Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 8.Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P  : 3x  5 y  z  2  0và đường thẳng d :x  12 y  9 z  1

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

4

3

1

A. d �  P  .

B. d //  P  .

C. d cắt  P  .Câu 9.Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳngD. d  ( P ) . P  : 3x  3 y  2 z  5  0 vàđường thẳng d :�x  1  2t�y  3  4t . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

�z  3tA. d / / P .B. d �  P  .C. d cắt  P  .D. d  ( P) .�x  1  t

Câu 10. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z  4  0 và đường thẳng d : �

�y  1  2t .

�z  2  3tSố giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng  P  là:

A. Vô số.B. 1.C. Khơng có.D. 2.Câu 11. Trong khơng gian Oxyz , tọa độ giao điểm M của đường thẳng d :x  12 y  9 z  1

và mặt

4

3

1phẳng  P  : 3x  5 y – z – 2  0 là

A.  0; 2;3 .B.  0; 0; 2  .C.  0;0; 2  .D. .  0; 2; 3 .Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2 x  my  3 z  m  2  0 và đường thẳng d :�x  2  4t�y  1  t . Với giá trị nào của m thì d cắt  P 

�z  1  3t1

A. m � .

2Câu 13. TrongkhôngC. m B. m  1 .gianOxyz ,chođường1

.

2thẳngD. m �1 .�x  2  td : �y  3  t

�z  1  t

mặtphẳng( P) : m 2 x  2my  (6  3m) z  5  0 .

Tìm m để d / /( P )

�m  1

A. �

.

m  6Câu 14. Trongkhôngm  1B. �

.

�m  6

gianOxyz ,m  1C. �

.

�m  6

chohaiđườngD. m ��.

thẳngd:x 1 y  7 z  32

1

4x  6 y 1 z  2

. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

3

2

1

A. song song.

B. trùng nhau.

C. cắt nhau.

D. chéo nhau.

d ':�x  1  2t

� x  2t

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d: �y  2  2t và d ' : �y  5  3t . Trong các

� z t

�z  4  t

mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. song song.

B. trùng nhau.

C. chéo nhau.

D. cắt nhau.

Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng: d : x  2  y  z  1 và d ' : x  7  y  2  z .

4

6

8

6

9

12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng khi nói về vị trí tương đối của hai đường thẳng trên?

A. song song.

B. trùng nhau.

C. chéo nhau.

D. cắt nhau.�x  1  12t

�x  7  8t

: �y  6  4t có vị trí tương đối là:.

Câu 17. Hai đường thẳng d : �y  2  6t và d �

� z  3  3t

�z  5  2t

A. trùng nhau.

B. song song.

C. chéo nhau.

D. cắt nhau.

�x  1  t

Câu 18. Trong không gian Oxyz , hai đường thẳng d : x  1  y  2  z  4 và d ' : � y  t có vị trí2

1

3

�z  2  3ttương đối là:

A. trùng nhau.

B. song song.

C. chéo nhau.

D. cắt nhau.

x 1 y  2 z  4

Câu 19. Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d :

. và .

2

1

3cắt nhau. Tọa độ giao điểm I của d và d ' là

A. I (1; 2; 4) .

B. I (1; 2; 4) .

C. I (1; 0; 2) .�x  1  td ' : � y  t

�z  2  3t

D. I (6;9;1) .Câu 20. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  4 x  6 y  6 z  17  0 ; và mặt phẳng

( P) : x  2 y  2 z  1  0 .

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Mặt cầu  S  có tâm I  2; 3; 3 bán kính R  5 .

B.  P  cắt  S  theo giao tuyến là đường tròn.

C. Mặt phẳng  P  khơng cắt mặt cầu  S  .

D. Khoảng cách từ tâm của  S  đến  P  bằng 1 .

Câu 21. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   : 2 x  2 y  z  3  0 . Mặt cầu  S 

B. R  2 .A. R 1 . Scó tâm I  2;1; 1 tiếp xúc với mặt phẳngcó bán kính R bằng:

C. R 2

.

3D. R 2

.

9Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  3  0 và điểm I (1; 0; 2) . Phương

trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng  P  là:

A.  x  1  y 2   z  2   1 .

22B.  x  1  y 2   z  2   1 .

22C.  x  1  y 2   z  2   3 .

2D.  x  1  y 2   z  2   3 .222Câu 23. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  4 z  5  0 . Phương trình mặt

phẳng  P  tiếp xúc với  S  tại điểm M (1;1;1) là:

A. 2 x  y  3 z  4  0 . B.

x  y  3z  3  0 .

D. x  2 y  2z  1  0 .C. 2 x  2 y  z  7  0 .Câu 24. Trong không gian Oxyz , ho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  2 z  7  0 , mặt phẳng P  : 4 x  3 y  m  0 . Giá trị của m

m  11A. �

.

m  19

để mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  .B. 19  m  11 .m4D. �

.

m  12

C. 12  m  4 .Câu 25. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P  : 2 x  3 y  z  11  0 .Mặt cầu S  cótâmI (1; 2;1) và tiếp xúc với mặt phẳng  P  tại điểm H , khi đó H có tọa độ là:A. H ( 3; 1; 2) .B. H (1; 5; 0) .C. H (1;5;0) .Câu 26. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu P  : 2 x  y  2 z  1 . Giá trị của a

A. 17

1

�a � .

2

2B.  S  :  x  a2D. H (3;1; 2) .  y  2    z  3  9 và mặt phẳng

22để  P  cắt mặt cầu  S  theo đường tròn  C 17

1

a .

2

2C. 8  a  1 .D. 8 �a �1 .x y 1 z  2

và và mặt cầu

2

1

1

x 2  y 2  z 2  2 x  4 z  1  0 . Số điểm chung của  và  S  là:

A. 0.

B. 0.

C. 2.

D. 3.Câu 27. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  : S :x2 y z 3

 

và và mặt cầu (S):

1

1

1

x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  6 z  67  0 . Số điểm chung của  và  S  là:Câu 28. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  :A. 3.B. 0.C. 1D. 2.Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho điểm I  1; 2;3 . Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục

Oy là:

2

2

2

2

2

2

A.  x  1   y  2   z  3  9 .

B.  x  1   y  2   z  3   10 .

C.  x  1   y  2 

22 z  32D.  x  1   y  2 

2 10 .2 z  32 10 .Câu 30. Trong không gian Oxyz , Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I  1; 2;3 và đường

x 1 y  2 z  3

thẳng d có phương trình

. Phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d là:

2

1

1

2

2

2

2

2

2

A.  x  1   y  2    z  3  50 .

B.  x  1   y  2    z  3  5 2 .

C.  x  1   y  2    z  3  5 2 .

2Câu 31. Trongkhông2gianD.  x  1   y  2    z  3   50 .2Oxyz , Q  : 2 x  my  2 z  3  0

 P / /  Qcho2mặtphẳngba2mặtvà  R  :  x  2 y  nz  0 . Tính tổng2 P  : x  y  z 1  0 ,

m  2n , biết rằng  P    R  và

phẳngA. 6 .B. 1.C. 0.Câu 32. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳngD. 6. P :x  2 y  3 z  4  0 và đường thẳng d :x  m y  2m z . Với giá trị nào của m thì giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng  P 

1

3

2thuộc mặt phẳng  Oyz  .

A. m 4

.

5B. m  1 .D. m C. m  1 .12

.

17�x  1  t

x 1 y  2 z  4Câu 33. Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d :

và d ' : � y  t cắt

2

1

3

�z  2  3tnhau. Phương trình mặt phẳng chứa d và d ' là

A. 6 x  9 y  z  8  0 .

C. 2 x  y  3 z  8  0 .

Câu 34. TrongkhônggianB. 6 x  9 y  z  8  0 .

