Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Brown and Korringa,s generalized Gassmann equations for mixed mineralogy

4 Brown and Korringa,s generalized Gassmann equations for mixed mineralogy

Tải bản đầy đủ - 0trang

02 ị1 ẵB ịC27 ỵ 2B  ịC7 C8 ỵ B ịC28

BSH ị ẳ Y 2 02 ị1 ẵB ịY 4 ỵ 2B  ịC10 Y 2 ỵ 2B

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Brown and Korringa,s generalized Gassmann equations for mixed mineralogy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×