Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách.

Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào MạnhQ trình ln chuyển chứng từ từ nhân viên thực hiện các cơng trình ở xa

đến phòng kế tốn thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây rất

nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng không tốt cho

cơng tác kế tốn, nhân viên phải vất vả trong cơng việc kế tốn. Vì vậy, cơng

ty cần có những biện pháp quy định về việc nhận chứng từ để có thể tập hợp

chứng từ một cách đầy đủ kịp thời.

Chẳng hạn, kế toán nên đạt ra quy định về việc luân chuyển chứng từ như

sau khi đi công tác các cơng trình ở xa, nhân viên phải lập giấy đề nghị thanh

tốn và nộp kèm các hóa đơn GTGT (nếu có) trong vòng 10 ngày kể từ ngày

kết thúc chuyến cơng tác để hạn chế việc hóa đơn của kỳ này lại tính vào kỳ

sau, đối với các cơng trình ở gần thì quy định là 5 ngày.

Hiện tại, công ty không mở sổ chi tiết cho TK 642- Chi phí quản lý kinh

doanh nhưng trong q trình hạch tốn kế tốn có hạch tốn chi tiết cho tài

khoản này do đó kế tốn nên sử dụng sổ chi tiết TK 642- Chi phí quản lý kinh

doanh để dễ dàng theo dõi, kiểm sốt các chi phí phát sinh.

Giải pháp thứ hai: Đào tạo, nâng cao trình độ và ổn định tổ chức bộ

máy kế toán

Trong bộ máy kế tốn của cơng ty cần có sự phân cơng cơng việc một cách

hợp lý. Mỗi kế tốn khơng nên kiêm nhiệm quá nhiều phần hành kế toán dẫn

đến khối lượng cơng việc nhiều, bị dồn ứ, tạo tình trạng quá tải đối với nhân

viên kế toán.

Tổ chức bộ máy kế tốn thường xun có sự thay đổi vì vậy cơng ty phải có

những chính sách phù hợp ngay từ khi tuyển dụng để ổn định bộ máy kế tốn,

khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kế tốn của nhân viên

để họ có thể nắm vững những nghiệp vụ kinh tế, những chuẩn mực, chế độ kế

toán cũng như các quy định pháp luật trong lĩnh vực thuế để họ có trách nhiệm

hết lòng vì cơng việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giải pháp thứ ba: Hạch tốn doanh thu, chi phí

- Về doanh thu:

Kế tốn hiện đang ghi nhận cơng nợ ngay sau khi ký kết hợp đồng như đã

nhắc đến ở trên làm tăng giá trị khoản mục nợ phải thu và doanh thu nhận

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

80KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnhtrước, tuy nhiên việc hạch toán này sẽ giúp công ty quản lý được công nợ của

từng khách hàng theo từng hợp đồng.

Kế toán nên thay đổi cách ghi nhận doanh thu hiện tại thành ghi nhận doanh

thu theo giá trị khối lượng thực hiện để giảm thiểu công việc hạch toán nhưng

vẫn hợp lý và đảm bảo đúng chế độ vì theo điều kiện trong các hợp đồng của

công ty đa phần là kết quả thực hiện phải được khách hàng nghiệm thu và sự

phê duyệt của cấp trên.

 Khi ký hợp đồng kế tốn khơng hạch tốn.

 Khi hồn thành cơng việc và được khách hàng chấp nhận thanh tốn kế

tốn xuất hóa đơn GTGT và định khoản:

Nợ TK 112,131

Có TK 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331- Thuế GTGT đầu ra phải nộp

Nếu kế tốn muốn theo dõi, quản lý cơng nợ của từng khách hàng theo từng

hợp đồng thì kế tốn vẫn có thể xem sổ chi tiết công nợ để xác định ngay được

cơng nợ còn phải thu của từng hợp đồng, từng khách hàng cụ thể.- Về chi phí:

Chính sách theo dõi chấm cơng, tính và trả lương cho nhân cơng trực tiếp

hiện tại là không thể xác định được cho từng hợp đồng cụ thể, do đó cơng ty

nên thay đổi chính sách để kế tốn có thể xác định rõ chi phí tiền lương nhân

cơng trực tiếp tính vào từng hợp đồng.

Khi hợp đồng được phòng kế hoạch giao về Tổ - đội thì người quản lý Tổ đội phân cơng giao khốn cho nhân viên hoặc một nhóm nhân viên thực hiện

toàn bộ hợp đồng, hạng mục trong hợp đồng. Hàng ngày, người quản lý theo

dõi việc thực hiện hợp đồng và chấm công đi làm của nhân viên đến cuối

tháng nộp bảng chấm công và kèm theo bảng cơng theo dõi thực hiện hợp

đồng có mẫu như sau:

BẢNG CÔNG THEO DÕI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Tháng … nămTTHọ và tênHợp đồngSố ngày côngGhi chúSV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

81KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

Huy

1

2GVHD:Th.S Đào MạnhHĐ số

973/2014/HĐ-XD

…….………- Chi phí để tính vào giá vốn chính là các chi phí liên quan đến việc thực

hiện hợp đồng vì vậy, kế tốn phải xác định và phân biệt rõ các chi phí nào là

hợp lý để tập hợp tính vào giá thành của từng cơng trình vụ việc, chí phí nào

được hạch tốn vào chi phí quản lý. Ví dụ, chi phí in ấn, th máy photocopy,

chí phí văn phòng phẩm dùng cho việc làm hồ sơ báo cáo, chi phí chuyển phát

nhanh để chuyển hồ sơ tài liệu phải được tính vào chí phí chung và tiến hành

phân bổ cho các hợp đồng theo doanh thu.

