Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu của văn hóa

Cơ cấu của văn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. GIÁ TRỊ

Giá trị được hiểu là điều mà các thành viên

trong xã hội, trong một nhóm, một cộng đồng

cho là tốt, đẹp, đúng, nên, đáng có, là quan

trọng để hướng dẫn cho hành động của cá

nhân, để cá nhân dựa vào đó mà suy nghĩ,

ứng xử.2.2. CHUẨN MỰC

Chuẩn mực là những quy tắc của ứng xử,

chúng quy định hành vi của con người là tốt

hay xấu, là thích hợp hay khơng thích hợp, là

nên làm hay khơng nên làm và cần phải xử

sự như thế nào cho đúng trong các tình

hưống khác nhau.2.3. CHÂN LÝ

Có nhiều quan niệm khác nhau về chân lý như

“Chân lý là tính chính xác, rõ ràng của tư

duy”, “Chân lý là những nguyên lý được

nhiều người tán thành và thừa nhận”.

Xã hội học quan niệm “Chân lý là những quan

niệm về cái thật và cái đúng”.

Chân lý chỉ có thể được hình thành thơng qua

nhóm người.

Chân lý ln cụ thể vì hiện thực khách quan là

nguồn gốc của nó.

Chân lý nảy sinh qua thời gian.

Mỗi thời điểm lịch sử khác nhau thì cũng có

các chân lý khác nhau.

Mỗi nền văn hóa đều có quan niệm về cái thật,

cái đúng khác nhau. Do đó có cái là chân lý với

nền văn hóa này nhưng khơng phải là chân lý

với nền văn hóa kia.Nhờ vào chân lý mà các thành viên hợp tác

được với nhau, và nhờ vào những quan niệm

họ phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là

sai. Nhờ đó họ điều chỉnh hành vi trong hoạt

động cùng với những người khác mình.Ví dụ: Người Việt Nam sang sống ở Anh hay

Côlômbia đều phải thích nghi và tuân thủ

những quy định riêng của họ.2.4. MỤC TIÊU

Mục tiêu được coi như sự dự đoán trước kết quả

hành động. Đó là cái đích thực tế cần phải

hoàn thành. Con người tổ chức mọi hoạt động

của mình xoay quanh những cái đích thực tế

đó.

Mục tiêu là một trong những yếu tố cơ bản của

hành vi và hành động có ý thức của con người.Mục tiêu có khả năng hợp tác những hành

động khác nhau của con người vào trong hệ

thống, kích thích đến sự xây dựng phương

án cho các hành động.Những mục tiêu hoạt động trở thành một

bộ phận của nền văn hoá. Họ tạo dựng

một mơi trường nhân tạo – mơi trường

văn hố.XÃ HỘI HĨA

1. Khái niệm

2. Đặc điểm của q

trình xã hội hóa

3. Vai trò của xã hội hóa

4. Các giai đoạn xã hội hóa

5. Mơi trường xã hội hóaCác nhà xã hội học đưa ra nhiều cách

định nghĩa về xã hội hoá:

Neil Smelser – nhà Xã hội học người Mỹ: “Xã hội

hoá là q trình mà trong đó cá nhân học cách thức

hành động tương ứng với vai trò của mình”.Richard T.Schaefer: “Xã hội hố là tiến trình qua đó

người ta học các thái độ, giá trị và hành động thích

hợp cho các thành viên của một nền văn hố nào đó”.Xã hội hố là q trình trong đó cá nhân

học cách trở thành thành viên xã hội

thông qua học tập, lĩnh hội các giá trị,

chuẩn mực xã hội và đóng các vai trò xã

hội.2. Đặc điểm của q trình xã hội hóa

Là một quá trình tất yếu, khách quan.

Là một quá trình xã hội truyền văn hố của

mình cho các cá nhân.

Xã hội hóa là một q trình hai mặt.

Trong q trình xã hội hóa, con người vừa là

khách thể, vừa là chủ thể của q trình đó.

Xã hội hố chịu sự tác động của điều kiện

kinh tế – xã hội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu của văn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×