Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ: Không

Kiểm tra bài cũ: Không

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Châu Can

- Xác định điện trở chúng

dùng vôn kế và ampe kế

bằng cách nào?

+ C1:

- Gọi điện trở dây dài l là

R 1 = R. Dự đoán dây dài 2

l gồm 2 dây l nối tiếp thì

R 2 =?Năm học 2017-2018

dây dẫn có cùng

- Lấy 3 dây dẫn cùng tiết diện và được

S, cùng loại, có chiều làm từ cùng một

loại vật liệu thì tỉ

dài l , 2 l , 3 l .

lệ thuận với chiều

- Mắc vào hiệu điện thế dài của mỗi dây.

U, đo hiệu điện thế và I,

U

xác định: R = I

- Dây dài 2 l cóR 2 = R 1 + R 1 = 2R- Tương tự dây 3 l gồm 3

dây l nối tiếp thì R 3 =?

- Dây dài 3 l cóR 2 = R 1 + R 1 + R 1 = 3R

+ Nhóm:

- Mắc mạch điện như hình

vẽ.

+ Các nhóm mắc mạch

điện theo sơ đồ h.vẽ.

+

A

_+ _K_

+ V- Đóng K, đọc U và I vào

bảng?

+ Đo U, I ghi vào

bảngkẽ như bảng 1

l

- Làm tương tự với 2 dây SGK.

+ Làm tương tự với 2

nối tiếp?

l

- Làm tương tự với 3 dây dây l nối tiếp.

+ Làm tương tự với 3

nối tiếp?

+ Nhận xét kết quả.

dây l nối tiếp.

+ Nêu nhận xét: Điện

trở của dây dẫn tỉ lệ

thuận với chiều dài của

+ GV khái quát và nêu kết dây.

luận.

Hoạt động 3: Vận dụng

III. Vận dụng

(10 phút)

C2 (cá nhân): Trả lời C2?

C2 (cá nhân):

Gợi ý:

+ Dây ngắn có R 1 , dây

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh23Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

+ So sánh điện trở dây dẫn

ngắn và dây dài?

+ Vận dụng định luật Ôm

so sánh I qua đèn trong hai

trường hợp?Năm học 2017-2018

dài có R 2 > R 1 .

+ Khi mắc dây ngắn:

U

I 1 = R1 + RD+ Khi mắc dây dài:

U

I 2 = R2 + R D+ Vì: R 1 + R D < R 2 + R D

nên I 1 > I 2 . Do đó đèn

khi dùng dây dài sáng

yếu hơn.

C3 (cá nhân): Trả lời C3?

+ Tóm tắt bài tốn?+ Tính R 1 vận dụng?

+ Tính l 1 vận dụng?C3: Trả lời C3

+ Tóm tắt: U = 6V

l 1 → R 1 → I 1 = 0,3A

Tính l 1 =?

l 2 = 4m → R 2 = 2 Ω

U

6

=

+ Tính R 1 = I 1 0,3

= 20( Ω )

R1 l1

=

R

l2

2

+ Ta có:R1

l2

→ l 1 = R2 = 40(m)3/.Củng cố: (2 phút)

- GV Gọi HS phát biểu ghi nhớ.

- Gọi HS Đọc phần có thể em chưa biết.

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập trong sách bài tập.

4/.Dặn dò : (1 phút)

- Học bài cũ và làm các bài tập còn lại, làm các bài tập trong sách bài

tập.

- Chuẩn bị bài 8 “ Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn’’

V. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh24Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-2018.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Ngày soạn: 05/09/2017

Tiết 8 - Bài 8

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

I. MỤC TIÊU

1.Về kiến thức : Suy luần được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ

một loại vật liệu thì điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây.

2.Về kĩ năng :

- Bố trí và cách tiến hành TN.

- Vận dụng giải BT.

- Nêu được điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.

3. Thái độ : tự lập, tự trọng, tự tin, tự chủ

4. Năng lực : tự học, giải quyết vấn đề, tính tốn, sáng tạo

II.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên :

- Cho mỗi nhóm: 2 dây dẫn hợp kim cùng loại khác tiết diện

- 1 nguồn 6V

- 1 công tắc

- 1 ampe kế GHĐ 1,5A, ĐCNN 0,1A

- 1 vôn kế GHĐ 1)V, ĐCNN 0,1V

- 7 đoạn dây nối 30cm

- 2 chốt kẹp nối dây dẫn

2. Học sinh:

- Học bài cũ và chuẩn bị trước bài 8

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh25Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu CanNăm học 2017-20181. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

9A9B9C2. Kiểm tra bài cũ : (5 phút)

Câu hỏi

Đáp án

- Nêu kết luận về sự Điện trở của các dây dẫn được làm từ cùng một

phụ thuộc của điện trở loại vật liệu và có cùng tiết diện tỷ lệ thuận với

dây dẫn vào chiều dài chiều dài của dây.

của dây?

