Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGVkt=s

Qmin

0, 075

=

2´ b ´ hmin 2´ 0, 7 ´ 0, 2= 0,267 m/s (thỏa mãn)Xả cát ra khỏi bể

Để đưa cát ra khỏi bể dùng thiết bị cào cơ giới gom cát về hố tập trung ở đầu bể và

dùng thiết bị nâng thủy lực để hút hỗn hợp cát – nước đến sân phơi cát. Cát được xả 2

ngày 1 lần, thời gian xả là 30 phút. Để vận chuyển bằng thủy lực 1m 3 cát thì cần 20 m3

nước hòa trộn( tỉ lệ 1: 20 theo trọng lượng cát – Xử lý nước thải (XLNT) của Lâm Minh

Triết)

Lượng nước cần dùng cho thiết bị nâng thủy lực để hút toàn bộ cát lắng ra khỏi bể là:

Qct = Wc x 20 x 0.5 = 4,5 x 20 x 0.5 = 45 ( m3/ngđ)

Hàm lượng chất lơ lửng trong nước thải sau khi qua bể lắng cát ngang với hiệu suất xử

lý E = 5%.

CSS3 = C”SS x (100 -5)% = 612,48 x 95% = 600,23 mg/l

Hàm lượng BOD5 trong nước thải sau khi qua bể lắng cát thổi khí với hiệu suất xử lý E

= 5%.

CBOD3 = C”BOD x (100 - 5)% = 301,22 x 95% = 286,16 mg/l

b. Tính tốn sân phơi cát.Diện tích sân phơi cát được tính theo cơng thức:

(m2).

Trong đó:

+ p = 0,04 (l/ng - ngđ): lượng cát tính theo đầu người trong một ngd

+ h = 5 (m/năm) : chiều cao lớp cát trong một năm, quy phạm (4 – 5)

+ Ntt = 110448 (người) : dân số tính tốn theo chất lơ lửng.

- Chọn sân phơi cát gồm 4 ơ , kích thước mỗi ơ trong mặt bằng 10 × 8,75 mTổng diện tích của sân phơi cát là 20 × 16,15 m = 323 (m2)

Bảng : Các thông số của bể lắng cát

STTTên thông sốĐơn vịSố liệu (tính cho 1 đơn

vị nguyên)1Chiều dài bể ( L)m4,03GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn GiápPage 37ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

2Chiều rộng bể (B)m1,43Chiều cao của bể (Hxd)m1,34Chiều rộng máng tràn (b)m0,75Diện tích sân phơi cátm3234. Bể lắng đứng đợt 1Hàm lượng chất rắn lơ lửng: C = 612,48 mg/l, hiệu suất lắng cần thiết để đảm bảo hàm

lượng cặn lơ lửng trong nước thải khi đưa về cơng trình xử lý sinh học là C 150mg/l là:

E = = 75,5 %

Mà hiệu suất bể lắng đứng đạt được là: 50-60%. Chọn 60%

Do vậy, cần bổ sung thêm bể đông tụ sinh học để tăng cường hiệu quả lắng của bể lắng 1

4.1. Độ lớn thủy lực U0

Uo =1000´ K ´ H

1000´ 0,35´ 4

- w=

- 0, 05 = 1, 72

n

0,9´ 680´ 1, 29

ỉk ´ h ư

÷

a´ t ´ ç

÷

ç

÷

ç

è h ømm/s

Trong đó :

+ a là hệ số kể tới ảnh hưởng của nhiệt độ của nước đối với độ nhớt a =0,9 (theo bảng

31 mục 8.5.4 TCVN 7957:2008)

nnæKH ử

ố h ứ+ổKH ử

ố h ứ: chn chiu cao cụng tác bể lắng là 4m nên chọn

TCVN 7957:2008)= 1,29 (Tra bảng 34+ t : Thời gian lắng vủa nước thải (s) trong bình thí nghiệm hình trụ với chiều sâu lớp

nước h, đạt hiệu quả lắng bằng hiệu quả lắng tính tốn, chọn hiệu quả lắng của bể

lắng đứng đợt 1 là 60%, n = 0,25 , nội suy ta được t = 680 s

+w: Thành phần thẳng đứng của tốc độ của nước thải = 0,05+ K: Hệ số phụ thuộc đối với bể lắng đứng là 0,35

4.2. Đường kính của mỗi bể lắng đứng

D = 2´Q

= 2´

3, 6´ p´ K ´ U o114,6

= 8, 2

3, 6´ 3,14´ 0,35´ 1, 72m

GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn GiápPage 38ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG

(Theo cơng thức 33 mục 8.5.4 TCVN 7957 /2008)

Trong đó:

+ Q: Lưu lượng nước thải trong 1 bể. Chọn số bể là 4.

