Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

 “Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn là toàn bộ số lượng

hàng hố và dịch vụ mà các hộ gia đình và các hãng kinh

doanh dự kiến chi tiêu tương ứng với mức thu nhập của

họ”.AD = C + ITrong đó:

AD: Tổng cầu;

C: Cầu về hàng hóa và dịch vụ

tiêu dùng của các hộ gia đình;

I: Cầu về hàng hóa đầu tư của

các doanh nghiệp.► C,I đều là các hàm số phụ thuộc vào các nhân tố

ảnh hưởng tới tiêu dùng và đầu tư.1321.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM TIÊU DÙNG C (Consume)

 “Tiêu dùng là toàn bộ chi tiêu của dân cư về hàng hoá và dịch vụ cuối cùng”.

Phụ thuộc vào

tiền lương và

tiền công.Những yếu tố

xã hội như tâm

lý, tập quán,

thói quen chi

tiêu của người

tiêu dùng.Phụ thuộc

vào của cải

hay tài sảnCơ cấu của tiêu

dùng thay đổi khi

thu nhập thay đổi.

1331.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM TIÊU DÙNG C (Consume)

CC==CC0 ++CCm **YYd

0

m

dTrong

Trongđó:

đó:

YYd : :Thu

nhập khả dụng (trong mơ hình giản đơn: Y = Yd)

d Thu nhập khả dụng (trong mơ hình giản đơn: Y = Yd)

CC0 :Tiêu

:Tiêudùng

dùngtự

tựđịnh

định(mức

(mứctiêu

tiêudùng

dùngtối

tốithiểu)

thiểu)

0CCm: :Tiêu

dùng biên

m Tiêu dùng biên

Tiêu dùng biên (Cm- marginal consumption) hay khuynh hướng

tiêu dùng biên (MPC - Marginal Propensity to consume) phản ánh

lượng thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi một

đơn vị.CmCYd(0 < Cm < 1)

1341.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM TIÊU DÙNG C (Consume)

Đồ thị của hàm tiêu dùng:

C

 Đường 45o là đường

hội tụ tất cả những

điểm mà tiêu dùng

bằng với thu nhập.

 “Điểm vừa đủ là điểm

mà tại đó thu nhập

bằng với chi tiêu”.VC1C00YYd d

*

*

C

++ Cmm

C

0

CC== C 045o

Y1Y

1351.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM TIẾT KIỆM S (Savings)

CTiết kiệm là lượng thu nhập

còn lại sau khi tiêu dùng.45oYd = C + S

S = Yd – (C0 + Cm*Yd)

S = - C0 + (1- Cm)*Yd

S = S0 + Sm * YdVC0**YYd dCCmm

+

CC0 0 +

=

CC =Y0

S0S0S

=

S0+Sm* YdY

1361.1. Tổng cầu trong mô hình giản đơn

HÀM TIẾT KIỆM S (Savings)

Tiết kiệm biên (Sm -marginal saving) hay khuynh hướng tiết

kiệm biên (MPS - Marginal Propensity to save) phản ánh

lượng thay đổi của tiết kiệm khi thu nhập khả dụng thay đổi

một đơn vị.SmSYd(0 < Sm < 1)

C

MPCm + Sm = 1+MPS

1371.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

Ví dụ 1:

Cho hàm tiêu dùng có dạng: C = 100 + 0,75 Yd

Yêu cầu:

1.Xác định hàm tiết kiệm.

2.Vẽ đồ thị hàm tiêu dùng và tiết kiệm.1381.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM ĐẦU TƯ I (Investment)

 “Đầu tư là một bộ phận lớn hay thay đổi trong tổng chi tiêu.

Đầu tư có hai vai trò trong kinh tế vĩ mơ”.Về ngắn hạn : đầu tư là một bộ

phận lớn của chi tiêu và hay thay

đổi. Những thay đổi thất thường của

đầu tư có ảnh hưởng lớn tới thu

nhập và sản lượng về mặt ngắn

hạn.Về dài hạn : Đầu tư dẫn đến tích tụ

tư bản, có tác dụng mở rộng năng

lực sản xuất. Vì vậy về mặt dài hạn

nó làm tăng sản lượng tiềm năng

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.1391.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM ĐẦU TƯ I (Investment)

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cầu đầu tư:

Mức cầu về sản lượng trong tương lai;

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư: lãi suất, thuế;

Dự đốn tình trạng kinh tế trong tương lai.1401.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

HÀM ĐẦU TƯ I (Investment)

Hàm đầu tư theo sản lượng I = f(Y)I = I0 + Im*YTrong

Trongđó:

đó:

I0I :Đầutự

định

(mức

đầutối

thiểu)

:Đầutự

định

(mức

đầutối

thiểu)

0

ImI : :Đầu

Đầutư

tưbiên

biên

mĐầu tư biên (Im) hay khuynh hướng đầu tư biên (MPI) phản

ánh lượng thay đổi của đầu tư khi sản lượng thay đổi một đơn vị.ImIY(0 < Im < 1)

1411.1. Tổng cầu trong mô hình giản đơn

HÀM ĐẦU TƯ I (Investment)

III = I0I0I = I0H1: Đầu tư không

phụ thuộc vào sản lượng*Y

I

m

+I0YYH2: Đầu tư phụ thuộc

vào sản lượng142Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×