Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. tâm của một mặt bên của hình hộp chữ nhật.

C. trung điểm của một cạnh của hình hộp chữ nhật.

D. tâm của hình hộp chữ nhật.

 Hướng dẫn giải:

Tâm của hình hộp chữ nhật cách đều 8 đỉnh của hình hộp nên tâm của mặt cầu ( S ) chính là

tâm của hình hộp chữ nhật.Câu 5. Cho mặt cầu S (O; R ) và đường thẳng ∆ . Biết khoảng cách từ O tới ∆ bằng d . Đường thẳng∆ tiếp xúc với S (O; R ) khi thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau ?

A. d = R .

B. d > R .

C. d < R .

Hướng dẫn giải:

Đường thẳng ∆ tiếp xúc với S (O; R ) khi d = R .D. d ≠ R .Câu 6. Cho đường tròn (C ) và điểm A nằm ngoài mặt phẳng chứa (C ) . Có tất cả bao nhiêu mặt cầuchứa đường tròn (C ) và đi qua A ?

A. 2.

B. 0.

C. 1.

 Hướng dẫn giải:

Trên đường tròn (C ) lấy điểm điểm M 0 cố định. Gọi (α ) là mặtD. vô số.phẳng trung trực của AM 0 và đường thẳng ∆ là trục của (C ) . GọiIgiao điểm của (α ) và ∆ thì mặt cầu tâm I thỏa mãn yêu cầu đề

bài.

Ta sẽ chứng minh tâm I là duy nhất. Giả sử M là điểm bất kì

khác nằm trên đường tròn (C ) , gọi (α ') là mặt phẳng trung trựccủaAM và I ' = (α ') ∩ ∆ thì mặt cầu tâm tâm I ' thỏa mãn yêu cầu đề bài. Ta có:

I ' A = I ' M = I ' M 0 ⇒ I ' thuộc mặt phẳng trung trực (α ) của AM 0 nên I ' = (α ) ∩ ∆ .

Từ đó suy ra I ' ≡ I . Vậy chỉ có duy nhất 1 mặt cầu thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 7. Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua A và B làA. mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB . B. đường thẳng trung trực của AB .

C. mặt phẳng song song với đường thẳng AB . D. trung điểm của đoạn thẳng AB .

 Hướng dẫn giải:

Gọi I là tâm mặt cầu đi qua hai điểm A, B cố định và phân biệt thì ta luôn có IA = IB . Do đó

I thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn AB .

Câu 8. Cho mặt cầu S (O; R ) và mặt phẳng (α ) . Biết khoảng cách từ O tới (α ) bằng d . Nếu d < Rthì giao tuyến của mặt phẳng (α ) với mặt cầu S (O; R ) là đường tròn có bán kính bằng bao

nhiêu?A. Rd .

B. R 2 + d 2 .

C. R 2 − d 2 .

D. R 2 − 2d 2 .

 Hướng dẫn giải:

Gọi I là hình chiếu của O lên (α ) và M là điểm thuộc đường giao tuyến của (α ) và mặt cầu

S (O; R ) . Xét tam giác OIM vuông tại I , ta có: OM = R và OI = d nên IM = R 2 − d 2 .Câu 9. Từ điểm M nằm ngoàimặt cầu S (O; R ) có thể kẻ được baonhiêu tiếp tuyến với mặt

cầu ?

A. Vô số.

B. 0.

C. 1.

 Hướng dẫn giải:

+ Gọi (α ) là mặt phẳng chứa đường thẳng MO thì dễ dàngD. 2.thấy rằng mp (α ) luôn cắt mặt cầu S (O; R ) theo giao tuyến

là đường tròn (C ) có tâm O , bán kính R . Trong mp (α ) , ta

thấy từ điểm M nằm ngoài (C ) ta luôn kẻ được 2 tiếp tuyến

MT1 , MT2 với đường tròn (C ) . Hai tiếp tuyến này cũng

chính là tiếp tuyến với mặt cầu S (O; R ) .

+ Do có vô số mặt phẳng (α ) chứa đường thẳng MO cắt mặt cầu S (O; R ) theo các giao tuyến

là đường tròn (C ) khác nhau nên cũng có vô số tiếp tuyến với mặt cầu được kẻ từ điểm M

nằm ngoài mặt cầu.

