Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VỀ PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL

VỀ PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Robert Kreitner: "Quản lý là tiến trình làm việc với và thông qua người khác

để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường thay đổi. Trong tâm của tiến

trình này là kết quả và hiệu quả của việc của việc sử dụng các nguồn lực giới hạn".

+ Harol Koontz: "Quản lý là một nghệ thuật nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra

thông qua việc điều khiển, chỉ huy, phối hợp, hướng dẫn hoạt động của những người

khác" (Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB khoa học - Kỹ thuật, 1993).

- Tóm lại: Quản lý là một quá trình tác động, gây ảnh hưởng của chủ thể quản

lý đến khách thể quản lý một cách hợp quy luật nhằm đạt được mục tiêu chung

- Đặc điểm của quản lý

+ Quản lý là sự tác động có mục đích đã được đề ra theo đúng ý chí của chủ thể

quản lý đối với các đối tượng chịu sự quản lý. “Đúng ý chí của người quản lý’’ cũng

đồng nghĩa với việc trả lời câu hỏi tại sao phải quản lý và quản lý để làm gì. Chủ thể

của quản lý là con người hay tổ chức của con người. Những cá nhân, tổ chức này phải

là những đại diện có quyền uy, có quyền hạn và trách nhiệm liên kết, phối hợp những

hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân hướng tới mục tiêu chung nhằm đạt được kết quả

nhất định trong quản lý.

+ Quản lý muốn được thực hiện phải dựa trên cơ sở tổ chức và quyền uy

+ Quản lý xuất hiện ở bất cứ nơi nào có hoạt động chung của con người

+ Mục đích và nhiệm vụ của quản lý là điều khiển, chỉ đạo hoạt động chung

của con người…

1.1.2. Quản lý thư viện

- Khái niệm thư viện

Thư viện là nơi thơng tin được tổ chức, nơi dễ dàng tìm thấy thơng tin qúy vị

cần hoặc muốn. Thư viện chỉ có giá trị khi nó có thơng tin và có người biến thơng tin

trở nên hữu ích. Chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo sự tiếp cận không hạn chế các ý tưởng

mà chúng ta thừa hưởng một cách hợp pháp, sau đó định hình và chuyển giao cho thế

hệ tiếp theo. Thông tin là kho báu. Quý vị những người làm cơng tác thư viện đang

nắm giữ chìa khóa mở kho báu trong tay.

- Chức năng và nhiệm vụ của quản lý thư viện

Chức năng8Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư

liệu thơng tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho cơng tác giảng

dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát

triển thư viện trở thành trung tâm thơng tin của trường.

2. Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình

kinh tế, tư liệu thông tin kinh tế, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài

trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.

3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các

loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên internet... nhằm phục vụ đào tạo, nghiên

cứu khoa học.

4. Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất

lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ.

5. Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông

tin chuyên đề.

6. Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo

đúng qui định.

7. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thơng tin thư

viện trong và ngồi nước, từng bước hiện đại hóa cơng tác thơng tin tư liệu.

8. Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn

nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

9. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp

thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

10. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các cơng tác phát

sinh trong q trình xây dựng và phát triển nhà trường.

11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện

thiết bị được nhà trường giao.

- Một số nguyên tắc trong quản lý thư viện

Về nguyên tắc, dù là quản lý thư viện trên máy tính nhưng mơ hình hoạt động

của hệ thống thư viện vẫn dựa trên phương pháp quản lý truyền thống.

9Để quản lý được một khối lượng lớn sách báo và tạp chí cần phải tổ chức tốt hệ

thống thư mục. Hệ thống thư mục sẽ giúp độc giả tra cứu sách một cách có hiệu quả, cán

bộ thư viện tìm kiếm sách một cách dễ dàng khi có yêu cầu mượn sách của bạn đọc.

