Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hệ SI cơ sở

1 Hệ SI cơ sở

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau đó, có bổ sung 2 đơn vị

Đại lượng

Tên

Góc phẳng

Góc khối (góc đặc)Đơn vị đo

Tên gọiKí hiệuRadian

Sterdianrad

srBội của các đơn vị cơ sở như sau:

Tiếp đầu ngữLiên hệKí hiệuTera1012TGiga109GMega106MKilo103kHekto102hDeka10DkƯớc của mỗi đơn vị cơ sở như sau:

Tiếp đầu ngữLiên hệKí hiệuDeci10-1dCenti10-2cMilli10-3mMikro10-6nano10-9nPico10-12pBài tập áp dụng 1

Hãy biểu thị các số liệu sau đây ra đơn vị cơ bản của

hệ SI:

a) Độ dài của một liên kết là 150 pm

b) Một vật nặng 0,25 mg

c) Thời gian sống trung bình của một vi hạt là 0,5 ns

d) Lượng chất mới điều chế được 100 kmolBài tập áp dụng 2

 2.2. Đơn vị dẫn xuất từ đơn vị SI cơ sở

a. Các đại lượng có tên riêng

Đại lượngĐơn vịKí hiệuĐịnh nghĩaLực

Áp suất

Năng lượng

Cơng suất

Điện tích

Điện thế

Tần sốNewton

Pascal

Jun

Oat

Culong

Von

HecN

Pa

J

W

C

V

Hzkg.m/s2

kg/ms2

kg.m2/s2

kg.m2/s3 (J/s)

A.s

J/A.s

1/sb. Các đại lượng khơng có tên

riêng

Đại lượng

Diện tích

Thể tích

Vận tốc

Gia tốc

Khối lượng riêng

Cường độ điện trườngĐơn vịKí hiệuMét vng

Mét khối

Mét/giây

Mét/(giây)2

Kilogam/mét khối

Von/métm2

m3

m/s

m/s2

kg/m3

V/mVí dụ:

- Lực F=ma, nếu m tính ra kg, a tính ra m/s 2

thì F có đơn vị là kg.m/s2 (=N).

- Năng lượng W=F.d, nếu F tính ra N, d tính

ra mét thì W tính ra N.m (=kg.m2/s2)2. Đơn vị phi SI

2.1. Một số đơn vị phi SI thông dụng

2.2. Hệ đơn vị nguyên tử2.1. Một số đơn vị phi SI thơng dụng

Đại lượngĐơn vịKí hiệuThừa số chuyển đổiChiều dài

Thể tích

Nhiệt độ

Thời gianangstrom

lít

độ bách phân

phút

giờ

atmotphe

bar

mm thủy ngân

Ec

Calo

oat giờ

Kilooat giờ

Electron VonA0

l

0

C

min

h

atm

bar

mmHg

erg

cal

Wh

kWh

eV10-10 m

10-3m3

t(0C)=T(K)-273

60 s

3600 s

1,013.105 Pa

105 Pa

1 mmHg=1/760 atm

10-7 J

4,184 J

3600 J

3600 kJ

1,602.10-19 JÁp suất

Năng lượng2.2. Hệ đơn vị nguyên tử

Trong Hóa học lượng tử, có dùng hệ

đơn vị nguyên tử, viết tắt là đvn. Trong hệ

đơn vị này qui ước như sau:

- Hằng số Flank rút gọn:

- Bán kính Bo thứ nhất:

- Khối lượng một electron:

- TíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hệ SI cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×