D. 6 x  9 y  z  8  0 .

Oxyz ,chohaiđườngthẳngd:x 7 y 5 z 9

3

1

4x y  4 z  18

. Phương trình mặt phẳng chứa d và d ' là

3

1

4

A. 63 x  109 y  20 z  76  0 .

B. 63 x  109 y  20 z  76  0 .

C. 63 x  109 y  20 z  76  0 .

D. 63 x  109 y  20 z  76  0 .

d ':Câu 35. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  Q  song song với mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  z  7  0

. Biết mp  Q  cắt mặt cầu  S  : x 2  ( y  2)2   z  1  25 theo một đường tròn có bán kính

2r  3 . Khi đó mặt phẳng  Q  có phương trình là:

A. x  y  2 z  7  0 .

C. 2 x  2 y  z  7  0 .

Câu 36. TrongkhônggianB. 2 x  2 y  z  17  0 .

D. 2 x  2 y  z  17  0 .

Oxyz ,mặtphẳng  P  chứatrụcOxcắtmặtcầu( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  2 z  3  0 theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 3 có

phương trình là:

A. y  2 z  0 .

B. y  2 z  0 .

C. y  3 z  0 .

D. y  3z  0 .

Câu 37. Trong không gian Oxyz , phương trình mặt cầu tâm I(2; 3; -1) sao cho mặt cầu cắt đường thẳng

�x  11  2t

 d  có phương trình:  d  �

tại hai điểm A, B sao cho AB  16 là:

�y  t

�z  25  2tA.  x  2    y  3   z  1  280 .B.  x  2    y  3    z  1  289 .C.  x  2    y  3   z  1  17 .D.  x  2    y  3   z  1  289 .222222222

222x5 y 7 z và điểm M (4;1; 6) . Đường

2

2

1

thẳng d cắt mặt cầu  S  có tâm M, tại hai điểm A, B sao cho AB  6 . Phương trình của mặt cầuCâu 38. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : S  là:

2

2

2

A.  x  4    y  1   z  6   9.

C.  x  4  2   y  1 2   z  6  2  18.

Câu 39. TrongkhônggianOxyz ,B.  x  4    y  1   z  6   18. .

D.  x  4  2   y  1 2   z  6  2  16.

2chochomặtcầu2(S)2phươngtrình:x  y  z  2 x  4 y  6 z  11  0 và mặt phẳng ( P ) có phương trình 2 x  2 y  z  7  0 .

Phương trình mặt phẳng (Q) song song với ( P) và cắt ( S ) theo giao tuyến là đường tròn có

222chu vi bằng 6 .

A. 2 x  2 y  z  17  0 . B. 2 x  2 y  z  7  0 . C. 2 x  2 y  z  7  0 . D. 2 x  2 y  z  19  0 .

�x  2  t: �y  1  mt và mặt cầu.

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng

� z  2t2

2

2

( S ) : ( x  1)  ( y  3)  ( z  2)  1 Giá trị của m để đường thẳng  không cắt mặt cầu ( S ) là:

15

5

15

5

A. m  .hoặc m 

B. m  .hoặc m 

2

2

2

2

5

15

C.  m  .

D. m ��.

2

2

Câu 41. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x  1) 2  ( y  3) 2  ( z  2) 2  1 và đường thằng

�x  2  t: �y  1  mt . Giá trị của m để đường thẳng  tiếp xúc mặt cầu ( S ) là:

� z  2t15

5

hoặc m 

2

2

5

15

C.  m  .

2

2A. m B. m 15

5

hoặc m  .

2

2D. m ��.Câu 42. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( x  1) 2  ( y  3) 2  ( z  2) 2  1 và đường thẳng

�x  2  t: �y  1  mt . Giá trị của m để đường thẳng  cắt mặt cầu ( S ) tại hai điểm phân biệt là:

� z  2tA. m ��.