Cơng thức phân bổ chi phí chung:

Chi phí chung cho

từng hợp đồng=Doanh thu của từng

hợp đồng

Tổng doanh thu của

các hợp đồngXChi phí chung

phân bổGiải pháp thứ tư: Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị

Như đã trình bày ở phần nhược điểm, cơng ty cần hồn thiện kế toán quản

trị, đặc biệt phải từng bước xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị, một số

báo cáo cần thiết trong quản trị doanh nghiệp, để giúp cho các nhà quản lý đưa

ra được quyết định đúng đắn, chính xác nhất.

Để xây dựng và sử dụng hiệu quả hệ thống kế tốn quả trị thì cơng ty cần

đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hệ thống kế toán quản trị khơng có một quy chuẩn pháp lý chung nào

về hình thức lẫn nội dung báo cáo do đó, công ty phải tự xây dựng một hệ

thống chỉ tiêu kế toán quản trị cụ thể phù hợp với mục tiêu, chiến lược xây

dựng và phát triển cảu công ty. Chỉ tiêu này phải đảm bảo so sánh được

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

82KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnhgiữa các thời kỳ để đưa ra được các đánh giá chính xác về thực tế tình hình

hoạt động của cơng ty.

- Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề của cơng

ty, trình độ quản lý của công ty.

- Phù hợp với năng lực chuyên môn của cán bộ kế toán, cần xây dựng

một đội ngũ nhân sự làm cơng tác quản trị khơng những có chun mơn

nghiệp vụ mà còn có sự hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp, từ đó mới có thể đưa ra các phân tích đánh giá chính xác trên

cơ sở số liệu thu thập được.

- Đáp ứng được mục đích của cấp lãnh đạo: cung cấp thơng tin nhanh

chóng, chính xác và kịp thời.

- Khơng phá vỡ cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty.

- Phải xem xét lợi ích và chi phí, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và tính

hiệu quả.

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp

Để có thể hồn thiện được doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh

đạt hiệu quả thì cần phải tuân thủ những điều kiện sau:

- Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo sự tuân thủ đúng chế độ,

chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn bản pháp luật về đặc điểm kinh doanh,

ngành nghề sản xuất và yêu cầu tổ chức của công ty. Yêu cầu này đòi hỏi

cơng tác kế tốn phải có sự thống nhất về nhiều mặt như sổ sách kế toán,

phương pháp kế toán, các chỉ tiêu kinh tế trong báo cáo cũng như hệ thống

chứng từ kế tốn.

- Hồn thiện cơng tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

phải đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời, chính xác cho nhà quản lý, những

người quan tâm tới hiệu quả hoạt động của công ty và phải vận dụng một

cách linh hoạt sáng tạo, tương thích, phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh

doanh nhằm phát huy hiệu quả của cơng tác kế tốn.

- Giải pháp hồn thiện dựa trên nguyên tác khoa học và đáp ứng yêu cầu

cung cấp thơng tin kịp thời chính xác nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện tốtSV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

83KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HuyGVHD:Th.S Đào Mạnhvà kinh doanh hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và mục tiêu

tăng trưởng, phát triển bền vững.

- Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cao.

- Và cuối cùng đó là sự nỗ lực, cố gắng thực hiện của tập thê cán bộ

phòng kế tốn nói riêng và bộ máy tổ chức cơng ty nói chung, có sự quan

tâm sát sao thực hiện.

Tuy nhiên với lượng kiến thức còn hạn hẹp và q trình thực tập rất ngắn

nên các giải pháp mà em đưa ra chỉ mang tính chất cá nhân của bản thân dựa

trên những gì mà em đã tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu từ tình hình kế tốn của

cơng ty, vì vậy em rất mong được sự đóng góp và quan tâm của các anh, chị

trong phòng kế tốn và ban lãnh đạo cơng ty để cơng tác kế tốn tại cơng ty có

thể hồn thiện hơn góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của cơng ty.KẾT LUẬN

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là yếu tố then chốt trong

hệ thống kế tốn tài chính của mỗi doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phát triển

bền vững là doanh nghiệp kiểm sốt tốt chi phí và tạo ra doanh thu, lợi nhuận

cao là mục tiêu hàng đầu với doanh nghiệp, vì lợi nhuận cao mà chi phí bỏ ra

thấp sẽ đánh giá được năng lực kinh doanh, vị thế trên thị trường của công ty.

SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2

84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×