Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp

1.1.2. Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty đầu tư và

kinh doanh vốn Nhà nước

a. Đại diện Vốn chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp

- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các

doanh nghiệp.

- Đầu tư (bổ sung) hoặc thối đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn đầu

tư của SCIC.

- Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC.

b. Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

- Đầu tư vào những ngành, lĩnh vực quan trọng cần có sự tham gia

của Nhà nước.

- Góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần với các doanh nghiệp khác.

- Đầu tư trên thị trường vốn, thị trường chứng khốn thơng qua mua

bán cổ phiếu, trái phiếu và các cơng cụ tài chính khác.

c. Dịch vụ tư vấn tài chính

- Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Tư vấn cổ phần hóa.

- Tư vấn đầu tư.

- Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

d. Huy động vốn

- Vay vốn.

- Phát hành trái phiếu trong và ngoài nước.

- Nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư.

e. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh vốn

- Tổ chức tham gia các diễn đàn đầu tư trong nước và quốc tế.

- Đàm phán, kí kết và tiếp nhận các khoản vay, viện trợ của nước ngoài.

f. Các dịch vụ hỗ trợ khác

- Tổ chức chương trình đào tạo cho doanh nghiệp có vốn góp của SCIC.

- Tổ chức hội thảo, cung cấp thông tin kinh tế, cơ hội đầu tư cho

doanh nghiệp trong và ngoài nước.SV: Vũ Hồng Ngân4Khóa luận tốt nghiệp

1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh

của Tổng cơng ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà

nước

Tổ chức bộ máy và tổ chức kinh doanh trong Tổng công ty có vai trò

quan trọng trong việc quản lí điều hành các hoạt động của Tổng cơng ty,

góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng cơng ty.Với mơ hình

quản lý hiệu quả phù hợp với mơ hình, điều kiện thực tế và dựa trên đặc thù

của Tổng công ty, cùng với việc tổ chức bộ máy thống nhất, Tổng cơng ty

đã thực hiện quản lý tốt, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Tổng

công ty.

Bộ máy tổ chức của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà

nước được khái quát như sau:Sơ đồ 1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của tổng công ty

đầu tư

và kinh doanh vốn Nhà nước.

(Nguồn: website scic.vn )

• Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong cơng ty.

SV: Vũ Hồng Ngân5Khóa luận tốt nghiệp

- Ban đầu tư kinh doanh:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty các vấn đề liên quan đến

công tác đầu tư dự án; đầu tư tài chính trên thị trường vốn; ủy thác đầu tư

của Tổng cơng ty

+Xây dựng quy trình, quy chế và danh mục đầu tư

+Đầu tư dự án

+Đầu tư cổ phần góp vốn trung và dài hạn; đầu tư cổ phiếu ngắn hạn;

đầu tư trái phiếu.

+Uỷ thác đầu tư.

- Ban quản lý vốn đầu tư 1

+Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo tổng

công ty về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp, thực hiện quyền

đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng cơng ty thuộc

lĩnh vực tài chính ngân hàng và một số ngành khác theo phân công của lãnh

đạo Tổng công ty

+Xây dựng thể chế, chiến lược, kế hoạch

+Tiếp nhận, chuyển giao doanh nghiệp

+Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

+ Quản trị vốn đầu tư tại doanh nghiệp

+Công tác người đại diện

+Công tác quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+Cơng tác cổ phần hóa

+Nhiệm vụ phối hợp

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh

đạo Tổng công ty.

- Ban quản lý vốn đầu tư 2

+Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo Tổng

công ty về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền

đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng cơng ty thuộc

lĩnh vực năng lượng, xây dựng, giao thông vận tải và một số ngành theo

phân công của Lãnh đạo Tổng công ty

+Xây dựng thể chế, chiến lược kế hoạch

+Tiếp nhận, chuyển giao doanh nghiệp

SV: Vũ Hồng Ngân6Khóa luận tốt nghiệp

+Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

+Quản trị vốn đầu tư tại doanh nghiệp

+Công tác người đại diện

+Công tác quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+Cơng tác cổ phần hóa

+Nhiệm vụ phối hợp

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh

đạo Tổng công ty.

- Ban quản lý vốn đầu tư 3

+Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo tổng

công ty về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền

đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thuộc

lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và một số ngành khác theo phân công

của Lãnh đạo Tổng công ty

+Xây dựng thể chế, chiến lược kế hoạch

+Tiếp nhận, chuyển giao doanh nghiệp

+Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

+Quản trị vốn đầu tư tại doanh nghiệp

+Công tác người đại diện

+Công tác quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+Cơng tác cổ phần hóa

+Nhiệm vụ phối hợp

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh

đạo Tổng công ty.

