Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu Can

liệu thì liên hệ giữa S 1 ,

S 2 với điện trở tương

ứng R 1 và R 2 của chúng

thế nào?

Hoạt động 2: Thí

nghiệm kiểm tra dự

đốn . (12 phút)

GV u cầu các nhóm

thí nghiêm:

+ Mắc mạch điện theo

sơ đồ h.vẽ.

+ Đóng K đo U 1 , I 1 và

ghi

kết quả vào B1

+ Thay dây có S 2 . Đo

U 2 , I 2 , ghi kết quả vào

B1.Năm học 2017-2018

R1 S 2

=

+ Suy ra: R2 S1II. Thí nghiệm kiểm

tra:

1. Thí nghiệm :

KCác nhóm:

+ Mắc mạch điện.

Bảng 1:(B1)A+ _

S1, R1

V+ Thực hiện đo U, I và 2.Nhận xét

tính R hai trường hợp,

3. Kết luận :

ghi kết quả vào B1.

Điện trở của các dây

dẫn có cùng chiều dài

+ Tính R1 và R 2 dùng R

và được làm từ cùng

U

một loại vật liệu thì tỉ

lệ nghịch với tiết diện

= I ghi kết quả vào

của dây.

B1.

S 2 d 22

= 2

S

d1 và

1

+ Tính tỉ số:

S 2 d 22

R1

= 2

S

d1 và

R

1

2

+ Tính tỉ số:

so sánh với tỉ số:

R1

Đối chiếu dự đoán rút

ra kết luận?

so sánh với tỉ số: R2R1 S 2

=

R 2 S1Đối chiếu dự đoán rút

ra kết luận. Đại diện III. Vận dụng

Hoạt động 3: Củng cố nhóm báo cáo.

Dây dẫn cùng cùng một

vận dụng (15 phút)

loại vật liệu, khác chiều

- GV hướng dẫn HS

dài và khấc tiết diện

làm câu C3

thì

l

+ Hai dây đồng cùng , C3 (cá nhân): Trả lời:

dây 1 có

S2

R2 l 2 S1

=

2

S 1 = 2mm , dây 2 có S 2

S

R

l1 S 21

1

+ Ta có

= 3

S2 =

= 6mm 2 . So sánh điện

3S 1 . R tỉ lệ nghịch với

trở hai dây?

C3

S nên: R 1 = 3R 2 .

C4

C4

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh27Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018+ Hai dây nhơm, dây 1

C5

2

có S1 = 0,5mm , R 1 = C4 (cá nhân):

5,5 Ω . Dây 2 có S 2 = Trả lời:

+ R tỉ lệ nghịch S nên:

2,5mm 2 thì R 2 =?

R 2 S1

=

R1 S 2C5

+ Hai dây constantan.

Dây 1 có l 1 = 100m,

S 1 = 0,1mm 2 ; R 1 =

500 Ω ; dây 2 có l 2 =

50m, S 2 = 0,5mm 2 thì

R 2 =?S1

R1

⇒ R2 = S 2

= 1,1( Ω )C5:

Trả lời:

+ R tỉ lệ thuận với l và

tỉ lệ nghịch với S nên:

R 2 l 2 S1

=

R1 l1 S 2l 2 S1

R1

l

S

1

2

R2 =

= 50( Ω ).3/.Củng cố: (2 phút) Giáo viên gọi học sinh phát biểu ghi nhớ, đọc phần có

thể em chưa biết, hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách bài tập.

4/.Dặn dò : (1 phút) Làm bài tập trong sách bài tập, chuẩn bị bài 9 “sự phụ

thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn”

IV. Rút kinh nghiệm

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh28Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 06/09/2017

Tiết 9 - Bài 9

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức : So sánh mức độ dẫn điện của các chất, nêu được sự phụ

ρl

Sthuộc của điện trở vào vật liệu làm dây. Nắm được công thức R =

2.Về kĩ năng : Bố trí và tiên hành TN. Vận dụng công thức để giải BT

3. Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ

4. Năng lực : tự học, giải quyết vấn đề, tính tốn, sáng tạo

II.Chuẩn bị

1. Giáo viên :

- Thầy: Cho mỗi nhóm: 1 cuộn dây inox có S = 0,1mm 2 và l = 2m.

- 1 cuộn dây nikêlin S = 0,1mm 2 và l = 2m.

- 1 cuộn nicrom S = 0,1mm 2 và l = 2m. 1 nguồn 4,5V.

- 1 công tắc. 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A .

- 1 vôn kế GHĐ 10V ĐCNN 0,1V.

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh29Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018- 7 đoạn dây nối 30cm. 2 chốt kẹp nối dây dẫn

2. Học sinh:

- Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 9

III. Tiến trình bài dạy

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

9A

9B9C2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

- Nêu sự phụ thuộc - Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và

của điện trở vào tiết được làm từ cùng một loại vật liệu tỷ lệ nghịch

diện dây dẫn?

với tiết diện của dây.

- Viết hệ thức so sánh

điện trở hai dây dẫncùng vật liệu khác

chiều dài và khác nhau

tiết diện?