C. m .15

5

.hoặc m 

2

215

5

.hoặc m 

2

2

5

15

D.  m  .

2

2B. m B C D có điểm A trùng với gốc của

Câu 43. Trong không gian Oxyz , cho hình hộp chữ nhật ABCD. A����

(0;0; b) (a  0, b  0) . Gọi M là trung điểm của cạnh

hệ trục tọa độ, B(a;0; 0) , D(0; a; 0) , A�

a

BD ) và  MBD  vng góc với nhau là:

CC �

. Giá trị của tỉ số

để hai mặt phẳng ( A�

b

1

1

A. .

B. .

C. 1 .

D. 1.

3

2

Câu 44. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P) : x  2 y  2 z  4  0 và mặt cầu

( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  2 z  1  0. Giá trị của điểm M trên  S  sao cho d  M ,  P   đạt

GTNN là:�5 7 7 �

B. � ; ; �.

�3 3 3 �A.  1;1;3 .�1 1 1 �

C. � ;  ;  �.

�3 3 3 �D. 1; 2;1 .Câu 45. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng 2 x  2 y  z  9  0 và mặt cầu

( S ) : ( x  3) 2  ( y  2) 2  ( z  1) 2  100 . Tọa độ điểm M nằm trên mặt cầu ( S ) sao cho khoảng

cách từ điểm M đến mặt phẳng ( P ) đạt giá trị nhỏ nhất là:

11 14 13 �

� 11 14 13 �

�29 26 7 �

� 29 26 7 � ; ; �.

 ; ;  �. D. M � ; ;  �.

A. M �

B. M � ;  ;  �. C. M �

3

3�

3�

3�

� 3 3 3�

�3

� 3 3

�3 3

x 1 y 1 z  2

.

1

2

1

Phương trình mặt cầu  S  có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB

đều là:

20

20

2

2

2

2

2

2

A.  x  1  y  z 

.

B.  x  1  y  z 

.

3

3

16

5

2

2

2

2

2

2

C.  x  1  y  z  .

D.  x  1  y  z  .

4

3Câu 46. Trong không gian Oxyz , cho các điểm I  1;0; 0  và đường thẳng d :�x  2Câu 47. Trong không gian Oxyz , cho d : � y  t và mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  4 y  2 z  5  0.

�z  1  tTọa độ điểm M trên  S  sao cho d  M , d  đạt GTLN là:

A.  1; 2; 1 .B.. (2; 2; 1) ..D.  3; 2;1 .C. (0; 2; 1) .Câu 48. Trong không gian Oxyz , cho điểm A  3;3; 3 thuộc mặt phẳng    : 2 x – 2 y  z  15  0 và

2

2

2

mặt cầu  S  : (x  2)  (y  3)  (z  5)  100 . Đường thẳng  qua A, nằm trên mặt phẳng   

cắt ( S ) tại A , B . Để độ dài AB lớn nhất thì phương trình đường thẳng  là:

x 3 y 3 z 3

x 3 y 3 z 3

A.

.

B.

.

1

4

6

16

11

10

�x  3  5tx 3 y 3 z 3

C. �y  3

.

D.

.

1

1

3

�z  3  8t

Câu 49. rong không gian Oxyz , cho điểm A  3;3; 3  thuộc mặt phẳng    : 2 x – 2 y  z  15  0 và mặt2

2

2

cầu  S  : (x  2)  (y  3)  (z  5)  100 . Đường thẳng  qua A, nằm trên mặt phẳng    cắt

( S ) tại A , B . Để độ dài AB nhỏ nhất thì phương trình đường thẳng  là:

x3 y 3 z 3

x 3 y 3 z 3

A.

.

B.

.

16

11

10

1

4

6

�x  3  5tx 3 y 3 z 3

C. �y  3

.

D.

.

16

11

10

�z  3  8t

Câu 50. TrongkhônggianOxyz ,chohaiđiểmA  3;0; 2  ,B  3;0; 2 mặtcầux 2  ( y  2) 2  ( z  1) 2  25 . Phương trình mặt phẳng    đi qua hai điểm A , B và cắt mặt cầu Stheo một đường tròn bán kính nhỏ nhất là:

A.  x  4 y  5 z  17  0 .

B.  3x  2 y  z  7  0 .C.  x  4 y  5 z  13  0 .D.  3 x  2 y  z –11  0 .C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

I – ĐÁP ÁN 8.5

1

A2

B3

A4

C5

A6

D7

A8

C9

A10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B D A C C A A D A B21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B A A B D C A D D A C C B C D A D C A A

