Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách tính số nhân tiền

Cách tính số nhân tiền

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.7. Cơng cụ chính của NHTW điều tiết MSLãi suh

k

t

ế

i

h

c

t

uấQuy định tỷ lệ dữ trữ

bắt buộcNghiệp vụ thị trường mở

1952.8. Cung tiền tệ

 Hàm cung tiền tệSMM 1Lãi suất (r)SMM1Lượng tiền (M)

1963. MỨC CẦU VỀ TIỀN

 Các tài sản tài chính:-Tài sản sinh lãi bao gồm:

cổ phiếu, trái phiếu, tín

phiếu… (gọi chung là trái

phiếu – Bond)-Tài sản giao dịch

(không sinh lãi): tiền

mặt, séc.

1973. MỨC CẦU VỀ TIỀN

 Mức cầu tiền: là lượng tiền dân chúng muốn nắm giữ cho nhu cầu chi tiêu

và làm tài sản. Mức cầu tiền phụ thuộc vào Y và r.Lãi suất (r)Hàm cầu tiền:

MD = f(Y, r) = k*Y + h*r

•MD = f(Y) đồng biến với Y

•MD = f(r) nghịch biến r

•Trong một thời điểm Y không

đổi, MD phụ thuộc vào r, đường

cầu dốc xuống.DM

Lượng tiền (M)1984. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.1. Thị trường tiền tệ cân bằng

Lãi suất (r)E là điểm cân bằng trên

thị trường tiền tệ. Tại E,

cung tiền bằng cầu tiền,

từ đó xác định được lãi

suất cân bằngSMrcbEDMM1Lượng tiền (M)

1994. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.1. Thị trường tiền tệ cân bằng

Ví dụ 2:

Cho hàm cầu tiền tệ DM = 450 – 20r (với r được

tính bằng %), hàm cung tiền tệ SM = 400. Lãi

suất cân bằng trên thị trường tiền tệ là:

a.r = 3%

b.r = 2%

c.r = 2.5%

d.r = 1.5%

2004. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.1. Thị trường tiền tệ cân bằng

Ví dụ 3:

Cho hàm cầu tiền tệ DM = 450 – 20r (với r được

tính bằng %). Cho biết lượng tiền cơ sở là 200

(đơn vị tiền). Cho biết tỷ lệ tiền mặt ngoài ngân

hàng so với tiền gửi của khách hàng là 60%. Tỷ lệ

dự trữ chung là 20%. Xác định lãi suất cân bằng.

a.r = 3%

b.r = 2%

c.r = 2.5%

d.r = 1.5%2014. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.1. Thị trường tiền tệ cân bằng

Sự thay đổi điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ

r

SM

SM ’

Cung tiền tệ tăng ΔM1

làm lãi suất giảm Δr.

E

Điểm cân bằng dịch

r0

chuyển từ E đến E’

E’

r1

DMΔM1M1M '1M2024. TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU

4.2. Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu

a. Lãi suất và đầu tư Tác động của lãi suất đến đầu tư:I = f(r -) = I0 + I’mr

 Tác động của sản lượng và lãi suất đến đầu tư:I = f(Y, r -) = I0 + ImY + I’mr203Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách tính số nhân tiền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×