Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Kuster and Toksöz formulation for effective moduli

7 Kuster and Toksöz formulation for effective moduli

Tải bản đầy đủ - 0trang

"2 

"2

"2

~2ị ~2ị2

1

2

"2 "

"2 "

"2 "2

2

h

 

i

"22ị

2 ị

2ị

2ị

ỵ 2 "2 "2 "1 ỵ ~1 ~2

"

B4 ẳh

 

i

" ""22ị "12ị ỵ ~12ị ~22ị

"2 "2

B5 ẳh

 

i

"2

"22ị "12ị ỵ ~12ị ~22ị

"2 "2

and in the y–z symmetry plane, the coefficients are

B1 ¼ À"21 

1ị

1ị

ỵ 2 "2 ~2 ~1

2 "

"

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Kuster and Toksöz formulation for effective moduli

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×