Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3 - Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện

tiến bộ và cơng bằng xã hội

• Nhận rõ sự thống nhất

biện chứng giữa chính

sách kinh tế với chính

sách xã hội.

• Trong điều kiện kinh tế

thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa, việc thực

hiện công bằng xã hội

không thể chỉ dựa vào

chính sách điều tiết và

phân phối lại thu nhập

của các tầng lớp dân cư.3.4 - Phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm

cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội• Là một định hướng căn

bản của q trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta.

• Xây dựng con người

Việt Nam thấm nhuần

những giá trị và những

chuẩn mực văn hóa

mới.3.5 - Giữ vững mơi trường hòa bình, hữu nghị vì sự phát triển của

đất nước• Củng cố và giữ vững hòa

bình để tập trung xây dựng

và phát triển kinh tế - xã

hội, đẩy mạnh cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.

• Kiên định những vấn đề

chiến lược, có tính nguyên

tắc; mềm dẻo, linh hoạt về

sách lược; nhanh nhạy,

nắm bắt thời cơ và có cách

xử lý thích hợp.3.6 - Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

• Quan tâm nhiệm vụ

chống âm mưu "diễn

biến hòa bình" và bạo

loạn lật đổ.

• Kết hợp chặt chẽ xây

dựng tiềm lực với củng

cố thế trận quốc phòng

vững chắc, có trọng

điểm; xây dựng thế trận

phòng thủ quốc gia.3.7 - Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ

của nhân dân

- Bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.

- Bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống

nhất, có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt

chẽ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước.3.8 - Nâng cao vai trò lãnh đạo và năng

lực cầm quyền của Đảng

• Khơng có sự lãnh đạo

của đảng cộng sản thì

khơng thể nói gì đến xây

dựng chủ nghĩa xã hội. 

• Nâng cao trình độ trí

tuệ và năng lực lãnh

đạo chính trị, năng lực

cầm quyền, đổi mới nội

dung, phương thức lãnh

đạo của Đảng.4: Vận dụng qui luật chuyển hóa từ những

sự thay đổi về lượng thành những sự

thay đổi về chất và ngược lại vào Đảng

Cộng Sản Việt Nam

-Xây dựng nhà nước XHCN,nhà nước của nhân

dân,do nhân dân,vì nhân dân.

- Phát triển lực lượng sản xuất,cơng nghiệp hóa

đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát

triển một nền nơng nghiệp tồn diện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×