Câu 10. Một đường thẳng d thay đổi qua A và tiếp xúc với mặt cầu S (O; R ) tại M . Gọi H là hìnhchiếu của M lên đường thẳng OA . M thuộc mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau đây?

A. Mặt phẳng qua H và vuông góc với OA .

B. Mặt phẳng trung trực của OA .

C. Mặt phẳng qua O và vuông góc với AM . D. Mặt phẳng qua A và vuông góc với OM .

 Hướng dẫn giải:

Trong mặt phẳng ( d , O ) , xét tam giác OMA vuông tại M có MH là

R2 R

= . Do đó H cố

2R 2

định. Vậy M thuộc mặt phẳng vuông góc với OA tại H .

đường cao. Ta có: OM 2 = OH .OA ⇒ OH =Câu 11. Một đường thẳng thay đổi d qua A và tiếp xúc với mặt cầu S (O; R ) tại M . Gọi H là hìnhchiếu của M lên đường thẳng OA . Độ dài đoạn thẳng MH tính theo R là:

R

R 3

2R 3

3R 3

.

B.

.

C.

.

D.

.

2

3

3

4

 Hướng dẫn giải:

Trong mặt phẳng ( d , O ) , xét tam giác OMA vuông tại M có MH là

A.đường cao. Ta có: MH 2 = HO.HA ⇒ MH 2 =R 3R

R 3

.

.

⇒ MH =

2 2

21

73

Câu 12. Thể tích của một khối cầu là 113 cm thì bán kính nó là bao nhiêu ? (lấy π ≈A. 6 cm .

 Hướng dẫn giải:B. 2 cm .C. 4 cm .22

)

7D. 3cm .1

3.113

4

3

V

3

3

7 = 27 ⇒ R = 3 (cm).

=

Thể tích khối cầu bán kính R là V = π R ⇒ R =

22

34.

7

Câu 13. Khinh khí cầu của nhà Mông–gôn–fie (Montgolfier) (người Pháp) phát minh ra khinh khí cầudùng khí nóng. Coi khinh khí cầu này là một mặt cầu có đường kính 11m thì diện tích của mặt

khinh khí cầu là bao nhiêu? (lấy π ≈

A. 379, 94 (m 2 ) .

 Hướng dẫn giải:22

và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

7

C. 190,14 cm .B. 697,19 (m 2 ) .2

Diện tích của kinh khí cầu là S = π d =D. 95, 07 (m 2 ) .22 2

.11 = 379, 94 (m 2 ) .

7Câu 14. Cho hình lập phương ABCD. A ' B ' C ' D ' có độ dài mỗi cạnh là 10 cm . Gọi O là tâm mặt cầu điqua 8 đỉnh của hình lập phương. Khi đó, diện tích S của mặt cầu và thể tích V của hình cầu là:

A. S = 150π (cm 2 );V = 125 3 (cm 3 ) .B. S = 100 3π (cm 2 );V = 500 (cm 3 ) .C. S = 300π (cm 2 );V = 500 3 (cm 3 ) .

D. S = 250π (cm 2 );V = 500 6 (cm 3 ) .

 Hướng dẫn giải:

Dễ thấy tâm O của mặt cầu chính là tâm của hình lập

phương.

Trong tam giác vuông AA ' C có: AC '2 = AA '2 + A ' C '2 .

A' B 'C '

Trong

tam

giác

vuông

có:

A ' C '2 = A ' B '2 + B ' C '2 .

Do đó AC 2 = 100 + 100 + 100 = 300 ⇒ AC = 10 3 (cm).

1

+ Bán kính mặt cầu tâm O là R = OA = AC = 5 3 (cm)

2

+

Diện

tích

mặt

cầu:(S = 4π R 2 = 4π . 5 3)2= 300π (cm 2 ) .+ Thể tích khối cầu: V =(4

4

π R3 = π 5 3

3

3)3= 500 3 (cm3 ) .Câu 15. Cho đường tròn (C ) ngoại tiếp một tam giác đều ABC có cạnh bằng a , chiều cao AH . Quayđường tròn (C ) xung quanh trục AH , ta được một mặt cầu. Thể tích của khối cầu tương ứng

là:π a3 3

A.

.

