Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Chỉ đạo phương hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh là phải

nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, tạo cơ chế để Chi nhánh

chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ, nhu cầu cần tài trợ.- Cùng với Chi nhánh Đà Nẵng xây dựng quy trình cho vay phù

hợp với các khoản vay tiêu dùng, điều chỉnh những điều kiện cho

vay và chính sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt hơn

đối với khách hàng vay tiêu dùng.- Hỗ trợ về tài chính để chi nhánh tăng cường các hoạt động giới

thiệu hình ảnh và quảng bá thương hiệu.- Hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của lanh đạo

cũng như cán bộ nhân viên.- Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo việc nâng cao chất

lượng CVTD của chi nhánh phải gắn liền với tăng trưởng tỷ trọng

CVTD trong hoạt động cho vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động

của Chi nhánh và của toàn hệ thống MHB.26Kết luận:

Trong những năm gần đây, thị trường Ngân hàng diễn ra cạnh tranh hết sức

gay gắt, hoạt động cho vay vốn để kinh doanh là thế mạnh truyền thống của các

NHTM đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, thị trường cho

vay tiêu dùng được xem như thị trường tiềm năng để các NHTM đa dạng hoá sản

phẩm cho vay, nâng cao lợi nhuận. Các ngân hàng đang có xu hướng nâng cao

chất lượng cho vay tiêu dùng, qua đó thu hút lượng đơng đảo khách hàng vay tiêu

dùng đến với mình. Cho vay tiêu dùng là một thị trường rất tiềm năng, MHB chi

nhánh Đà Nẵng cũng đang đi theo xu hướng đó. Qua phân tích tình hình thực hiện

hoạt động CVTD từ năm 2011 đến 2013 thì thị phần hoạt động CVTD chiếm tỷ

trọng ngày càng tăng trong hoạt động kinh doanh tại MHB Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, người viết kiến nghị MHB Đà Nẵng cần nhanh chóng

phát triển sản phẩm mới để tăng sức cạnh tranh, giảm bớt áp lực cho nhân viên

kinh doanh, tăng cường công tác Marketing hướng đến giữ vững thị phần hiện tại.

Đồng thời, MHB Đà Nẵng cần tận dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội và

vượt qua thách thức để nâng cao hoạt động CVTD tại Chi nhánh.2728Tài liệu tham khảo

Tài liệu Tiếng Việt

1. Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương (2011), Nghiệp vụ tíndụng Ngân hàng, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh.

Tài liệu lấy từ Internet

1.Hoan Lam (năm 2012), Ngân hàng MHB được cấp mức tăng trưởng tín dụng

cao nhất, được lấy về ngày 25/11/2014, từ http://vietstock.vn/2012/02/ngan-hangmhb-duoc-cap-muc-tang-truong-tin-dung-cao-nhat-757-215664.htm

2.Như ý (năm 2012), MHB tăng vốn điều lệ lên 3369 tỷ đồng, được lấy về ngày

28/11/2014,từhttp://vietstock.vn/2012/01/mhb-tang-von-dieu-le-len-3369-ty-dong-764-212790.htm

3.website của MHB : mhb.com.vn

Tài liệu nội bộ từ MHB

1.

2.Tài liệu nội bộ từ MHB Đà Nẵng về kết quả kinh doanh.

Tài liệu nội bộ từ MHB Đà Nẵng về Hướng dẫn cho vay tiêu dùng trong hệ3.thống Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Tài liệu nội bộ từ MHB Đà Nẵng về Quy trình cho vay trong hệ thống Ngân4.hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Tài liệu nội bộ từ MHB Đà Nẵng về Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

của MHB Đà Nẵng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×