Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CBNV làm việc theo hợp đồng chính thức: CBNV sau thời gian thử việc, ít nhất 1 năm 1 lần, sẽ cùng người quản lý trực tiếp đánh giá kết quả, năng lực làm việc của mình và đề ra phương hướng, kế hoạch làm việc trong thời gian tiếp theo. Kết quả đánh giá sẽ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×