54

 Hướng dẫn giải:4π a 3

B.

.

94π a 3 3

C.

.

27a 3

.

AH là đường cao trong tam giác đều cạnh a nên AH =

24π a 3

D.

.

3Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp ∆ABC , thì O ∈ AH và OA =2

a 3

.

AH =

3

3a 3

Bán kính mặt cầu được tạo thành khi quay đường tròn (C ) quanh trục AH là R = OA =

.

3

34

4 a 3

4π a 3 3

3

Vậy thể tích của khối cầu tương ứng là: V = π R = π 

(đvtt).

÷ =

3

3  3 

27

Câu 16. Cho đường tròn (C ) ngoại tiếp một tam giác đều ABC có cạnh bằng a , chiều cao AH . Quayđường tròn (C ) xung quanh trục AH , ta được một mặt cầu. Thể tích của khối cầu tương ứng

là:

4π a 3 3

.

27

 Hướng dẫn giải:

A.B.4π a 3

.

9π a3 3

.

54C.D.a 3

.

AH là đường cao trong tam giác đều cạnh a nên AH =

2

Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp ∆ABC , thì O ∈ AH4π a 3

.

3và2

a 3

.

AH =

3

3

Bán kính mặt cầu được tạo thành khi quay đường tròn (C ) quanh trục

OA =AHlàR = OA =a 3

3.Vậythểtíchcủakhốicầutươngứnglà:34

4 a 3

4π a 3 3

V = π R3 = π 

(đvtt).

÷ =

3

3  3 

27

µ = 300 . Quay tam giác vng này quanh

Câu 17. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 2a và B

trục AB , ta được một hình nón đỉnh B . Gọi S1 là diện tích toàn phần của hình nón đó và S2 là

diện tích mặt cầu có đường kính AB . Khi đó, tỉ sốS1

là:

S2S1

S1 1

S1 2

= 1.

= .

= .

B.

C.

S2

S2 2

S2 3

 Hướng dẫn giải:

Xét tam giác ABC vuông tại A , ta có:

AC = BC sin 300 = a; AB = BC cos 300 = a 3 .

Diện tích toàn phần hình nón là:

A.S1 = S xq + S day = π Rl + π R 2 = π a.2a + π a 2 = 3π a 2 .

Diện tích mặt cầu đường kính AB là:D.S1 3

= .

S2 2(S2 = π AB 2 = π a 3

Từ đó suy ra, tỉ số)2= 3π a 2 .S1

= 1.

S2

* MẶT NÓNCâu 18. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a , diện tích xung quanh là S1và mặt cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có diện tích S2 . Khẳng định nào sau đây là

khẳng định đúng ?

A. 2 S2 = 3S1 .

B. S1 = 4 S2 .

C. S2 = 2 S1 .

 Hướng dẫn giải:

Bán kính đáy của hình nón là a . Đường sinh của hình nón là

2

Do đó, ta có S1 = π Rl = 3π a (1)

Mặtcầucóbánkínhlàa 3

,

2nêntaD. S1 = S2 .

2a .có2a 3

2

S2 = 4π 

÷ = 3π a (2) .

 2 

Từ (1) và (2) suy ra S1 = S2 .

Câu 19. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a , có thể tích V1 và hình cầu cóđường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích V2 . Khi đó, tỉ số thể tích

V1 2

V1

V1 1

= .

= 1.

= .

B.

C.

V2 3

V2

V2 2

 Hướng dẫn giải:

Hình nón có bán kính đáy là a , chiều cao a 3 .

A.1

π a3 3

Do đó thể tích V1 = π a 2 a 3 =

.

3

3

a 3

Hình cầu có bán kính

nên

2cóthểV1

bằng bao nhiêu?

V2D.V1 1

= .

V2 3tích34  a 3  π a3 3

V1 = π 

.

÷ =

3  2 

2

Từ đó suy raV1 2

= .

V2 3Câu 20. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy a và đường cao là a 3 .A. 2π a 2 .

 Hướng dẫn giải:B. 2π a 2 3 .C. π a 2 .D. π a 2 3 .2

Hình trụ có bán kính đáy a và đường cao a 3 nên S xq = 2π rh = 2π a.a 3 = 2π a 3 .Câu 21. Một hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a .Tính diện tích xung quanh của hình nón.π a2 2

π a2 2

.

