Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nhà trường luôn đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, thường xuyên đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cơ bản nhiệm vụ giáo dục

- Nhà trường luôn đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, thường xuyên đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cơ bản nhiệm vụ giáo dục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nhà trường luôn đón nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, thường xuyên đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cơ bản nhiệm vụ giáo dục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×