Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Chính sách tài khóa trong lý thuyết

Khái niệm:

Chính sách tài khóa là chính sách thu và chi ngân

sách của Chính phủ để điều tiết chi tiêu chung của nền

kinh tế nhằm tăng hay giảm sản lượng theo những mục

tiêu chính.

 Mục tiêu: làm thay đổi sản lượng một lượng ΔY

ΔY = Y* - Y (ngắn hạn)

ΔY = YP – Y (dài hạn)

Y*: sản lượng mục tiêu

YP: sản lượng tiềm năng

Y: sản lượng thực tế

1672.1. Chính sách tài khóa trong lý thuyết

Cơng cụ của CSTK:

- Thuế

(Tx)

Thuế ròng (T)

- Chi trợ cấp (Tr)

- Chi ngân sách mua hàng hóa và dịch vụ (G)

 Ngun tắc hoạch định chính sách tài khố:

TYdC

ADYG

1682.1. Chính sách tài khóa trong lý thuyết

Cơ chế tác động:

ADADAD2E2AD0AD0AD1E10450

Y1YpTH 1: Y < YpY0450

YpY2TH 2: Y > YpY1692.2. Chính sách tài khóa trong thực tế

Mức thâm hụt sản lượng thực tế và mục tiêu đặt ra cho

nền kinh tế;

Cơ chế tự điều chỉnh của nền kinh tế khi chưa có tác

động của chính sách tài khóa:

-Những thay đổi tự động của hệ thống thuế

-Hệ thống bảo hiểm.

Những hạn chế của chính sách tài khóa:

-Khó tính tốn chắc chắn

-Chậm muộn

-Các dự án khó đạt hiệu quả như mong muốn.

1702.3. Chính sách tài khóa và thâm hụt

Thâm hụt ngân sách:

B=T–G

Nếu: B >0: Thặng dư

B = 0: Cân bằng

B < 0: Thâm hụt

Ba loại thâm hụt ngân sách:

-Thâm hụt thực tế

-Thâm hụt cơ cấu

-Thâm hụt chu kỳ

1712.3. Chính sách tài khóa và thâm hụt

Thâm hụt ngân sách và tháo lui đầu tư:

-Tháo lui đầu tư: là hiện tượng thu hẹp đầu tư do lãi

suất tăng làm giảm lợi nhuận.

-Cơ chế tác động:

G(B<0)ADMD

I(MS không đổi)

PriCần kết hợp chính sách tài khóa và chính sách

tiền tệ để chống thu hệp đầu tư.

1722. 5. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt B173CHƯƠNG 5

TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ174MỤC TIÊU

Hiểu được bản chất của tiền tệ,

cách xác định cung tiền và cầu tiền;

Hiểu được bản chất của chính

sách tiền tệ và cai trò của NHTW

trong việc thực thi chính sách;

Vận dụng vào làm các bài tập liên

quan.175NỘI DUNG

12Khái quát về tiền tệMức cung tiền và hệ thống ngân hàng3Mức cầu tiền4Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu5CSTK, TT và sự phối hợp hai CS này

1761. Khái quát về tiền tệ177Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×