Thơng thường chúng ta có thể tổ chức hệ thống thư mục theo nhiều cách khác

nhau như sau:

+ Hệ thống thư mục theo thể loại: Loại hình này sẽ tiện lợi cho độc giả tìm sách

để nghiên cứu về một chun đề nào đó hay tìm một loại sách viết về một vấn đề nào

đó mà độc giả đang quan tâm.

+ Hệ thống thư mục theo tên sách: Đối với loại hình này khi cần mượn một

cuốn sách nếu biết chính xác tên của cuốn sách đó thì việc tìm kiếm trở nên dễ dàng

đối với cả độc giả lẫn thủ thư.

+ Hệ thống thư mục theo tên tác giả: Cách tổ chức này thuận tiện khi độc giả

muốn tìm sách của một tác giả nào đó vì thơng thường độc giả thường có sự ưa thích

sách của một số tác giả nào đó.

+ Hệ thống thư mục theo nhà xuất bản: Cách tổ chức này thuận tiện khi độc giả

muốn tra cứu sách của một nhà xuất bản nào đó.

1.2. Giới thiệu về Microsoft Excel

1.2.1. Khái niệm Microsoft Excel

Microsoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy

chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng

hơn trong việc thực hiện.

1.2.2. Giới thiệu các tính năng cơ bản của Microsoft Excel

- Tính tốn đại số, phân tích dữ liệu

- Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách

- Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau

- Vẽ đồ thị và các sơ đồ

- Tự động hóa các cơng việc bằng các macro

- Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài

tốn khác nhau.

- Workbook: Trong Excel, một workbook là một tập tin mà trên đó bạn làm

việc (tính tốn, vẽ đồ thị, …) và lưu trữ dữ liệu. Vì mỗi Workbook có thể chứa nhiều

10sheet (bảng tính), do vậy bạn có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thơng tin có liên quan

với nhau chỉ trong một tập tin (file).

- Worksheet: Còn gọi tắt là sheet, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, nó còn

được gọi là bảng tính. Một Worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức thành

các cột và các dòng.Worksheet được chứa trong Workbook.

- Chart sheet: Cũng là một sheet trong Workbook, nhưng nó chỉ chứa một đồ

thị. Một chart sheet rất hữu ích khi bạn muốn xem riêng lẻ từng đồ thị.

- Sheet tabs: Tên của các sheet sẽ thể hiện trên các tab đặt tại góc trái dưới của

cửa sổ Workbook. Để di chuyển từ sheet này sang sheet khác ta chỉ việc nhấp chuột

vào tên sheet cần đến trong thanh sheet tab

Các thành phần của WorkbookHình 1.1. Các thành phần của Worbook11Excel 2010 dùng định dạng tập tin mặc định là “XLSX” (dựa trên chuẩn XML

giúp việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng được dễ dàng hơn) thay cho định dạng

chuẩn trước đây là “XLS”.

Giao diện ExcelHình 1.2. Giao diện của Excel

Các lệnh trong thực đơn OfficeHình 1.3. Các lệnh trong thực đơn Office

12Bảng lựa chọn lệnh truy cập nhanhHình 1.4. Bảng lựa chọn truy cập nhanh

Ribbon là gì?

Ribbon: Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các thanh

thực đơn truyền thống thành các cụm lệnh dễ dàng truy cập được trình bày ngay trên

màn hình gọi là Ribbon.

Hộp thoại để chế biến thanh các lệnh truy cập nhanhHình 1.5. Hộp thoại Excel Options

13cácnhóm Ribbon chính: Home, Insert, PageLayout, Formulas, Data,Reviews, View, Developer, Add-Ins.Hình 1.6. Các nhóm Ribbon

Thanh cơng cụ Ribbon

- Home: Là nơi chứa các nút lệnh được sử dụng thường xuyên trong quá trình

làm việc như: Cắt, dán, sao chép, định dạng tài liệu, các kiểu mẫu có sẵn, chèn hay xóa

dòng hoặc cột, sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu.

