Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự thay đổi điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ

Sự thay đổi điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.2. Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu

a. Lãi suất và đầu tư Tác động của lãi suất đến đầu tư:I = f(r -) = I0 + I’mr

 Tác động của sản lượng và lãi suất đến đầu tư:I = f(Y, r -) = I0 + ImY + I’mr2034. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.2. Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu

b. Lãi suất với tiêu dùng

 Tác động của lãi suất đến tiêu dùng:

C = f(r -) = C0 + C’mr

 Tác động của thu nhập khả dụng và lãi suất đến tiêu:

dùng

C = f(Yd, r -) = C0 + CmYd + C’mrc. Lãi suất và xuất nhập khẩu

 r tăng => e tăng => X giảm và M tăng => AD giảm

 Ngược lại

2044. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.3. Chính sách tiền tệ

 Cơ quan hoạch định: Ngân hàng trung ương

 Mục tiêu: làm thay đổi sản lượng và mức giá

chung của nền kinh tế

 Công cụ (chủ yếu): tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất

chiết khấu, hoạt động thị trường mở (mua/bán trái

phiếu của chính phủ)2054. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.4. Mơ hình IS - LMADa. Đường ISPhương trình IS có dạng:

Y = k*A0 + k* Imr * r

Cơ chế tác động:

Khi r thay đổi, tổng cầu

(AD) dịch chuyển làm sản lượng

Y thay đổiAD

AD1 1EE1

1Khái niệm: IS là tập hợp những

tổ hợp khác nhau giữa lãi suất

cân bằng và thu nhập phù hợp

với sự cân bằng của thị trường

hàng hóa.AD

AD0 0EE0

0

YY0

0YY1

1r

r0r

r1rYAA

0

1CYY0

0BBYY1

1ISY2064. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.4. Mơ hình IS - LM

a. Đường IS

Ý nghĩa đường IS:

-Đường IS phản ánh sự cân bằng của thị trường hàng hóa

với các mức khác nhau của lãi suất và thu nhập (r và Y).

-Cho thấy được mối quan hệ tác động qua lại giữa r và Y cân

bằng, nó cho biết Y cân bằng thay đổi như thế nào khi r thay

đổi (các yếu tố khác không đổi)

Các nhân tố tác động:

Biến nội sinh: r thay đổi làm dich chuyển AD làm thay đổi

sản lượng => sự di chuyển dọc đường IS.

Biến ngoại sinh: các nhân tố ngoài r làm AD thay đổi sẽ

làm IS dịch chuyển sang trái hay sang phải.2074. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.4. Mơ hình IS - LMb. Đường LMKhái niệm: LM biểu thị những tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và

thu nhập, phù hợp với sự cân bằng của thị trường tiền tệ.

Phương trình LM có dạng:rCơ chế tác động: Y thay đổi -> MD thay đổi -> r thay đổi

r

MD

MD1 1r1r1

Y  ( MS  hi )

kMS

MSLM

LMEE1

1

MD

MD0 01r0rDDEE0

0CC0MM1

1MYY0

0YY1

1Y2084. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.4. Mơ hình IS - LMb. Đường LMÝ nghĩa đường LM:

-Đường LM phản ánh sự cân bằng của thị trường tiền tệ với

các mức khác nhau của lãi suất và thu nhập (r và Y).

-Cho thấy được mối quan hệ tác động qua lại giữa Y và r cân

bằng, nó cho biết r cân bằng thay đổi như thế nào khi Y thay

đổi.

Các nhân tố tác động:

Di chuyển dọc đường LM: Y thay đổi -> r thay đổi dưới tác

động dịch chuyển của MD (MS không đổi).

Dịch chuyển đường LM: cung tiền thay đổi (MS tăng ->

LM dịch sang phải và ngược lại).2094. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.4. Mơ hình IS - LM

c. Sự cân bằng đồng thời thị trường hàng hóa và tiền tệ

IS: sự cân bằng của TT hàng

hóa ứng với các mức (Y; r)

LM: sự cân băng của TT tiền

tệ ứng với các mức (Y; r)

Sự tác động qua lại giữa 2

thị trường ấn định E (Y0 ; r0)r

r1rAALM

LM1r0r

r2rBB

EE02CCDD

YY0

0ISISY

2105. CHÍNH SÁCH TK, TT VÀ SỰ PHỐI HỢP 2 CS

5.1. Chính sách tài khóa

CSTK mở rộng:r-Nền kinh tế CB tại E0 (Y0; r0)LM

LM0 0-G tăng (T giảm) -> AD tăng

(MS không đổi) -> IS dịch r2r2

chuyển sang phải (IS0 -> IS1).

rEE2

2

EE0

0EE1

1r00ISIS1

1-Nếu r1 = r0 thì điểm CB mới

E1(Y1; r0)

-Mà MS khơng đổi, AD tăng ->

r tăng (r0 -> r2) điểm CB bây

giờ E2(Y2; r2)ISIS0

0

YY0

0YY2

2YY1

1Y

2115. CHÍNH SÁCH TK, TT VÀ SỰ PHỐI HỢP 2 CS

5.2. Chính sách tiền tệ

CSTT mở rộng:r-Nền kinh tế CB tại E0 (Y0; r0)LM

LM0 0-MS tăng -> LM dịch chuyển

sang phải (LM0 -> LM1).

-Lúc đầu Y chưa tăng nên r

giảm (từ r0 xuống r1).

-Khi r giảm -> AD tăng -> IS

dịch chuyển sang phải. Điểm

CB bây giờ E2(Y2; r0)LM

LM1 1

EE0

0r0r0r1r1EE2

2

ISIS1

1

ISIS0

0YY0

0YY2

2Y

2125. CHÍNH SÁCH TK, TT VÀ SỰ PHỐI HỢP 2 CS

5.3. Phối hợp CSTK và CSTT

a. Khái quát

CSTK tác động trực tiếp qua công cụ G và T,

thời gian tác động có hiệu quả nhanh.

CSTT tác động gián tiếp thông qua MS và r,

thời gian tác động đến kết quả chậm.213Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự thay đổi điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×