên vật

các bài tập 55 SBT

màu nào thì thấy có màu đó .

GV:Kiều Thị Ngọc Ánh

án Vật lý 983GiáoTrường THCS Châu CanNăm học: 2017- 2018

-Chuẩn bị bài “Các tác *Ghi nhớ :

dụng của ánh sáng”IV.RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................GV:Kiều Thị Ngọc Ánh

án Vật lý 984GiáoTrường THCS Châu CanNăm học: 2017- 2018Ngày soạn : 01/04/2018

Bài 56- Tiết 63: CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG

I.MỤC TIÊU

1/Kiến thức:

-Trả lời được câu hỏi :” Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?”

-Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải

thích một số ứng dụng thực tế.

-Trả lời dược câu hỏi:” Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện

của ánh sáng là gì?

2/Kĩ năng: Thu thập thơng tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tếđể thấy vai trò

của ánh sáng.

3/ Thái độ:

- Say mê nghiên cứu hiện tượng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế.

4/ Năng lực:

- Giải quyết vấn đề

II.CHUẨN BỊ: * Mỗi nhóm HS :

- Một tấm kim loại một mặt sơn trắng, một mặt sơn đen. Hoặc 2 tấm kim loại giống

nhau: Một sơn trắng, một sơn đen.

- 1 hoặc 2 nhiệt kế.

- 1 chiếc đèn 25W.

- 1 chiếc đồng hồ.

-1 dụng cụ pin mặt trời ( máy tính bỏ túi,….).

III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA HSTRỢ GIÚP CỦA GV

Ổn định :(1ph)

*Kiểm tra bài cũ :(5ph)

-Làm bài tập 55.1, 55.3NỘI DUNG

BT 51.1 chọn B

51.2 chọn BHoạt động 1 : Tìm hiểu về tác dụng nhiệt của ánh sáng(15ph)

I.TÁC DỤNG NHIỆT CỦA

-Trả lời C1, C2

GV:Kiều Thị Ngọc Ánh

án Vật lý 9-Yêu cầu HS trả lời C1, C2

85ÁNH SÁNG

GiáoTrường THCS Châu CanNăm học: 2017- 20181/Tác dụng nhiệt của ánh

sáng là gì ?

C1: Phơi các vật ngoài trời, chiếu

-Tác dụng nhiệt của ánh ánh sáng vào cơ thể …

-Phát biểu khái niệm tác sáng là gì ?

C2 : Phơi khơ các vật, làm muối,

dụng nhiệt .

sưởi nắng …

-Yêu cầu HS đọc mục 2.a

-Mục đích TN là gì ?

-Hãy dự đốn hiện tượng

xảy ra

-Các nhóm tiến hành TN -Tổ chức hướng dẫn HS

TN

-Thảo luận kết quả TN trả -Yêu cầu HS rút ra kết luận

lời C3

-Thu thập thơng tin

-Nêu mục đích TN

-Dự đốn hiện tượng*Khái niệm

2/Nghiên cứu tác dụng nhiệt

của ánh sáng

*Kết luận :

C3 : Nhiệt độ ở tấm kim loại

màu đen tăng nhanh hơn ở tấm

kim loại màu trắng. Chứng tỏ

trong cùng điều kiện thì vật màu

đen hấp thụ năng lượng nhiều

hơn vật màu trắng .Hoạt động 2 : Tìm hiểu tác dụng sinh học của ánh sáng. (5ph)

II/TÁC DỤNG SING HỌC

-Yêu cầu Hs đọc SGK

-Thu thập thông tin và trả

CỦA ÁNH SÁNG

-Tác dụng sinh học của ánh

lời

C4: Cây cối thường vươn ra chỗ

sáng là gì ?

-Trả lời C4, C5

có ánh sáng mặt trời .

C5: Nên cho trẻ tắm nắng lúc

sáng sớm đề cơ thể cứng cáp,

chóng vàng da.

Hoạt động 3 :Tìm hiểu về tác dụng quang của ánh sáng (10ph)

-Thu thập thông tin trả lời -Thế nào là pin mặt trời

III.TÁC DỤNG QUANG

-Các nhón tiến hành TN

ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG

-Cho các nhóm quan sát và

với pin mặt trời .

1/Pin mặt trời

vận

hành

Pin

mặt

trời

-Các nhóm thảo luận trả

C6: Máy tính bỏ túi, đồ chơi trẻ

lời C6, C7

em …

C7: Muốn cho pin phát điện

phải có ánh sáng chiếu vào

GV:Kiều Thị Ngọc Ánh

án Vật lý 986GiáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×