Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT

CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT Các loại ứng suất: Có nhiều nguyên nhân gây ra ứng suất trong đất. Thường gặp là trọng lượng bản thân đất, sự thay đổi nước ngầm trong

đất, tải trọng cơng trình tác dụng lên đất thơng qua móng. Ứng suất do trọng lượng bản thân gây ra còn gọi là ứng suất thường xuyên có ảnh hưởng rất lớn đến các quá trình cơ học tiếp theo do tải

trọng cơng trình gây ra, trọng lượng bản thân được coi là một dạng tải trọng. Ứng suất do trọng lượng bản thân gây ra là ổn định, ngoại trừ

trong trường hợp đặc biệt khi đất đang trong quá trình trầm tích hoặc có sự thay đổi mực nước ngầm vì các lý do bên ngồi hay bên trong. Tải trọng từ cơng trình trong phần lớn trường hợp được truyền lên đất nền thơng qua móng có độ cứng lớn hơn độ cứng của đất do đó quy

luật của sự phân bố tải trọng phụ thuộc lớn vào độ cứng của móng. Một số trường hợp khác tải trọng tác dụng trực tiếp lên đất như tải trọng từ

nền đường đắp lên nền đất tự nhiên.5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà3CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT3.2. Một số lời giải của lý thuyết đàn hồi (về trạng thái ứng suất biến dạng của bán không gian và bán mặt phẳng đàn hồi).

3.2.1. Bài tốn khơng gian - Boussinesq: Trường hợp lực tập trung thẳng đứng tác dụng trên nền đất đồng nhất

 Thành phần ứng suất thẳng đứng do một P gây ra tại điểm M.

P3P * Z 3

P

P

σ =

; σM = K * 2

5

2Π * R

Z

Trong đó: K là hệ số phụ thuộc vào tỷ số z/r (tra bảng)

P

MR

z

r

M

z

Hình 3.1: Tải trọng P

gây ƯS tại điểm M5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà4CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT Thành phần ứng suất thẳng đứng do nhiều P tập trung gây ra tại điểm M.σP

M1

= 2

ZnPn

P1

P2

∑1 Ki * Pi = K1 Z 2 + K 2 Z 2 + ...K n Z 2P3P2P1

z

M3.2.2. Bài toán phẳng - Flamnt:r1 Trường hợp tải trọng tập trung thẳng đứngr2

r3phân bố đều trên đường thẳngHình 3.2: các tải trọng P

gây ƯS tại điểm MHệ số IL phụ thuộc vào tỷ số R/z tra bảng:2P * z 3

2P * x 2 * z

σz =

;σx =

2

2 2

π * (x + z )

π * (x 2 + z 2 )2

τ xzq

(T/m)Rz22P * z * x

=

π * (x 2 + z 2 )2rHình 3.3: Sơ đồ tải trọngThS. Nguyễn Hữu SàMσr

σzphân bố đều trên đường thẳngZ

5/16/18Y05CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT3.2.4. Sự phân bố ứng suất bản thân:Nền đồng nhất: Ứng suất thẳng đứng gây ra bởi trọng lượng bản thân của đất. (tại một điểm A ở độ sâu z bất kỳ kể từ mặt đất).σ Abt

bt

σ

γ *lượng

z thể tích tự nhiên của đất.

TrongAđó γ=– khốizγσbtγ∗z

A

Hình 3.6: Biểu đồ ứng suất bản thân của đất nền đồng nhất5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà6CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT Nền nhiều lớp:

 Trường hợp nền nhiều lớp khơng có nước ngầm:

-Tại điểm A đáy lớp 1:σ Abt = γ 1 * h1

-Tại điểm B đáy lớp 2:σ Bbt = σ Abt + γ 2 * h2 = γ 1 * h1 + γ 2 * h2

-Tại điểm C đáy lớp 3:σ Cbt = σ Bbt + γ 3 * h3 = γ 1 * h1 + γ 2 * h2 + γ 3 * h3

Hình 3.7: Biểu đồ ứng suất Bản thân của đất nền không đồng

nhất5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà7CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT Trường hợp nền nhiều lớp có mực nước ngầm:

