Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Interpretation of the Kohn--Sham Electron--Interaction Energy Functional EeeKS [ρ] and Its Derivative vee(r)

1 Interpretation of the Kohn--Sham Electron--Interaction Energy Functional EeeKS [ρ] and Its Derivative vee(r)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Interpretation of the Kohn--Sham Electron--Interaction Energy Functional EeeKS [ρ] and Its Derivative vee(r)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×