Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

CHƯƠNG I CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

1.1.2. Phân loại đất theo gốc phong hóa.

Căn cứ vào gốc phong hóa ta có thể phân biệt hai loại đất

 Đất rời: Đá dăm, cuội sỏi, các loại cát do phong hóa vật lý

Đặc điểm: Khi khơ thì rời rạc, khi ẩm khơng dẻo, tính thấm lớn, lượng hút

nước nhỏ.

 Đất dính: Sét, á sét (sét pha: sét lẫn một ít cát), á cát (cát pha: Cát có lẫn ít

sét) do phong hóa hóa học

Đặc điểm: Khi khơ cứng thành khối, khi ẩm thì dẻo, ít thấm nhưng lượng hút

nước lớn5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà3CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

1.1.3. Phân loại đất theo hình thức chuyển rời và trầm tích.

 Đất tàn tích, sườn tích (đêluvi): Sản phẩm phong hóa nằm ngay tại chỗ

hoặc do trọng lượng bản thân, chuyển dịch một đoạn ngắn theo sườn dốc

(thường có ở trung du, miền núi)

Đặc điểm: Chiều dày của lớp đất không đều thường là mặt đá gốc nghiêng,

làm cho lớp đất rễ mất ổn định. Các hạt đất không đều, các hạt nhỏ lẫn với

những hạt lớn

 Đất bồi tích, sa tích (aluvi): Sản phẩm phong hóa do dòng nước mang đi

đến những khoảng cách xa rồi lắng đọng lại .

Đặc điểm: Chiều dày lớn và đều, cỡ hạt đều, lớp đất ở giai đoạn đầu của quá

trình lắng đọng thường rất rỗng, xốp, chứa nước nhiều đến mức chảy nhão.5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà4CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

1.2. Đất là một vật liệu đa nguyên.

1.2.1. Khái niệm: Đất là một tổ hợp của các hạt rời nên giữa chúng khơng có

liên kết với nhau hoặc có thi rất yếu so với bản thân các hạt. Vì rời rạc nên

giữa chúng có các khe hở. Các khe hở đó có thể có nước hoặc khơng khí các

loại là những thứ có sẵn trong mơi trường xung quanh chèn lấp vào. Vậy thành

phần của đất bao gồm các hạt đất, nước, khơng khí , Các hạt đất là thành

phần chính, tạo ra khung kết cấu của đất. Các thành phần của đất tác động qua

lại với nhau và ảnh hưởng đến tính chất chung của cả tập hợp.

1.2.2. Hạt rắn của đất: Hạt đất là thành phần chủ yếu của đất, tạo thành

khung kết cấu và được gọi là cốt đất. Hạt đất được đặc trưng bởi kích thước,

hình dạng và thành phần khống vật5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà5CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Kích thước hạt đất

Hạt đất có tỷ trọng Δ và hình dạng bất kỳ chìm lắng trong một dung mơi

nào đó với vận tốc bằng vận tốc một quả cầu làm bằng vật liệu có cùng ty

trọng với hạt đất thì đường kính quả cầu chính là kích thước hạt đất.

 Nhóm hạt là khái niềm dùng để chỉ một tập hợp các hạt đất có kích thước

thay đổi trong một phạm vi nhất định nào đó và được gọi tên theo khoảng cách

kích thước (VD. Nhóm các hạt có kích thước 1mm-:-2mm gọi là nhóm 1-2)

 Hàm lượng một nhóm hạt là % theo trọng lượng khơ của nhóm hạt đó trong

loại đất đang nghiên cứu và được ký hiệu là p(d1
kích thước của nhóm hạt.

Hàm lượng nhóm hạt tính theo CT: p(d1
Q(d1
5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà6CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

 Phân loại và đặt tên các nhóm hạt theo kích thước tùy theo kích thước hạt,

người ta phân hạt đất làm mấy nhóm chính sau:

Bảng 1.1. Tên hạt đất theo kích thước5/16/18Tên nhóm hạt

Hạt cuộiKích thước Hạt sỏi (mm)

10


Hạt sỏi2


Hạt cát0,05


Hạt bụi0,005


Hạt sétd< 0,005ThS. Nguyễn Hữu Sà7CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Hình dạng hạt đất

Rất đa dạng tùy thuộc vào kích thước, bản chất và tác động của sự hình

thành. Có thể nhận dạng ba kiểu chính: Dạng khối 3 chiều, dạng tấm 2 chiều,

dạng thanh 1 chiều.

