Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server

Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu bạn thắc mắc làm sao để tạo A host record cho Web Server hay FTP server thì bạn đã vừa hoàn

thành rồi đấyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần IV: Hướng dẫn cài đặt Domain Controller và DNS trên hệ điều hành Windows 2000 Server

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×