3. Bài mớiHoạt động của GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu

sự phụ thuộc của điện

trở vào vật liệu dây

dẫn

(12 phút)

C1:

+ Để xác định sự phụ

thuộc của điện trở vào

vật liệu phải tiến hành

TN với các dây dẫn có

đặc điểm gì?

GV u cầu các nhóm

học sinh thảo luận:

+ Hãy vẽ sơ đồ TN?

+ Kiểm tra sơ đồ các

nhóm.

+ Lập bảng ghi kết quả

TN?Hoạt động của HSNội dung

I.Sự phụ thuộc của

điện trở vào vật liệu

làm dây dẫn.C1:

1. Thí nghiệm

+ Dùng các dây dẫn có

cùng chiều dài, cùng

tiết diện, khác vật liệu.

Nhóm thảo luận:

+ Vẽ sơ đồ:

2. Kết luận :

+ Lập bảng ghi kết quả

Điện trở của dây dẫn

TN.

phụ thuộc vào vật liệu

+ Tiến hành đo theo các làm dây dẫn.

KGV: Kiều Thị Ngọc Ánh30+ _A

Giáo án Vật

lý 9R1

VTrường THCS Châu Can

+ Mắc mạch điện theo

sơ đồ?

+ Đóng K, đo U 1 , I 1 ?

ghi kết quả?

+ Thay dây2, đo U 2 , I 2 ?

ghi kết quả?

+ Tính R 1 và R 2 , ghi

vào bảng?

+ So sánh R 1 và R 2 , rút

ra nhận xét?

+ Khái qt và thơng

báo kết luận.

Hoạt động 2: Tìm hiểu

về điện trở suất (10

phút)

+ Thơng báo:

- Khái niệm điện trở

suất.

- Kí hiệu điện trở suất:

ρ ( rô).

- Đơn vị điện trở suất:

Ω .m(Ôm mét).Năm học 2017-2018

bước yêu cầu của GV.+ So sánh R 1 và R 2 , rút

ra nhận xét.II. Điện trở suất. Công

thức điện trở.

1.Điện trở suất :

+ HS nghe vàđọc thơng

+ Kí hiệu điện trở

tin II.1 SGK.

suất: ρ ( rô).

+ Đơn vị điện trở suất

+ Xem bảng điện trở Ω .m (Ôm mét).

suất SGK.

+ Bảng điện trở suất:

SGK.

2. Công thức điện trở

C2:

S = 1mm 2 = 1.10 -6 m 2 .

Điện trở của dây dẫn

1

+ Xem bảng 1 SGK và

tính bằng cơng thức

ρ

S

tính điện trở đoạn R =

.

= 0,5.10-6.

l

ρ .l

1

constantan có = 1m, S

2

= 1mm ?

10 −6 = 0,5 ( Ω )

R= S

C3:

C3:

+ Tính R 1 : R 1 = ρ ( Ω )

+ Tính điện trở của một

đoạn dây dẫn theo các + Tính R 2 : R 2 = ρ l ( Ω )

bước ở bảng 2 SGK?

+ Gợi ý:

ρ .l

- Tính R 1 : Đọc lại ý + Tính R : R = S

3

3

nghĩ về điện trở suất.

+ Vậy: Điện trở của

- Tính R 2 : Chú ý điện một dây dẫn tính bằng

trở tỉ lệ thuận với chiều

ρ .l

dài.

cơng thức: R = S

- Tính R 3 : Chú ý điện

trở tỉ lệ nghịch với tiết

diện.

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh31Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018+ Điện trở của một dây

dẫn tính bằng cơng

thức?

Hoạt động 3: Vận dụng

(15 phút)

C4: Tính điện trở:

C4:

l

ρ .l

4 ρ .l

+ Dây đồng có = 4m,

tiết diện tròn, đường + Tính: R = S = π .d 2 ,

2

kính d = 1mm?

d III. Vận dụng.

Làm BT C4, C5, C6 C5: Tính điện trở:

+ Dây nhơm l = 2m, S

= 1mm 2 ?

+ Dây nikêlin l = 8m,

tiết diện tròn, đường

kính d = 0,4mm?

+ Dây đồng l = 400m,

S = 2mm 2 ?

C6:

+ Dây tóc bóng đèn

vơnfram ở 20 0 C có R =

25 Ω , tiết diện tròn có

bán kính 0,01mm. Tính

l?(S = π  2  )

R = 0,087 Ω

C5:ρ .l

+ Dùng: R = S

= 0,056 ( Ω )+ Tương tự C4.

R = 25,5 Ω

+ Tính tương tự dây

nhôm: R = 3,4 Ω

C6:

ρ .l

ρ .l

2

+ Dùng: R = S = π .r

R.π .r 2

⇒l=

ρ =0,1428(m)

= 14,3(cm)

3/.Củng cố :(2 phút)GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ, đọc phần có thể em chưa

biết. GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập.