HS lấy được ví dụ.

Lấy ví dụ

3. Bài mới

Hoạt động của GVHoạt động của HSHoạt động 1: Nêu dự

đoán về sự phụ thuộc

của điện trở vào tiết

diện (10 phút)

GV yêu cầu trả lời câu

hỏi:

+ Dây dài l R 1 = R.

Dùng 2 dây dài l cùng

chất mắc song song

h.vẽ. Tính R 2 =?

+ Dùng 3 dây dài l

cùng chất mắc song

song. Tính R 3 =?

+ Nếu các dây trong

mỗi sơ đồ chập sát nhau

coi như một dây và coi

như có tiết diện tương

ứng S; 2S; 3S.

- GV yêu cầu học sinh

hoạt động nhóm trả lời

câu C2

+ Hãy dự đốn mối

quan hệ giữa điện trở

của các dây dẫn với tiết

diện của mỗi dây?

+ Suy ra hai dây dẫn

cùng chiều dài cùng vật

GV: Kiều Thị Ngọc ÁnhNội dung

I. Dự đoán sự phụ

thuộc của điện trở vào

tiết diện dây dẫn.- HS hoạt động cá nhân

trả lời:

+ Hai dây mắc song

song nên:KR

R2 = 2 .+ _

l

R2+ Ba dây mắc song

song nên:

R

R3 = 3K- Thảo luận, đại diện trả

lời+ _

l

R3+ Điện trở dây dẫn tỉ lệ

nghịch với tiết diện của

dây.26Giáo án Vật lý 9Trường THCS Châu Can

liệu thì liên hệ giữa S 1 ,

S 2 với điện trở tương

ứng R 1 và R 2 của chúng

thế nào?

Hoạt động 2: Thí

nghiệm kiểm tra dự

đốn . (12 phút)

GV u cầu các nhóm

thí nghiêm:

+ Mắc mạch điện theo

sơ đồ h.vẽ.

+ Đóng K đo U 1 , I 1 và

ghi

kết quả vào B1

+ Thay dây có S 2 . Đo

U 2 , I 2 , ghi kết quả vào

B1.Năm học 2017-2018

R1 S 2

=

+ Suy ra: R2 S1II. Thí nghiệm kiểm

tra:

1. Thí nghiệm :

KCác nhóm:

+ Mắc mạch điện.

Bảng 1:(B1)A+ _

S1, R1

V+ Thực hiện đo U, I và 2.Nhận xét

tính R hai trường hợp,

3. Kết luận :

ghi kết quả vào B1.

Điện trở của các dây

dẫn có cùng chiều dài

+ Tính R1 và R 2 dùng R

và được làm từ cùng

U

một loại vật liệu thì tỉ

lệ nghịch với tiết diện

= I ghi kết quả vào

của dây.

B1.

S 2 d 22

= 2

S

d1 và

1

+ Tính tỉ số:

S 2 d 22

R1

= 2

S

d1 và

R

1

2

+ Tính tỉ số:

so sánh với tỉ số:

R1

Đối chiếu dự đoán rút

ra kết luận?

so sánh với tỉ số: R2R1 S 2

=

R 2 S1Đối chiếu dự đoán rút

ra kết luận. Đại diện III. Vận dụng

Hoạt động 3: Củng cố nhóm báo cáo.

Dây dẫn cùng cùng một

vận dụng (15 phút)

loại vật liệu, khác chiều

- GV hướng dẫn HS

dài và khấc tiết diện

làm câu C3

thì

l

+ Hai dây đồng cùng , C3 (cá nhân): Trả lời:

dây 1 có

S2

R2 l 2 S1

=

2

S 1 = 2mm , dây 2 có S 2

S

R

l1 S 21

1

+ Ta có

= 3

S2 =

= 6mm 2 . So sánh điện

3S 1 . R tỉ lệ nghịch với

trở hai dây?

C3

S nên: R 1 = 3R 2 .

C4

C4

GV: Kiều Thị Ngọc Ánh27Giáo án Vật lý 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: Không

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×