Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

5.1. Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư

Đầu tưHàng hóa và dịch vụ

Hãng kinh doanhHộ gia đình

Ngân hàngThu nhập chi phíTiết kiệm

1225. Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

5.1. Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư

 Đồng nhất thức có nghĩa là như nhau. Các đồng nhất

thức kinh tế vĩ mơ là cơng cụ để tính tốn cân đối hệ

thống kinh tế vĩ mô.

 Trong nền kinh tế giản đơn (khơng có chính phủ, khơng

có thuế và trợ cấp), ta có:

Yd = Y và Yd = C + S.

 Ở trạng thái cân bằng khi cung dưới tiết kiệm tách ra khỏi

dòng ln chuyển kinh tế vĩ mơ, dẫn đến cung trên,

doanh nghiệp phải thu hút một lượng đầu tư tương ứng.

Vì vậy:

S = I và Y = C + I.

1235. Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

5.2. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các

khu vực trong nền kinh tế

Xuất khẩu

Chỉ tiêu

Đầu tư

Hàng hóa và dịch vụHỘ KINH DOANHHỘ GIA ĐÌNHThu nhập (chi phí)Tiết kiệm

Thuế

Nhập khẩuNgân hàng

Chính phủ

Nước ngồi1245. Các đồng nhất thức vĩ mơ cơ bản

5.2. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ giữa các

khu vực trong nền kinh tế

Ta có: S + T + M = I + G + X hay T – G = (I – S) + (X - M)

Trong đó: T và G là khu vực Chính phủ

I và S là khu vực tư nhân

X và M là khu vực nước ngoài

Nhận xét: Trạng thái của mỗi khu vực có ảnh hưởng đến các

khu vực còn lại.125CHƯƠNG 4

TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA126MỤC TIÊU

1. Hiểu được sự hình thành và xác định được các mơ

hình tổng cầu: nền kinh tế giản đơn, nền kinh tế

đóng, nền kinh tế mở.

2. Phân tích những nhân tố tác động đến từng bộ phận

của tổng cầu: tác động đến C, I, X, M => tác động

đến tổng cầu và sản lượng cân bằng.

3. Xác định sản lượng cân bằng trên đồ thị và bằng

cơng thức trên mơ hình tổng cầu.

127MỤC TIÊU

5. Hiểu được mơ hình số nhân và ứng dụng mơ hình số

nhân để xác định sự thay đổi của sản lượng khi tổng

cầu thay đổi.

6. Hiểu được chính sách tài khóa trong lý thuyết cũng như

trong thực tế và vấn đề thâm hụt ngân sách Nhà nước.128NỘI DUNG1Tổng cầu và sản lượng cân bằng2Chính sách tài khóa31291. Tổng cầu và sản lượng cân bằngGiả thiết (Thuyết Keynes)

1. Giá cả, tiền lương khơng thay đổi: khơng có lạm

phát, lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế, đầu

tư thực tế bằng đầu tư dự kiến.

2. Nền kinh tế có những nguồn lực chưa sử dụng hết,

tức là các hãng kinh doanh có khả năng đáp ứng mọi

nhu cầu của nền kinh tế tại MỌI MỨC GIÁ và THU

NHẬP (AS = Y)=> Tổng cầu quyết định mức sản

lượng cân bằng.1301. TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG

1.1. Tổng cầu trong mơ hình giản đơn

1.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng có Chính Phủ

1.3. Tổng cầu trong nền kinh tế mở131Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×