Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG

HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giao diện này sử dụng chức năng Hyperlink để có thể giúp người dùng tới các

bảng tính khác một cách dễ dàng mà không cần chọn vào tab của bảng tính đó. Đồng

thời giao diện này cho người dùng cái nhìn tổng quan về đề tài, các bảng tính có trong

chương trình. Trong chương trình có các sheet như: Thống kê sách mượn, thống kê

sách, sách, nhà xuất bản, tác giả, học sinh, loại sách, nhân viên, xử lý vi phạm, trả

sách, mượn sách.Hình 3.2. Giao diện tác giả

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về tác giả: Mã tác giả, tên tác giả.

Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu tượng thì chương

trình chuyển sang giao diện đó.27Hình 3.3. Giao diện học sinh

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về học sinh: Mã học sinh, tên học

sinh, giới tính, lớp. Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu

tượng thì chương trình chuyển sang giao diện đó.Hình 3.4. Giao diện loại sách

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về loại sách: Mã loại sách, tên loại

sách. Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu tượng thì

chương trình chuyển sang giao diện đó.28Hình 3.5. Giao diện nhân viên

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân

viên, giới tính, số điện thoại. Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột

vào biểu tượng thì chương trình chuyển sang giao diện đó.Hình 3.6. Giao diện nhà xuất bản

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về nhà xuất bản: Mã xuất bản, tên nhà

xuất bản. Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu tượng thì

chương trình chuyển sang giao diện đó.

29Hình 3.7. Giao diện sách

Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về sách: Mã sách, tên sách... Giao

diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu tượng thì chương trình

chuyển sang giao diện đó.

Trong giao diện có sử dụng tính năng Data Vilidation (Soát hợp thức dữ liệu

trong mục 1.2.3) để lấy mã loại sách, mã tác giả, mã nhà xuất bản từ các bảng tương

ứng là loại sách, tác giả, nhà xuất bản.Hình 3.8. Giao diện phiếu mượn

30Giao diện này dùng để cập nhật thông tin về phiếu mượn: Số phiếu mượn, ngày

mượn... Giao diện có icon trang chủ khi người dùng click chuột vào biểu tượng thì

chương trình chuyển sang giao diện đó.

Trong giao diện có sử dụng tính năng Data Vilidation (Soát hợp thức dữ liệu

trong mục 1.2.3) để lấy mã sách, mã thẻ từ các bảng tương ứng là sách, học sinh. Đồng

thời sử dụng hàm Vlookup để lấy tên sách theo mã sách.31KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Dựa trên cơ sở đó là cơng tác quản lý thư viện tại trường THPT Thông Nông

cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chương trình quản

lý thư viện mà em xây dựng giúp nhân viên quản lý thư viện đạt được những kết quả

như sau:

Chương trình quản lý thư viện giúp cho nhân viên quản lý thư viện có thể tìm

kiếm thơng tin về sách, loại sách, tác giả một cách nhanh nhất.

Khi chưa có chương trình quản lý thư viện thì cơng tác quản lý diễn ra trên sổ

sách do đó việc tìm kiếm thơng tin học sinh mượn sách sẽ mất nhiều thời gian, nhưng

khi có chương trình thì việc quản lý trở lên dễ dàng hơn nhân viên chỉ việc biết được

mã thẻ học sinh và vào sheet học sinh lọc theo mã học sinh cần tìm là thấy.

Đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng

góp phần giúp cho việc lưu trữ dữ liệu được nhiều hơn không bị hạn chế như khi

dùng sổ sách.

2. Hạn chế

Tuy cơng tác quản lý có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có những hạn chế như:

Trường THPT Thông Nông huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng là một huyện

thuộc miền núi do đó cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn lạc hậu, khoa học kỹ thuật

còn chưa được ứng dụng đặc biệt là cơng nghệ thơng tin còn trở lên xa lạ khi người

cán bộ giáo viên còn chưa có máy tính cũng như chưa được tập huấn qua các lớp.

Trường THPT Thông Nông xa các khu trung tâm thành phố do đó khi máy tính

bị hỏng hóc gặp sự cố khó có thể khắc phục được ngay.

3. Giải pháp khắc phục

Để khắc phục những hạn chế trên em xin đề cập các giải pháp sau:

Đầu tư một dàn máy tính để hướng dẫn cán bộ giáo viên tại trường nhằm phục

vụ cho việc dạy, học và quản lý đặc biệt là quản lý thư viện.

Mở lớp tập huấn để huấn luyện cán bộ, giáo viên học cách sử dụng máy vi tính,

và sử dụng chương trình quản lý thư viện.

Đồng thời mua các thiết bị phục vụ cho việc lưu trữ như đĩa CD, USB để lưu

trữ được nhiều dữ liệu.

32TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Võ Văn Hanh, (2001),“Giáo trình quản lý thư viện”, NXB Thống Kê.

[2]. Võ Văn Huy và Huỳnh Ngọc Liễu, (2001), “Hệ thống thông tin quản lý”,

NXB Khoa Học Kỹ Thuật.

[3]. Trương Văn Tú và Trần Thị Song Minh, (2000), “Hệ thống thơng tin quản lý”,

NXB Thống Kê.

[4]. Nguyễn Thế Tồn, (2009), “Giáo trình Microsoft Excel”, NXB Thống Nhất.

[5]. Nguyễn Văn Ba, (2008), “Phân tích thiết kế hệ thống”, NXB Thống Nhất.

[6]. http://thuvien.edu.vn/Admin/Login.aspx33NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x