B.

.

C. π a 2 2 .

4

2

 Hướng dẫn giải:

Thiết diện qua trục là một tam giác vuông cạnh a nên đường sinh

A.của hình nón là

S xq = πavà bán kính đáy làa 2

2D.2π a 2 2

.

3nêna 2

π a2 2

.

.a =

2

2Câu 22. Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh S là tam giác vuông cân SAB có cạnh cạnh huyềnbằng a 2 . Diện tích toàn phần Stp của hình nón và thể tích V của khối nón tương ứng đã cho

làπ a 2 (1 + 2)

π a3 2

π a2 2

π a3 2

.

B. Stp =

.

;V =

;V =

2

12

2

4

π a3 2

π a 2 ( 2 − 1)

π a3

C. Stp = π a 2 (1 + 2);V =

.

D. Stp =

.

;V =

6

2

12

 Hướng dẫn giải:

+ Do thiết diện đi qua trục là tam giác ∆SAB vuông cân tại đỉnh

A. Stp =S , có cạnh huyền AB = a 2 nên suy ra bán kính đáy hình nón

là r =a 2

; đường sinh hình nón l = SA = SB = a ; đường cao

2a 2

.

2

+ Diện tích toàn phần hình nón là:

hình nón h = SO =2Stp = S xq + Sdaya 2

a 2

π a 2 2 π a 2 π a 2 (1 + 2)

= π rl + π r = π

a +π 

=

+

=

(đvdt).

÷

2

2

2

2

2

2+ Thể tích khới nón tương ứng là: V =1

1

π a3 2

(đvtt).

Bh = π r 2 h =

2

3

12Câu 23. Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S , O là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng a 2 vàgóc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 600 . Diện tích xung quanh S xq của hình nón và

thể tích V của khối nón tương ứng là:π a3 6

π a2

π a3 3

.

B. S xq =

.

;V =

12

2

12

π a3 6

π a3 6

C. S xq = π a 2 2;V =

.

D. S xq = π a 2 ;V =

.

4

4

 Hướng dẫn giải:

Gọi A là một điểm thuộc đường tròn đáy hình nón. Theo giải

A. S xq = π a 2 ;V =thiết ta có đường sinh SA = a 2 và góc giữa đường sinh và

·

mặt phẳng đáy là SAO

= 600 . Trong tam giác vuông SAO , ta

có:a 2

3 a 6

; SO = SA.sin 600 = a 2.

.

=

2

2

2

a 2

Diện tích xung quanh hình nón S xq = π rl = π .

.a 2 = π a 2 (đvdt).

2

OA = SA cos 600 =21

1  a 2  a 6 π a3 6

=

Thể tích của khối nón tròn xoay V = π r 2 h = π 

(đvtt).

÷.

3

3  2 

2

12

Câu 24. Mợt hình nón có đường kính đáy là 2a 3 , góc ở đỉnh là 1200 . Tính thể tích của khối nón đótheo a .

A. 3π a 3 .

B. π a 3 .

C. 2 3π a 3 .

D. π a 3 3 .

 Hướng dẫn giải:

Gọi S là đỉnh hình nón, O là tâm đáy, A là một điểm thuộc đường tròn đáy.

Theo giả thiết dễ suy ra đường tròn đáy có bán kính

R = OA = a 3 (cm)

0120

·

và góc ASO

=

= 600 . Xét tam giác SOA vuông tại O , ta

2

OA

a 3

=

= a . Do đó chiều cao hình nón là h = a .

0

tan 60

3

1

1

2

2

3

Vậy thể tích khối nón là V = π R h = π .3a .a = π a .

3

3

có SO =Câu 25. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , AB = a và AC =3a . Tính độ dài đườngsinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB .

A. l = a .

B. l = 2a .

C. l = 3a .

 Hướng dẫn giải:

Độ dài đường sinh l bằng độ dài cạnh BC của tam giác vuông

ABC .

Theo

địnhPytago

thìD. l = 2a .BC 2 = AB 2 + AC 2 = a 2 + 3a 2 = 4a 2 ⇒ BC = 2a

Vậy độ dài đường sinh của hình nón là l = 2a.