4/.Dặn dò :(1 phút) Làm bài tập trong sách bài tập, chuẩn bị bài 10 “ Biến

trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật ’’

V. Rút kinh nghiệm:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................GV: Kiều Thị Ngọc Ánh32Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018Ngày soạn: 12/09/2017

Tiết 10 - Bài 10

BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT

I. Mục tiêu

1.Về kiến thức :

- Nêu được khái niệm biến trở và các cách phân loại biến trở.

- Nêu được hoạt động của biến trở.

- Nêu được cấu tạo và cách nhận biết các điện trở dùng trong kĩ thuật.

2.Về kĩ năng :

- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện

chạy qua mạch.

- Đọc giá trị điện trở.

- Vẽ được sơ đồ mạch điện.

- Vận dụng được kiến thức trong bài để giải một số bài tập liên quan.

3. Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ

4. Năng lực : tự học, giải quyết vấn đề, tính tốn, sáng tạo

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh33Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018II.Chuẩn bị

1. Giáo viên :

-Cho mỗi nhóm: 1 biến trở con chạy (20 Ω - 2A); 1 biến trở than; 1

nguồn 3V; 1 bóng đèn 2,5V – 1W; 1 cơng tắc; 7 đoạn dây nối 30cm; 3 điện

trở kĩ thuật ghi trị số; 3 điện trở.

- Cả lớp: Biến trở tay quay có trị số như biến trở con chạy.

2. Học sinh:

- Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 10

IV. Tiến trình bài dạy

1.Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

9A

9B

9C

2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏiĐáp ánĐiể

m

- Nêu ý nghĩa của điện - Điện trở suất của một chất là điện trở 5

trở suất? Đơn vị của nó?

của dây dẫn được làm từ chất đó và có

- Viết cơng thức tính chiều dài 1m, tiết diện 1m 2

điện trở của dây dẫn?

Giải thích các đại lượng? 5

- Trong đó

là điện trở suất (

)

chiều dài (m)

S tiết diện (m 2 )

3. Bài mới

Đặt vấn đề: Trong thiết bị âm thanh ta thấy khi điều chỉnh volum thì tiếng to

hơn hoặc nhỏ đi. Thiết bị có tác dụng tương tự như vậy là gì? Hơm nay ta

tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của nó.

Hoạt động của GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu

cấu tạo và hoạt động

của biến trở (10 phút)

C1:

+ Quan sát ảnh chụp

SGK h10.1 và biến trở

thật, nhận dạng các loại

biến trở? Nêu tên gọi

các loại biến trở?GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhHoạt động của HSC1:

+ Quan sát ảnh chụp

SGK và biến trở thật,

nhận dạng các loại biến

trở.

+ Tên gọi các loại biến

trở: Biến trở con chạy;

34Nội dung

I. Biến trở.

1. Tìm hiểu cấu tạo và

hoạt động của biến trở :

- Biến trở là điện trở

mà trị số có thể thay

đổi được.

- Phân loại biến trở:

+ Theo vật liệu cấu tạo:

biến trở dây quấn, biến

trở than

Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can- Có rất nhiều loại biến

trở nên có nhiều cách

phân loại biến trở:

+ Theo chất liệu cấu

tạo: biến trở dây quấn

(dây dẫn có điện trở

suất lớn), biến trở than.

+ Theo bộ phận điều

chỉnh: biến trở con

chạy, biến trở tay quay.

C2:

+ Đối chiếu biến trở

h.10a và biến trở thật

chỉ ra đâu là cuộn dây

biến trở, đâu là hai đầu

cuối A,B? Đâu là con

chạy?

+ Nếu mắc hai đầu A, B

nối tiếp vào mạch điện

thì khi dịch chuyển con

chạy C, biến trở có tác

dụng thay đổi điện trở

khơng? Vì sao?Năm học 2017-2018

biến trở tay quay; biến + Theo bộ phận điều

trở than (chiết áp).

chỉnh: biến trở con

chạy, biến trở tay quay.

- Bộ phận chính: Cuộn

dây điện trở, con chạy

hoặc tay quay, có các

chốt để nối mạch điện.

- Kí hiệu của biến trở

trong sơ đồ:aC2:

+ Chỉ ra cuộn dây biến

trở và hai đầu A, B của

biến trở.bc+ Nối tiếp hai đầu A, B

vào mạch điện thì khi

dịch chuyển con chạy

C, biến trở khơng có tác

dụng thay đổi điện trở.

Vì chiều dài biến trở

trong mạch điện khơng

thay đổi, dòng điện vẫn

chạy qua tồn bộ cuộn

dây biến trở.

C3:

+ Khi đó điện trở của

mạch có thay đổi. Vì

phần chiều dài có dòng

điện chạy qua biến trở

có thay đổi.dC3:

+ Biến trở nối tiếp vào

mạch điện hai đầu A, N

(hoặc B,N) h.10a,b thì

khi dịch chuyển con

chạy hay tay quay C,

điện trở của mạch có

thay đổi khơng? Vì

sao?

C4:

+ Thơng báo kí hiệu C4:

biến trở trên sơ đồ.

+ Nếu mắc biến trở vào

+ Trên h.10.2a, b, c:

mạch điện:

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh35Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×