TH1: Các lớp đất phía dưới MNN thấm nước:-Tại điểm A đáy lớp 1:σ Abt = γ 1 * h1h1ΜΝΝγ1∗h1Tại điểm B đáy lớp 2:σ Bbt = σ Abt + γ dn 2 * h2 = γ 1 * h1 + (γ 2 − γ n )* h2

-γ1Ασbt

h2γ2Tại điểm C đáy lớp 3:σ Cbt = σ Bbt + γ dn 3 * h3

= γ 1 * h1 + (γ 2 − γ n )* h2 + (γ 3 − γ n )* h3γ1∗h1+(γ2−γn)∗h2Βγ1∗h1+(γ2−γn)∗h2+(γ3−γn)∗h3Ch3 γ3Hình 3.8: Biểu đồ ứng suất Bản thân của đất nền không đồng nhất có

MNN

5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà8CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MĨNG & TRONG NỀN ĐẤTTH2: Lớp đất phía dưới MNN không thấm nước:

Tại điểm A+đáy trên lớp 1:σ Abt+ = (γ 1 − γ n ) * h1Tại điểm A-h1ΜΝΝγ1

(γ1-γn)*h1

γ1*h1đáy dưới lớp 1:σ Abt− = γ 1 * h1

h2Tại điểm B đáy lớp 2:σ Bbt = σ Abt− + γ 2 * h2γ2ΑσbtKo tham ncγ1∗h1+γ2∗h2ΒHình 3.9: Biểu đồ ứng suất Bản thân của đất nền không đồng nhất, lớp đất phía dưới MNN khơng

thấm nước5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà9CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤTTH3: Cách 1 lớp đất phía dưới MNN khơng thấm nước:-Tại điểm A đáy lớp 1:h1σ Abt = γ 1 * h1

-ΑTại điểm B trên đáy lớp 2:σbt

h2γ2Tại điểm B dưới đáy lớp 2:σ Bbt− = σ Abt + γ 2 * h2γ1∗h1+(γ2−γn)∗h2

γ1∗h1+γ2∗h2= γ 1 * h1 + γ 2 * h2

-ΜΝΝγ1∗h1σ Bbt+ = σ btA + (γ 2 − γ n )*h2

-γ1h3 γ3Tại điểm C đáy lớp 3:σ Cbt = σ Bbt− + γ 3 * h3

= γ 1 * h1 + γ 2 * h2 + γ 3 * h3

5/16/18Ko tham nc

γ1∗h1+γ2∗h2+γ3∗h3Hình 3.10: Biểu đồ ứng suất Bản thân của đất nền không đồng nhất cáchThS. Nguyễn Hữu Sàmột lớp đát phía dưới MNN khơng thấm nước10ΒCCHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MĨNG & TRONG NỀN ĐẤT3.2.5. Tính ứng suất trong lòng đất do tải trọng ngồi gây ra: Trường hợp tải trọng phân bố đều trên diện hình chữ nhật.

TH1: M ở độ sâu z, nằm trên đường thẳng đứnglσ MP = K 0 * Pđi qua tâm diện chịu tải.MbK0 – Hệ số phụ thuộc vào tỷ số l/b và z/b (tra bảng).+TH2: M ở độ sâu z, nằm trên đườngHình 3.11: Điểm M nằm ở tâm HCNlAthẳng đứng đi qua chu vi diện chịu tải:aBσ MP = ( K c (AaMD ) + K c (aBCM ) ) * P

bKc – Hệ số phụ thuộc vào tỷ số lc/bc và z/bc

(tra bảng).DMHình 3.12: Điểm M nằm trên Chu vi HCN5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà11CCHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤTTH3: M ở độ sâu z, nằm trên đường thẳng đứng

đi qua diện chịu tải.

K0 – Hệ số phụ thuộc vào tỷ số l/b và z/b (tra bảng).TH4: M ở độ sâu z, nằm trên đường

thẳng đứng đi qua ngoài chu vi diện chịu tải:

TH5: M ở độ sâu z, nằm trên đường

thẳng đứng đi qua ngoài chu vi diện chịu tải:5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà12CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ỨNG SUẤT DƯỚI ĐÁY MÓNG & TRONG NỀN ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×