* MẶT TRỤ

Câu 26. Cho một hình trụ có bán kính đáy R , chiều cao h và thể tích V1 ; một hình nón có đáy trùngvới một đáy của hình trụ, có đỉnh trùng với tâm đáy còn lại của hình trụ (hình vẽ bên dưới) và

có thể tích V2 .

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?A. V2 = 3V1 .

 Hướng dẫn giải:B. V1 = 2V2 .C. V1 = 3V2 .D. V2 = V1 .2

Hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h nên thể tích V1 = π R h .

1

2

Hình nón có bán kính đáy R và chiều cao h nên thể tích V2 = π R h .

3

Từ đó suy ra V1 = 3V2 .Câu 27. Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy R , chiều cao là h .A. V = π R 2 h .

B. V = π Rh 2 .

C. V = π 2 Rh .

D. V = 2π Rh .

 Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức thể tích khối trụ, đáp án là V = π R 2 h .

Câu 28. Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích xungquanh của hình trụ.

A. π a 2 .

B. 2π a 2 .

C. 3π a 2 .

D. 4π a 2 .

 Hướng dẫn giải:

Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình

vuông nên chiều cao hình trụ bằng 2a . Do đó diện tích xung quanh hình

trụ là

S xq = 2π Rh = 2π .a.2a = 4π a 2 .

Câu 29. Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a và đường caoa 3.

2

A. 2π a()3 −1 .B. π a 2 3 .()2

C. π a 1 + 3 .()2

D. 2π a 1 + 3 . Hướng dẫn giải:

2

2

Ta có: S xq = 2π a.a 3 = 2π a 3 ; Sday = π a .

2

2

2

Do đó Stp = 2π a 3 + 2π a = 2π a (1 + 3) .Câu 30. Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng avàthiết diện đi qua trục là một hình vuông.

A. 2π a 3 .B.2 3

πa .

3C.4π a 3 .D. π a 3 . Hướng dẫn giải:

Theo bài ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông nên hình trụ có

bán kính đáy là a , chiều cao 2a . Do đó thể tích khối trụ là:

V = π R 2 h = π a 2 .2a = 2π a 3 .

Câu 31. Tính thể tích của khối trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6π (cm) vàthiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng

10 (cm) .

A. 48π (cm 3 ) .

B. 24π (cm 3 ) .

C. 72π (cm 3 ) .

D. 18π 3472π (cm 3 ) .

 Hướng dẫn giải:

Gọi O , O ' là hai tâm của đáy hình trụ và thiết diện qua trục là hình chữ nhật ABCD .Do chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6π (cm) nên bán kính đáy của hình

C=

= 3(cm) .

2π 2π

Vì thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật ABCD có AC = 10 (cm)

trụ là R =và AB = 2 R = 6 (cm) nên chiều cao của hình trụ là:

h = OO ' = BC = AC 2 − AB 2 = 102 − 62 = 8 (cm).

Vậy thể tích khối trụ là: V = π R 2 h = π .32.8 = 72π (cm 3 ) .

Câu 32. Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2 . Gọi M, N lần lượt làtrung điểm của AD và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ.

Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó.

A. Stp = 6π .

B. Stp = 2π .

C. Stp = 4π .

 Hướng dẫn giải:

2

Ta có Stp = S xq + S2 day = 2π Rh + 2π R = 2π R ( h + R ) .

Hình trụ đã cho có chiều cao là h = MN = AB = 1 và bán kính

đáy R =AD

= 1.

2D. Stp = 10π .Do đó diện tích toàn phần hình trụ là:Stp = 2π (1 + 1) = 4π

Câu 33. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nướchình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung

quanh của một thùng.

Kí hiệu V1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V2 là tổng thể tích của hai thùng gò

V1

.

V2

V1

= 2.

B.

V2được theo cách 2. Tính tỉ sốV1

V1 1

V1

= 1.

= .

= 4.

C.

D.

V2

V2 2

V2

 Hướng dẫn giải:

Gọi R và r lần lượt là bán kính đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm theo cách 1

và cách 2.

Gọi C1 và C2 lần lượt là chu vi đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm theo cách 1

A.và cách 2.C1 = 2π R

C

R

⇒ 1 = = 2 (vì cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau nên

Ta có: 

C2 r

C2 = 2π r

C1 = 2C2 ).