- Insert: Chèn các loại đối tượng vào bảng tính như: Bảng biểu, vẽ sơ đồ, đồ thị,

ký hiệu…

- Page Layout: Chứa các nút lệnh về việc hiển thị bảng tính và thiết lập in ấn.

Formulas: Chèn công thức, đặt tên vùng (range), công cụ kiểm tra theo dõi cơng thức,

điều khiển việc tính tốn của Excel.

- Data: Các nút lệnh thao đối với dữ liệu trong và ngồi Excel, các danh sách,

phân tích dữ liệu…

- Review: Các nút lệnh kiễm lỗi chính tả, hỗ trợ dịch từ, thêm chú thích vào các

ơ, các thiết lập bảo vệ bảng tính.

- View: Thiết lập các chế độ hiển thị của bảng tính như: phóng to, thu nhỏ, chia

màn hình…

- Developer: Tab này mặc định được ẩn vì nó chỉ hữu dụng cho các lập trình

viên, những người có hiểu biết về VBA. Để mở nhóm này nhấn vào nút Office >Excel

Options>Popular>Chọn Show Developer tab in the Ribbon.

- Add-Ins: Tab này chỉ xuất hiện khi Excel mở một tập tin có sử dụng các tiện

ích bổ sung, các hàm bổ sung.

Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (Shortcut Menu)14Khi muốn thực hiện một thao tác nào đó trên đối tượng (ơ, vùng, bảng biểu, đồ

thị, hình vẽ…) trong bảng tính, bạn hãy nhấp phải chuột lên đối tượng đó. Lập tức một

thanh thực đơn hiện ra chứa các lệnh thông dụng có thể hiệu chỉnh hay áp dụng cho

đối tượng mà bạn chọn.Hình 1.7. Thực đơn ngữ cảnh (Shortcut Menu)

1.2.3. Tính năng Data Validation

Chức năng Settings

Cửa sổ Settings cho phép thiết lập cài đặt về điều kiện nhập liệu trong

Validation Criteria. Tuỳ vào đối tượng kiểm soát mà ta chọn trong danh sách bên dưới

Allow. Mặc định ban đầu cho phép nhập bất cứ kiểu dữ liệu nào trong ô (Any Value).

Để thay đổi theo ý muốn, đầu tiên ta chọn vùng dữ liệu cần thiết lập chức năng

Validation.15Hình 1.8. Cửa sổ Data Validation

Trong danh sách thả xuống của Validation Criteria có các lựa chọn Whole

Number, Decimal, List, Date, Time, Text Lenght, Custom.

Whole Number:

Chức năng này chỉ cho phép nhập liệu là số nguyên. Nếu nhập số thập phân,

chuỗi,... sẽ cho phép khống chế phạm vi giá trị nhập.bị báo lỗi. Chức năng này hữu ích

khi dữ liệu nhập là tuổi, số lượng mặt hàng, số sản phẩm, điểm thi,... khi chọn Whole

Number, chức năng

Chỉ cho phép nhập giá trị trong một vùng xác định (hoặc ngoài một vùng xác

định). Ví dụ điểm thi phải nằm trong phạm vi từ 0 đến 10, ngày trong tháng từ 1 đến

31, các thứ trong tuần,...

Minimum: Giá trị giới hạn nhỏ nhất khi nhập liệu.

Maximum: Giá trị giới hạn lớn nhất khi nhập liệu.

Ingnore Blank: Bỏ qua ô trống, tức là không xét điều kiện nhập liệu khi ô trống.

Clear All: Huỷ bỏ.

Giá trị giới hạn có thể cố định (khơng thay đổi được) hoặc khơng cố định (có

thể thay đổi được) tuỳ vào mục đích sử dụng.