Chú ý:

 Các hạt to (hạt đất rời) có dạng khối

 Các hạt rất nhỏ (các hạt đất dính) có dạng thanh và tấm

 Thành phần khoáng vật của hạt đất

Tùy thuộc vào đá gốc và mơi trường hình thành, lịch sử tồn tại, thành

phần khoáng vật của hạt đất rất đa dạng. Trong xây dựng phân ra làm ba loại

 Nguyên sinh: không thay đổi so với đá gốc, thường là đất hạt rời, hạt thơ5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà8CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

 Thứ sinh: Đã thay đổi, thường gặp ở đất sét, hạt rất nhỏ và gọi là khoáng

vật sét

 Các hợp chất hữu cơ: Là các tàn tích động thực vật và các sản phẩm từ

chúng đã hoặc chưa phân hủy.

1.2.3. Nước trong đất

 Nước liên kết tồn tại trên bề mặt các hạt mịn, có ba loại

 Nước màng bao gồm các lớp phần tử nước chịu hút rất lớn từ bề mặt hạt đất

và được coi là một bộ phận của hạt đất

 Nước liên kết mạnh ảnh hưởng nhiều đến tính dính của đất, có tỷ trọng và

độ nhớt cao, không di chuyển trong đất do trọng lượng bản thân (có thể tách ra

được ở nhiết độ cao)5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà9CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Nước liên kết yếu chịu ảnh hưởng yếu của lực hút bề mặt hạt đất do đó có

tính tương tự nước thông thường

 Nước tự do là nước trong đất nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của lực hút bề

mặt.

1.2.4. Khí trong đất

Chủ yếu là khí tự nhiên, ngồi ra có thể có các dạng gas tư nhiên khác

nhưng ít phổ biến

 Khí trong đất có đường thơng với khí bên ngồi gọi là khí hở

 Khí bị bao kín trong đất hoặc hòa tan trong nước lỗ rỗng gọi là khí kín5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà10CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

1.2.5. Kết cấu và cấu trúc của đất

1.2.5a. Khái niệm

 Kết cấu là sự sắp xếp các hạt đất trong một khối đất nhỏ có cùng thời điểm

hình thành và cùng tồn tại tạo nên khung kết cấu đất còn gọi là khung đất.

 Cấu trúc của đất là sự sắp xếp các lớp đất trong nền tại thời điểm khảo sát

(cấu trúc của đất còn gọi là cấu trúc địa tầng khi mô tả kết quả khảo sát địa

chất một khu vực nào đó)

1.2.5b. Kết cấu của đất

Kết cấu của đất phụ thuộc chủ yếu vào kích thước hạt và mơi trường chìm

lắng. Các loại đất thường được hình thành từ ba dạng kết cấu cơ bản: Kết cấu

hạt đơn, kết cấu tổ ong và kết cấu đơn5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà11CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

 Kết cấu hạt đơn hình thành khi các hạt có kích thước lớn chìm lắng trong

nước một cách tự do dưới tác dụng của trọng lượng bản thân trong điều kiện

vận tốc dòng mang đã giảm thiểu. Trong trường hợp này các hạt trực tiếp tiếp

xúc với nhau, ma sát giữa các hạt hình thành nên bản chất độ bền của chúng

do đó thành phần cấp phối hạt là yếu tố chính ảnh hưởng đến tính chất xây

dựng của đất có kết cấu hạt đơn, các loại đất hạt thơ cát cuội sỏi thường có kết

cấu hạt đơn và tồn tại dưới hai dạng: kết cấu chặt và kết cấu rời tùy theo cấp

phối hạt và điều kiện trầm tích

 Kết cấu tổ ong hình thành do sự chìm lắng các hạt có kích thước nhỏ, sự có

mặt nước hút bám mặt ngoài làm cho lực hút bám giữa các hạt tăng nên đã

làm cản trở sự sắp xếp các hạt theo ảnh hưởng của trọng lượng bản thân,5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà12CHƯƠNG I

CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Kết quả là các hạt đất tồn tại trong trạng thái chưa ổn định và giữa chúng có

những khoảng trống lớn, loại đất này thường có hệ số rỗng lớn khi mới hình

thành

 Kết cấu bơng đặc trưng cho đất hình thành từ các hạt kích thước cực nhỏ

như hạt sét, hạt bụi (gọi chung là hạt keo) chìm lắng trong mơi trường nước

khi có điều kiện thích hợp. Các hạt keo có lớp nước liên kết rất dày so với kích

thước bản thân do đó tỷ trọng xấp xỉ bằng tỷ trọng nước. Khi có điều kiện

thích hợp các hạt liên kết với nhau tạo thành những đám kích thước lớn dạng

bơng và chìm lắng được để tạo thành đất có kết cấu bơng. Đất có kết cấu bơng

rất khơng ổn định thường gặp trong trầm tích biển trẻ.5/16/18ThS. Nguyễn Hữu Sà13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ĐẤT VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×