Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn bể lắng cát ngang gồm 3 đơn nguyên , trong đó 2 đơn nguyên công tác (mục 3.2), 1 đơn nguyên dự phòng . Chiều ngang mỗi đơn nguyên sẽ là :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×