Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×