Thùng làmtheocảhaicáchđềucócùngchiềucaohnêntacó:2

V1 = π R 2 h

V1 1  R =  ÷ = 2.2

V2 = 2π r h V2 2  r VẬN DỤNG THẤP

Câu 34. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều cạnh a .a 3

a 6

a 6

.

B.

.

C.

.

2

2

4

 Hướng dẫn giải:

Cho tứ diện ABCD đều cạnh a . Gọi I là trung điểm cạnh BC , G

A.là trọng tâm của tam giác ABC . Ta có AI =D.a 2

.

4a 3

a 3

và

; AG =

2

3DG là trục của tam giác ABC . Trong mp ( DAG ) kẻ trung trực của

DA cắt DG tại O thì OD = OA = OB = OC nên O chính là tâm

mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD . Bán kính R của mặt cầu bằng

độ dài đoạn OD .

Trong tam giác ADG vuông tại G , ta có:

2a 3

6a 2

a 6

DA = DG + GA ⇒ DG = DA − GA = a − 

=

.

⇒ DG =

÷

3

9

3

Mặt

khác

do

tứ

giác AGOI

nợi

tiếp

nên

2222DJ .DA = DO.DG ⇒ DO =222tacó:DA2

a 6

⇒ R = DO =

.

2 DG

4Câu 35. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều S . ABC , biết các cạnh đáy có độdài bằng a , cạnh bên SA = a 3 .

2a 3

3a 3

a 3

.

B.

.

C.

.

2

2 2

8

 Hướng dẫn giải:

Gọi H là tâm của tam giác đều ABC , ta có SH ⊥ ( ABC ) nên SH

A.là trục của tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của SA , trong mp

( SAH )kẻtrungtrựccủaSAcắtSHtạiOthìOS = OA = OB = OC nên O chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình

chóp S . ABC . Bán kính mặt cầu là R = SO .

SO SM

=

Vì hai tam giác SMO và SHA đồng dạng nên ta có

.

SA SH

SM .SA SA2

3a 6

Suy ra R = SO =

.

=

=

SH

2 SH

8D.3a 6

.

8Câu 36. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng2a .

2a 7

2a 7

2a 14

2a 2

.

B.

.

C.

.

D.

.

7

2

3 2

7

 Hướng dẫn giải:

Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD . Gọi H là tâm đáy thì SH là trục của hình

vuông ABCD . Gọi M là trung điểm của SD , trong mp

A.( SDH ) kẻ trung trực của đoạn SD cắt SH tại O thì

OS = OA = OB = OC = OD nên O chính là tâm của mặt cầu

ngoại tiếp hình chóp S . ABCD . Bán kính mặt cầu là R = SO .

Ta

có

SO SM

SD.SM SD 2

.

=

⇒ R = SO =

=

SD SH

SH

2 SH

a 7

a 2 7a 2

⇒ SH =

Với SH 2 = SD 2 − HD 2 = 4a 2 −

.

=

2

2

2

∆SMO ∽ ∆SHD ⇒Vậy R =SD 2 2a 14

.

=

2 SH

7Câu 37. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giácđều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại

tiếp hình chóp đã cho.5 15π

4 3π

.

B. V =

.

C. V =

.

3

18

27

 Hướng dẫn giải:

Gọi M là trung điểm của AB thì SM ⊥ AB (vì tam giác

A. V =SABđều).Mặtkhácdo( SAB ) ⊥ ( ABC )D. V =5 15π

.

54nênSM ⊥ ( ABC ) .

Tương tự: CM ⊥ ( SAB ) .

Gọi G và K lần lượt là tâm của các tam giác ABC và

SAB .

Trong mặt phẳng ( SMC ) , kẻ đường thẳng Gx //SM và kẻ

đường thẳng Ky //SM . Gọi O = Gx ∩ Ky , thì ta có:

OG ⊥ ( SAB )OK ⊥ ( ABC )

Suy ra OG , OK lần lượt là trục của tam giác ABC và SAB .

Do đó ta có: OA = OB = OC = OD = OS hay O chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

S . ABC .

3

Tứ giác OKMN là hình chữ nhật có MK = MG =

nên OKMN là hình vuông. Do đó

6

OK =3

.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×