Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 - Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng

8 - Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4: Vận dụng qui luật chuyển hóa từ những

sự thay đổi về lượng thành những sự

thay đổi về chất và ngược lại vào Đảng

Cộng Sản Việt Nam

-Xây dựng nhà nước XHCN,nhà nước của nhân

dân,do nhân dân,vì nhân dân.

- Phát triển lực lượng sản xuất,cơng nghiệp hóa

đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát

triển một nền nơng nghiệp tồn diện.- Thực hiện chính sách đại đồn kết dân tộc,củng cố

và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ

chiến lược của cách mạng Việt Nam.

- Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị,

tư tưởng.5: Vai trò của triết học Mác-lênin trong

đổi mới tư duy lí luận ở Việt Nam hiện

nay

• Giúp cho Đảng Cộng sản

và nhân dân Việt Nam

nhận thức đúng các vấn

đề của thời đại.

• Chủ nghĩa Mác - Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh

được xác định là nền

tảng tư tưởng.5.1:Những người có trọng trách trong đổi

mới tư duy lý luận của Đảng, của dân tộc

đã nhận thức đúng đắn giá trị đích thực

của chủ nghĩa Mác - Lênin

• Những người có tư duy lý luận rất tán thành

với những nhận định khách quan, nghiêm

túc về triết học Mác.

• Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất,

cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin.5.2: Lập trường thế giới quan và phương

pháp luận Mác - Lênin đã góp phần quan

trọng để cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dân

tộc Việt Nam nhận thức đúng đắn các vấn đề

thời đại có quan hệ chặt chẽ đến đổi mới tư

duy lý luận

• Phương pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với

tư duy lý luận trong cơng cuộc đổi mới.

• Đổi mới tư duy là cơ sở cho việc phát triển quan hệ

quốc tế của Việt Nam, tranh thủ ngoại lực, phát huy

nội lực để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.5.3: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận

và phương pháp để tư duy đúng đắn về con đường phát triển của

cách mạng Việt Nam.• Việc nâng cao năng lực

nhận thức có ý nghĩa

đặc biệt quan trọng

trong đổi mới nhận

thức, đổi mới tư duy lý

luận.

• Có tác dụng to lớn đối

với việc nâng cao năng

lực tư duy lý luận cho

cán bộ, đảng viên, cơng

chức Nhà nước…Phần 3 : Kết luận

• Lượng và chất là hai mặt thống nhất biện chứng

của sự vật, chỉ khi nào lượng được tích luỹ tới

một độ nhất định.

• Phải chú ý tích luỹ dần dần những thay đổi về

lượng, đồng thời phải biết thực hiện và thực hiện

kịp thời những bước nhảy khi có điều kiện chín

muồi.Cảm Ơn Thầy Giáo Và Các

Bạn Đã Lắng Nghe !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 - Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×