Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA 1 NỀN KT HỖN HỢP

TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA 1 NỀN KT HỖN HỢP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Ba chức năng cơ bản của một nền KT

Tất cả các nền kinh tế quốc dân, trong mọi giai đoạn

phát triển đều phải thực hiện ba chức năng cơ bản sau:1

2

3•Sản xuất ra những hàng hố và dịch vụ nào?

•Với số lượng bao nhiêu?• Các hàng hố và dịch vụ được sản xuất ra

như thế nào?•Hàng hố và dịch vụ được sản xuất ra cho ai?

•Sản phẩm quốc dân được phân phối thế nào?

182.2. Tổ chức kinh tế của một nền KTHHCho vay

Mua bán trao đổi…

utĐưViện trợmua

Qu

ảnbán

ptHácQuản lýSản xuấtĐiều phối193. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KT HỌCCác yếu tố sản xuất

Giới hạn khả năng sản xuất

Chi phí cơ hội

Quy luật thu nhập giảm dần

Quy luật chi phí tương đối ngày càng tăng203. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KT HỌCCác yếu tố sản xuất

được sử

tố

u

yế

g

nh

nc

lự

Trong kinh tế, nguồn

óa dịch vụ mà

h

g

n

à

h

g

nh

n

ra

dụng để sản xuất

uốn.

con người mong mNó bao gồm

:đất đai, laođộng và vốn21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA 1 NỀN KT HỖN HỢP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×