Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Các khái niệm (tiếp)

I. Các khái niệm (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Khái niệm (tiếp)

3. Tổng sản phẩm trong nước GDP(Gross DomesticProducts)

Tổng giá trị các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng

được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ một

nước trong một thời kỳ nhất định, thường là 1

năm (có thể do nhân tố của quốc gia này hay

quốc gia khác sx)I. Khái niệm (tiếp)

4. Thu nhập ròng tài sản từ nước ngoài

NIPA= Net Income Property from Abroad

NIPA= thu nhập nhân tố nhận từ nước ngoài

– thu nhập nhân tố phải trả nước ngoài

NIPA=GNP-GDPI. Khái niệm (tiếp)

5. GDP danh nghĩa và GDP thực tế

GDPdanh nghĩa tính theo giá hiện hành

GDPtn = Σ PitQitGDP thực tế tính theo giá cố định (giá gốc)

GDPtr = Σ Pi0QitI. Khái niệm (tiếp)

6. Chỉ số điều chỉnh GDPDGDP =

tGDPnt

GDPrtΣ P i t Qi t

ΣPi0Qit*100*100II. Ba phương pháp tính GDP

1.2.3.Theo luồng chi tiêu các hàng hố và dịch vụ

cuối cùng (Theo giá thị trường)

Theo luồng thu nhập (theo chi phí nhân tố)

Theo phương pháp sản xuất (theo giá trị gia

tăng)1. Tính GDP

theo luồng hàng hố và dịch vụ cuối cùng

Tổng giá trịHàng hoá dịch vụ cuối cùngSản xuất trong lãnh thổTrong một thời kỳ nhất địnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Các khái niệm (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×