Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Sự của nhiệt độ đối với cấu tạo, tính chất

- Sự của nhiệt độ đối với cấu tạo, tính chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.themegallery.comCompany Logo2.3. Tính chất hóa họcỞ nhiệt độ thường kém hoạt động, ở nhiệt độ cao tác dụng với

các chất trừ khí hiếm, N2, I2, Au, Pt1. Phản ứng với kim loại và hiđro

2. Phản ứng với phi kim

3. Phản ứng với hợp chấtNVQCĐSP Quảng Ninh

1. Phản

 

ứng với kim loại và hiđro

Hg + S  ?(t0thường)Na + S ?

H2 + S ?;Fe + S  ?S thể hiện vai trò gì?

2. Phản ứng với phi kim

F2 + S  ?

S(t0thường)+ O2 ?S thể hiện vai trò gì?NVQCĐSP Quảng Ninh3. Phản ứng với hợp chất

- Tác dụng với dung dịch kiềm đặc:

VD: NaOH + S  ?

- Tác dụng với chất có tính oxi hố: KNO3, KClO3, HNO3..

VD: KClO3 + S  ?

H2SO4NVQ+ S?CĐSP Quảng Ninh2.4. Hợp chất của lưu huỳnh2.4.1. Hiđro sunfua

2.4.2. Các hợp chất chứa oxi của lưu huỳnh

2.4.3. Các hợp chất của lưu huỳnh với halogenNVQCĐSP Quảng Ninh2.4.1. Hiđro sunfua1. Cấu trúc phân tử. PP điều chế

2. Tính chất vật lý

3. Tính chất hóa học

4. Muối sunfuaNVQCĐSP Quảng Ninh1. Cấu trúc PT. PP điều chếa. Cấu trúc phân tử

- Phân tử có hình chữ V

- Góc liên kết HSH= 920b. Điều chế

- Trong CN:

H2 + S  H2S

- Trong PTN

FeS+ 2HCl  FeS+ H2SNVQCĐSP Quảng Ninh2. Tính chất vật lý- Là chất khí khơng màu, mùi trứng thối, độc

0

0

- t n/c= 187,62K, t s= 212,81K

- Dễ hoá lỏng

- Khi tan trong nước tạo thành axit sufuhiđricNVQCĐSP Quảng Ninh3. Tính chất hóa học 1. Tính axit yếu

- Hiđro sunfua khi tan trong nước tạo thành axit yếu

H2 S

HS-H

H+++ HS

+ S-2-Ka1= 10

Ka2= 10-7-14- Tác dụng với dung dịch kiềm tạo muối trung hồ hoặc muối axit

H2S + NaOH  ?

2. Tính khử

H2SO4 + H2S  ?

H2 S + O 2  ?

H2S + KMnO4+ H2SO4  S + ?NVQCĐSP Quảng Ninh4. Muối sunfua- Một số muối sunfua: Na2S, K2S, CaS, Al2S3, Cr2S3… tan trong nước và tan trong dd

axit

- Một số muối sunfua: ZnS, FeS, MnS, NiS, CoS… không tan trong nước nhưng tan

trong axit

- Một số muối sunfua: CuS, Ag2S, PbS, CdS không tan trong nước và trong axit

- Các muối sunfua thường có màu:

+ Ag2S, PbS, CuS: màu đen

+ ZnS: màu trắng

+ CdS: màu vàng

+ MnS: màu hồng

+ SnS: màu sôcolaNVQCĐSP Quảng Ninh2.4.2. Hợp chất chứa oxi của lưu huỳnh- Các oxit

+ Lưu huỳnh có thể tạo nhiều oxit như: SO, SO 2, SO3, SO4, S2O,

S2 O 3 , S 2 O7 .

+ Oxit có ý nghĩa quan trọng là: SO2 và SO3

- Các axit

+ Lưu huỳnh hình thành 4 axit có CT chung: H2SOn (n=2, 3, 4, 5) và

6 axit có CT chung: H2S2On (n=3, 4, 5, 6, 7, 8)

+ Các axit quan trọng là: H2SO3, H2SO4 và H2S2O8NVQCĐSP Quảng NinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Sự của nhiệt độ đối với cấu tạo, tính chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×