- Ban quản lý đầu tư 4

+Tham mưu và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo Tổng

công ty về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền

đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thuộc

lĩnh vực thương mại, dịch vụ và một số ngành khác theo phân công của

Lãnh đạo Tổng công ty

+Xây dựng thể chế, chiến lược kế hoạch

+Tiếp nhận, chuyển giao doanh nghiệp

SV: Vũ Hồng Ngân7Khóa luận tốt nghiệp

+Thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

+Quản trị vốn đầu tư tại doanh nghiệp

+Công tác người đại diện

+Công tác quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+Công tác cổ phần hóa

+Nhiệm vụ phối hợp

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh

đạo Tổng công ty.

- Văn phòng điều hành

+Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc thực hiện các công tác: thư

ký, phát triển đối tác, truyền thồng, hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ và

các cơng tác khác có liên quan

+Cơng tác thư ký hội đồng thành viên

+Công tác thư ký ban giám đốc

+Công tác phát triển quan hệ đối tác

+Công tác truyền thơng

+Cơng tác hành chính quản trị

+Cơng tác văn thư- lưu trữ- lễ tân

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty.

- Ban tin học và thống kê

+Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty về công tác tin học, thống kê

và các vấn đề khác có liên quan đến Tổng cơng ty

+Xây dựng, trình lãnh đạo Tổng công ty duyệt các quy định, quy

chế, quy trình tin học hoa, thống kê và quy trình cập nhật, quản lý cơ sở dữ

liệu của Tổng công ty; chiến lược, quy hoạch phát triển, kiến trúc tổng thể,

kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển và ứng dụng công nghệ thông

tin và thống kê của Tổng công ty; Nghiên cứu, tập hợp và đánh giá nhu

cầu, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê của Tổng cơng ty,

trình lãnh đạo cơng ty duyệt để triển khai tin học hóa;

+Tổ chức thực hiện các cơng việc tin học hóa và thống kê.

- Ban Tài chính- Kế tốn

SV: Vũ Hồng Ngân8Khóa luận tốt nghiệp

+Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty các công việc: Cơng tác tài

chính, cơng tác kế tốn, cơng tác quản lý “Qũy hỗ trợ sắp xếp và phát triển

doanh nghiệp”, phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng công ty trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ liênquan và thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác

theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty.

- Ban quản lý rủi ro

+Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các

công tác: quản lý rủi ro; kiểm tra nội bộ; khiếu nại tố cáo của Tổng công ty

+Công tác quản lý rủi ro

+Công tác kiểm tra nội bộ

+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty.

- Ban kế hoạch tổng hợp

+Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty thực hiện các công việc sau:

Công tác xây dựng chiến lược, định hướng phát triển và thể chế

+Công tác kế hoạch tổng hợp

+Công tác xây dựng, quản lý danh mục đầu tư.

- Ban tổ chức cán bộ.

+Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty về công tác tổ chức bộ máy,

biên chế, tiền lương, nhân sự, đào tạo, thi đua khen thưởng và các vấn đề

có liên quan của Tổng công ty

+Tổ chức bộ máy và biên chế

+Công tác cán bộ

+ Lao động, tiền lương và chính sách đối với cán bộ viên chức

+Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên

- Ban pháp chế

+Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty về công tác pháp chế và các

vấn đề khác có ln quan của Tổng cơng ty.

- Văn phòng Đảng đồn

+Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cơng ty, Ban

chấp hành Cơng Đồn, Ban chấp hành đồn thanh niên thực hiện cơng tác

Đảng, Cơng Đồn và Đồn thanh niên theo quy định của Điều lệ, quy chế

của Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

SV: Vũ Hồng Ngân9Khóa luận tốt nghiệp

- Chi nhánh phía Nam.

+Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh

nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty; thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn

đầu tư của Tổng công ty theo sự phân công, phân cấp của Tổng công ty.

- Chi nhánh miền Trung

+Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh

nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty; thực hiện việc đầu tư và quản lý vốn

đầu tư của Tổng công ty theo sự phân công, phân cấp của Tổng công ty.

