Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Generalized Gassmann's equations for composite porous media

6 Generalized Gassmann's equations for composite porous media

Tải bản đầy đủ - 0trang

 ịC10 Y 2 ỵ 2B ịC210

BBB ị ẳ p2 0 4XY 0 ị1 ẵB ịC23 ỵ 2B  ịC3 C4 ỵ B ịC24

BDD ị ẳ p2 0 4XY 0 ị1 ẵB ịC25 ỵ 2B  ịC5 C6 ỵ B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Generalized Gassmann's equations for composite porous media

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×