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

B D D C A A C A A D

II –HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.Trong không gian Oxyz , Cho ba mặt phẳng ( ) : x  y  2 z  1  0 ; (  ) : x  y  z  2  0 ;

( ) : x  y  5  0 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

A. ( ) / /( ) .

B. ( )  ( ) .

C. ( )  (  ) .

D. ( )  ( ) .

Lời giải.r

( ) : x  y  2 z  1  0 có VTPT a   1;1; 2 

r

(  ) : x  y  z  2  0 có VTPT b   1;1; 1

r

( ) : x  y  5  0 có VTPT c   1; 1;0 

r r

r

�  2; 2; 2  �0 �    và    khơng song song nhau

a

;

c

Ta có �

� �

rr

Ta có a.b  0 �       

rr

Ta có a.c  0 �       

rr

Ta có b.c  0 �       

Do đó chọn đáp án A.

Câu 2.Trong không gian Oxyz , mặt phẳng song song với hai đường thẳng 1 :�x  2  t 2 : �y  3  2t có một vec tơ pháp tuyến là

�z  1  tr

r

r

A. . n  (5; 6;7)

B. . n  (5; 6; 7)

C. n  (2; 6;7) .x  2 y 1 z ;

2

3

4r

D. n  (5; 6; 7) .Lời giải.

1 có một VTCP là u1   2; 3; 4  , 2 có một VTCP là u1   1; 2; 1 .ur uu

r

ru

,

u

Do  P  song song với 1 ,  2 nên  P  có một VTPT là n  �

�1 2 �  5; 6; 7 Do đó chọn đáp án B.

Câu 3.TrongkhơnggianOxyz ,chohaimặtphẳng( P ) : 5 x  my  z  5  0 và(Q) : nx  3 y  2 z  7  0 .Tìm m, n để  P  / /  Q  .3

A. m  ; n  10 .

23

B. m   ; n  10 .

2C. m  5; n  3 .D. m  5; n  3 .Lời giải.r

( P) : 5 x  my  z  5  0 có VTPT a   5; m;1

r

(Q) : nx  3 y  2 z  7  0 có VTPT b   n; 3; 2 2m  3  0� 3

r r

r

m

 P  //  Q  � �a; b � 0 � �n  10  0 � � 2n  10

15  mn  0 �

Chọn đáp án A.

Câu 4.Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng

(Q) : ( m  3) x  y  (5m  1) z  7  0 . Tìm m để ( P) �(Q ) .

6

A. m   .

5B. m  1 .( P ) : 2 x  my  4 z  6  m  0 vàC. m  1 .D. m  4 .Lời giải. P  � Q  �2

m

4

6  m �

1�m �3,  �� m  1m3

1

5m  1

7 �

5�Chọn đáp án A.

Câu 5.Trong không gian Oxyz , cho hai

(Q ) : 6 x  y  z  10  0 .Tìm m để ( P)  (Q) .

A. m  4 .B. m  4 .mặtphẳngC. m  2 .( P ) : 2 x  my  2mz  9  0 vàD. m  2 .Lời giải.

r

( P ) : 2 x  my  2mz  9  0 có VTPT a   2; m; 2m 

r

(Q ) : 6 x  y  z  10  0 có VTPT b   6; 1; 1

rr

 P    Q  � a.b  0 � 2.6  m.  1  2m.  1  0 � m  4

Chọn đáp án A.

Câu 6.Trong không gian Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P) : y  9  0 . Xét các mệnh đề sau:

(I)  P  / /  Oxz 

(II)  P   Oy

Khẳng định nào sau đây đúng:

A.Cả (I) và (II) đều sai.

C.(I) sai, (II) đúng.

Lời giải.

r

 Oxz  có VTPT a   0;1;0  P  / /  Oxz đúng

r

Oy có VTCP a   0;1;0  cũng là VTPT của  P  P   OyđúngChọn đáp án A.B.(I) đúng, (II) sai.

D.Cả (I) và (II) đều đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×