- Giới hạn cố định: Là số khi nhập giá trị trong ô giới hạn. Trong hình 5, giá trị

nhập nhỏ nhất bằng 0 và lớn nhất là 100. Nếu bạn nhập giá trị ngoài khoảng, Excel sẽ

báo lỗi như hình 6 (thơng báo lỗi mặc định của Excel). Chúng ta có thể thay đổi nội

dung thơng báo đó theo mục đích sử dụng cụ thể ở mục 1.3.16Chương 2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN TẠI

TRƯỜNG THPT THÔNG NÔNG, HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG

2.1. Giới thiệu trường THPT Thông Nông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Trường được thành lập năm 1996, đến tháng 9 năm 2009 đã đạt Chuẩn Quốc

Gia mức độ I. Đến nay nhà trường có 18 lớp học 2 buổi/ngày 100%. Năm học 2009 2010 Trường có 37 CBGV,NV, Số CBGV trên chuẩn là 18, đạt chuẩn 19. Giáo viên

giỏi cấp Tỉnh 01, cấp huyện 9, cấp trường 11. Học sinh giỏi cấp Tỉnh 02, cấp huyện:

Văn hoá xếp thứ 14/37 trường. Thể thao đạt giải Nhì bóng đá huyện,...

Thơng Nơng là huyện vùng sâu vùng xa nhất của tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm

huyện 35 km về phía Đơng Bắc, với diện tích khoảng 100 km2 chủ yếu là rừng núi.

Dân số trên 7000 người, có 7 dân tộc anh em sinh sống rải rác ở các thôn bản, giao

thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỉ lệ hộ nghèo chiếm gần 50% tổng số hộ

toàn xã. Do đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc quan tâm đến con em rất

hạn chế.

Trường được thành lập theo Quyết định số 163/QĐTC ngày 08 tháng 5 năm

1996 của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng. Trong những năm qua nhà

trường ln duy trì tốt các hoạt động giáo dục, không ngừng đổi mới phương pháp dạy

học, nâng cao chất lượng giáo dục. Thầy và trò trường đã thi đua dạy tốt, học tốt, kết

quả đạt được tăng theo từng năm học.

Năm học 2010 - 2011 nhà trường có 37 CBGV, trong đó Cán bộ quản lý 3, hành

chính 4, giáo viên 30 (trong đó giáo viên chuyên Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Thể dục 1).

Trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 19 = 51,3%. Giáo viên giỏi cấp Tỉnh 1,

cấp huyện 8, cấp trường 10. Trường có 17 lớp với 399 học sinh, học sinh học 2

buổi/ngày 100% Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số

1635/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng.17Hình 2.1. Trường THPT Thơng Nơng

Trong trường có cơ cấu tổ chức như sau:

Đứng đầu trường là chi bộ Đảng, chi bộ Đảng là cơ quan cao nhất và có quyền

hạn lớn nhất. Trong chi bộ Đảng thì bí thư chi bộ là người giữ chức vụ cao nhất. Bí thư

chi bộ Đảng cũng đồng thời là Hiệu trưởng của trường.

Dưới chi bộ Đảng là Ban Giám hiệu trường, Công đồn và Đồn Thanh niên.

Cơng đồn phụ trách chăm lo tới quyền lợi của cán bộ nhân viên trong trường. Đoàn

Thanh niên thực hiện nhiệm vụ phụ trách và phát triển cơng tác đồn của trường. Ban

Giám hiệu nhà trường thì gồm Hiệu trưởng và Hiệu phó của trường. Hiệu trưởng làm

nhiệm vụ quản lý bao quát công tác của trường. Hiệu phó phụ trách nhiệm vụ mà Hiệu

trưởng giao cho và thực hiện thay công việc của Hiệu trưởng khi Hiệu trưởng đi cơng

tác khơng có ở trường hay khi Hiệu trưởng vắng mặt.

Dưới Ban Giám hiệu là các hội như Hội phụ huynh cha mẹ học sinh, Hội Thiếu

niên Tiền phong HCM, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, tổ chun mơn.

Trong tổ chun mơn có các tổ như: Tổ khối 10, tổ khối 11, tổ khối 12 và tổ văn

phòng.18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỀ PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x