Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình luân chuyển chứng từ từ nhân viên thực hiện các công trình ở xa đến phòng kế toán thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây rất nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng không tốt cho công tác kế toán, nhân viên phải

Quá trình luân chuyển chứng từ từ nhân viên thực hiện các công trình ở xa đến phòng kế toán thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây rất nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng không tốt cho công tác kế toán, nhân viên phải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình luân chuyển chứng từ từ nhân viên thực hiện các công trình ở xa đến phòng kế toán thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây rất nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng không tốt cho công tác kế toán, nhân viên phải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×