1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty trong một số

năm gần đây

Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây

của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu1.Doanh thu hoạt độngNăm 2012Năm 2013Năm 20142013/20122014/2013+/-(%)+/-(%)1.011.019126110.803102,23.885.9094.896.9285.007.7312.Chi phí hoạt động đầu tư(783.737)48.38049.515kinh doanh vốn

3.Lợi nhuận gộp4.669.6464.848.5884.958.216178.942103,8109.628102,261431551372283,312108,3117.174119.293201.5582.119101,891.265168,94.552.4784.729.4384.756.813176.960103,827.375100,58.7429.7719.9981.029111,9227102,321322724114106,514106,58.5299.5449.7571.015112213102,24.561.0074.738.9824.766.570177.975103,927.588100,6615.513499.639499.918-115.87481,1279100,05đầu tư và kinh doanh vốn4.Doanh thu hoạt động tài

chính

5.Chi phí quản lý doanh

nghiệp

6.Lợi nhuận thuần từ hoạt

động đầu tư và kinh doanh

vốn

7.Thu nhập khác

8.Chi phí khác

9.Lợi nhuận khác

10.Tổng lợi nhuận kế tốn

trước thuế

11.Chi phí thuế thu nhập

doanh nghiệp hiện hànhSV: Vũ Hồng Ngân10Khóa luận tốt nghiệp

12.Lợi nhuận sau thuế thu3.945.4944.239.3434.266.652293.849107,427.309100,64nhập doanh nghiệp(Nguồn: Báo cáo Tài chính năm 2012, 2013, 2014)

Nhận xét:

Lợi nhuận sau thuế tăng dần qua các năm 2012, 2013 và 2014. Lợi

nhuận sau thuế năm 2014 so với năm 2013 tăng 27.309 tỷ đồng tương ứng

tỷ lệ tăng là 0,64%. Năm 2013 tăng 293.849 tỷ đồng, tương ứng 7,4%. Lợi

nhuận sau thuế vẫn tăng khi nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng là

do các khoản Chi phí giảm mạnh hơn sự giảm của doanh thu.

Nhìn chung, do sự ảnh hưởng của nền kinh tế khủng hoảng nhưng

Tổng công ty vẫn đạt Lợi nhuận sau thuế tăng qua các năm cho thấy khả

năng quản lý Chi phí rất tốt của Tổng cơng ty cũng như các kế hoạch kinh

doanh, đầu tư đúng đắn, có hiệu quả cao mà Tổng công ty đã đạt được.

1.2. Đặc điểm về tổ chức kế tốn tại Tổng cơng ty Đầu tư và kinh

doanh vốn Nhà nước

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế tốn tại Tổng cơng ty Đầu

tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Trưởng banPhó banPhó banTrưởng phòngTrưởng phòngTrưởng phòngkế tốntài chínhquản lý quỹPhó phòngPhó phòngPhó phòngChunChunChunChunChunChunviênviênviênviênviênviênSV: Vũ Hồng Ngân11Khóa luận tốt nghiệpSơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy ban tài chính kế

tốn

(Nguồn: ban tài chính kế tốn)

- Cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc ban Tài chính kế tốn

+ Lãnh đạo cấp phòng gồm Trưởng phòng và các phó trưởng phòng

do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng ban tài

chính kế tốn.

+Trưởng phòng điều hành chung hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm

trước Trưởng ban tài chính kế tốn và pháp luật về hoạt động của phòng.

+ Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành một số

nhiệm vụ theo sự phân cơng của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước

trưởng phòng, trưởng ban và pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ

được phân công.

+ Biên chế hàng năm của các phòng do trưởng ban kế tốn tài chính

xem xét, tổng hợp chung trong biên chế của ban tài chính kế tốn và trình

tổng giám đốc xem, quyết định.

+ Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí, sắp xếp, phân cơng cơng tác

đối với cán bộ nhân viên trong phòng để hồn thành tốt nhiệm vụ do

Trưởng ban tài chính kế tốn giao.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kế tốn

a,Về cơng tác kế tốn tốn tài chính

- Xây dựng trình lãnh đạo Tổng công ty duyệt và tổ chức triển khai

thực hiện các chế độ, quy định về kế toán theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng

công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức hệ thống kế toán; Thực hiện việc hạch toán, kế toán, thanh

toán của Tổng cơng ty đảm bảo kịp thời, chính xác đúng chế độ;

