Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 BAM: Marion's bounding average method

9 BAM: Marion's bounding average method

Tải bản đầy đủ - 0trang

 ịC5 C6 ỵ B ịC26

A^P ẳ 2X 0 ị1 AP ;A^SV ẳ 2Y 0 ị1 ASV ;A^SH ẳ 2Y 0 ị1 ASHAP ẳ 2 1 4p2 02 Zị ỵ 22  1 4p2 02 ị ỵ 82  p2 02 1 2Zị

ỵ 32 16p2 02 2 ỵ 16p2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 BAM: Marion's bounding average method

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×