Q=458,3

= 114, 6

4m3/h+ K: Hệ số phụ thuộc đối với bể lắng đứng là 0,35

+ Uo: Độ lớn thủy lực của hạt cặn Uo = 1,72 mm/s

- D = 8,2 m thỏa mãn (Theo TCVN 7957/2008 đường kính của bể lắng đứng từ 4 – 9m).

4.3. Diện tích tiết diện ướt của ống trung tâm

f =s

Qmax

vtt0, 202

= 6, 73

0, 03=m2Trong đó :

Vtt: Tốc độ chuyển động của nước trong ống trung tâm, lấy không lớn hơn 30mm/s.

chọn v = 0,03 m/s ( Theo TCVN-7957, mục 8.5.11)

4.4. Đường kính ống trung tâm

4´ f1

4´ 1, 6

=

= 1, 43

p

3,14D=

(m)

Trong đó:f1 là diện tích tiết diện ống trung tâm của 1 bể: f1 = f: 4 = 6,73 : 4 = 1,6 m2

4.5. Chiều cao tính tốn của toàn vùng lắng đứng trong bể lắng đứng

H = 2,7 m ( theo TCVN 7957, mục 8.5.11-Tr.48 )

4.6. Chiều cao của phần hình nón của bể lắng đứng

hn = h2 + h3 = (D - dn

8, 2 - 0, 6

) tan a = (

)´ tan 60 = 6, 6

2

2(m)(Theo Giáo Trình Xử lý nước thải – Lâm Minh Triết trang 251)

Trong đó:

+ h2 : là chiều cao lớp trung hòa (m)

+ h3 : chiều cao giả định của lớp cặn lắng trong bể (m)

+ D : đường kính trong của bể lắng , D= 8,2 m

+ dn: đường kính đáy nhỏ của hình nón cụt ,lấy dn= 0,6 m

+ : góc ngang của đáy bể lắng so với phương ngang ,a không nhỏ hơn 500 ,chọn a = 600

4.8. Chiều cao tổng cộng của bể lắng đứng

H = htt + hn + hbv = htt + (h2 + h3) + hbv =3,24 + 6,6 + 0,3 = 10,2 (m)

Chọn H=10,2 m (Theo Giáo Trình Xử lý nước thải – Lâm Minh Triết trang 252)

Trong đó: hbv : khoảng cách từ mặt nước đến thành bể, chọn hbv = 0,3 (m)

GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn GiápPage 39ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

4.9. Hiệu quả xử lý của bể lắng đứng 1

Hiệu quả xử lý TSS sau khi qua bể lắng đứng 1 giảm 60%

=> Hàm lượng TSS còn lại sau xử lý :

TSS = 612,48 x ( 1- 60% ) = 245 mg/l

Hiệu quả xử lý BOD5 sau khi qua bể lắng đứng 1 giảm 35%

=> Hàm lượng BOD5 còn lại sau xử lý :

BOD5 = 301,22 x ( 1- 30 %)= 210,85 mg/l

*** Bể lắng đứng 1 kết hợp đơng tụ sinh học

Thể tích tổng cộng của bể đông tụ sinh học trong bể lắng đứng kết hợp , tính với 50 %

lưu lượng tính tốn :

h

W1 = Qmax

´ t1 ´ 50% = 730´ 1,5´ 0, 5 = 547, 5m3Trong đó : - Q : Lưu lượng giờ lớn nhất

- t1 : Thời gian lắng 1,5 h

Thể tích ngăn đông tụ sinh học :

h

W2 = Qmax

´ t2 ´ 50% = 730´20

´ 0,5 = 121, 66

60m3Trong đó : - Q : Lưu lượng giờ lớn nhất

- t1 : Thời gian lắng 20 phút

Diện tích ngăn đơng tụ sinh học :

F2 = W2/h= 121,66/2,7= 40,1 m2

Trong đó : h là chiều cao ngăn đông tụ sinh học, ấy bằng chiều cao tính tốn của vùng

lắng trong ngăn lắng kết hợp

v : tốc độ chuyển động của nước thải trong vùng lắng v= 0,0008 m/s

t : thời gian lắng 1,5h

Diện tích phần lắng của bể đông tụ sinh học :