- Tổ chức theo dõi tình hình sử dụng vốn tài sản của Nhà nước giao

cho Tổng công ty quản lý, Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các

quy chế của Nhà nước và quy định của Nhà nước và quy định của Tổng

công ty về sử dụng tài sản; Tổ chức đánh giá, kiểm kê, xử lí tài sản thừa

thiếu sau kiểm kê; Trích khấu hao tài sản cố định và các công việc khác có

SV: Vũ Hồng Ngân12Khóa luận tốt nghiệp

liên quan; Tổ chức lưu trữ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định của pháp

luật và của Tổng cơng ty;

- Hạch tốn rõ ràng, đầy đủ các khoản thu, chi phát sinh, rà sốt tính

lãi chậm nộp để đơn đốc, đối chiếu các khoản chậm nộp quỹ đã bàn giao

quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Tổng cơng ty. Phòng kế tốn

có trách nhiệm bảo quản, lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan

trực tiếp đế hoạt động thu chi của Qũy theo quy định hiện hành về kế tốn

để phục vụ cơng tác kiểm tra, giám sát các cơ quan liên quan;

- Lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các báo cáo tài

chính và các báo cáo khác có liên quan theo quy định của Tổng công ty và

pháp luật;

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác hợp nhất Báo cáo tài

chính theo quy định.

b,Về cơng tác kế tốn quản trị

Thực hiện việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thơng tin kinh

tế, tài chính theo u cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Lãnh

đạo Tổng cơng ty, Lãnh đạo Ban tài chính kế tốn bao gồm:

- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo phạm vi, nội dung kế

toán quản trị của Tổng công ty xác định theo từng thời kỳ;

- Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu nội bộ;

- Xây dựng báo cáo kế toán quản trị phù hợp với yêu cầu cung cấp

thông tin phục vụ quản lý nội bộ của Tổng công ty. Cung cấp thông tin theo

yêu cầu quản trị nội bộ của Tổng cơng ty;

- Tổ chức phân tích thơng tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra

quyết định của Lãnh đạo Tổng cơng ty;

- Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch và ra

quyết định của Lãnh đạo Tổng công ty.

c, Về cơng tác kế tốn tại đơn vị trực thuộc

- Hướng dẫn, kiểm tra cơng tác quản lý tài chính và tổ chức kế

tốn cho các cơng ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng

cơng ty;SV: Vũ Hồng Ngân13Khóa luận tốt nghiệp

- Theo dõi, tổng hợp số liệu kế toán phát sinh tại các đơn vị phụ

thuộc trong báo cáo tài chính của Tổng cơng ty theo đúng quy định của

Pháp luật.

d, Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, phân cơng của Lãnh

đạo ban Tài chính kế tốn và lãnh đạo tổng cơng ty.

1.2.2. Chế độ kế tốn áp dụng tại Tổng cơng ty Đầu

tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) áp dụng

chế độ kế toán doanh nghiệp ( Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng

03 năm 2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Các quy định tại chế độ kế toán áp dụng cho SCIC và các đơn vị trực

thuộc, phụ thuộc SCIC hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh vốn.

1.2.3. Hình thức kế tốn tại Tổng cơng ty đầu tư và kinh

doanh vốn Nhà nước

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện ghi sổ kế

tốn theo hình thức kế tốn trên máy vi tính và sử dụng phần mềm kế tốn

Fast Accounting.

Tổng cơng ty đã trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị cho phòng kế tốn

với sự hỗ trợ của phần mềm Fast Accounting giúp cho cơng tác hạch tốn kế

tốn thuận lợi, chính xác. Phần mềm kế tốn FAST có các phân hệ như sau:

- Hệ thống

- Phân hệ kế toán tổng hợp

- Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay

- Phân hệ kế tốn hàng và cơng nợ phải thu

- Phân hệ kế tốn mua hàng và cơng nợ phải trả

- Phân hệ kế toán hàng tồn kho

- Phân hệ kế tốn cơng cụ, dụng cụ

- Phân hệ kế toán Tài sản cố định

- Phân hệ kế toán chi phí và giá thành

- Phân hệ báo cáo thuế

- Phân hệ báo cáo tài chính

Số liệu cập nhật ở phân hệ nào sẽ được lưu ở phân hệ đó, ngồi ra

còn được chuyển sang các phân hệ khác trong những nghiệp vụ, thơng tin

có liên quan tùy theo từng trường hợp cụ thể để lên các sổ sách báo cáo tài

chính, doanh thu, chi phí, nợ phải thu, phải trả, tiền lương. Quy trình hạch

SV: Vũ Hồng Ngân14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×