0,5´ Qmax, h

v ´ 3600=0,5´ 730

= 168,1

0, 0006´ 3600F1=

GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn Giápm2Page 40ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Diện tích tổng cộng bể đơng tụ sinh học là :

F = F1 + F2 = 168,1 + 45,1 = 213, 2m2Chọn 2 bể đông tụ sinh học :

F, =F 213, 2

=

= 106, 6m2

2

2Đương kính của bể đơng tự sinh học được tính theo cơng thức :

4F=

= 9,34m

p

3,14D=

Bể đơng tụ sinh học có dạng hình vng trong mặt bằng , diện tích của 1 ngăn là :

F 2' =F2 37,5

=

= 12,5

3

3m2Kích thước cạnh hình vng của ngăn đơng tụ sinh học trong mặt bằng :

a = 12,5 = 3, 5m

50% lượng nước thải còn lại sẽ được dẫn vào 3 bể lắng đứng đợt I .Chất lượng nước

thải sau khi xử lý qua bể đông tụ sinh học và lắng đạt hiệu quả chung như sau:

Hàm lượng chất lơ lửng của nước thải sau xử lý ở bể đông tụ sinh học với hiệu quả giữ

C2 =lại các chất lơ lửng E1= 70%613, 7 ´ (100 - 70)

= 184,11

100mg/l5. Bể biofin cao tảiNguồn nhận loại B nên ta chọn lượng BOD 5 đầu ra của bể lọc sinh học cao tải (L t) là

50mg/l (Theo QCVN 14:2008/BTNMT).

Vì lượng BOD5 sau bể lắng 1: La = 217,1 mg/l < 250 mg/l .Không cần phải tuần hoàn

nước thải.

Hệ số hoạt động của bể: (Cơng Thức 56, mục 8.15.3, TCVN 7957:2008)

K=GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn GiápLa 217,1

=

= 4,34

Lt

50Page 41ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG

Trong đó: La: BOD5 của nước thải đưa vào bể (mg/l)

Lt: BOD5 của nước đã được xử lý (mg/l)

- Dựa vào trị số K = 4,34 (Tra bảng 44, mục 8.15.3_ TCVN 7957:2008) với nhiệt độ

trung bình của nước thải về mùa đơng T = 200C ta có:

+ Tải trọng thủy lực q = 20 (m3/m2/d)

+ Lượng khơng khí cấp B = 8 (m3/m3 nước thải)

+ Chiều cao lớp vật liệu lọc H = 2 (m)

- Diện tích bể sinh học:

F=Qtb 11000

=

= 550

q

20(m2)

- Thể tích tổng cộng của lớp vật liệu lọc :

W = H x F = 2 x 550= 1100 m3

- Chọn 2 bể lọc sinh học cao tải có hình dạng tròn trong mặt bằng. Diện tích của mỗi bểf =F 550

=

= 275

2

2m25.1. Tính tốn cho 1 bể:

- Đường kính bể :

D=4f

4´ 275

=

= 18, 7

p

3,14(m). Chọn D = 18,7 m (Thỏa mãn vì D=15m-30m) .Xử lý

nước thải đơ thị_Trang 193_Trần Đức Hạ)

 Bán kính bể: R = D : 2 = 9,35 (m)- Chiều cao bể lọc :

Hbể = Hlv + Hbv + 0,5 + 0,2 + 0,1

- Trong đó:

+ Hlv - chiều cao lớp vật liệu lọc 2 m

+ Hbv – chiều cao bảo vệ, Hbv = 0,5m

+ 0,5 là chiều cao không gian giữa sàn lọc và sàn bể (<0,6m)

+ 0,2 là chiều cao dầm đỡ sàn thu nước

+ 0,1 khoảng cách sàn thu nước tới dầm đỡ sàn thu.

Hbể = 2 + 0,5 + 0,5 + 0,2 + 0,1 = 3,3 (m)

- Thể tích bể:

275´ 3,3 = 907,5Wbể = f x Hbể =m3Chọn vật liệu là đá dăm, cuội sỏi, gạch vỡ đường kính 40 – 70 mm, chiều cao

từ 2 m - 4 m có thể tăng lên 6 m – 9 m (TCVN 7957 - Mục 8.13.6 - bảng 42)

GVHD: Nguyễn Thị Bình Minh

SVTH: Phạm Văn GiápPage 42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×