Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về cơng tác

quản lý nhà nước về đất đai

Hình 4.2. Nhận xét của người dân về công

tác quản lý và sử dụng đất(Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra )Hình 4.3: Đánh giá công tác tuyên truyền

phổ biến pháp luật về đất đai(Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra )Hình 4.4. Đánh giá công tác thu hồi,

bồi thường, hỗ trợ tái định cưHình 4.5: Đánh giá sự hiểu biết của

người dân về đất đai(Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra )(Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra )4.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm

tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

* Thuận lợi:

- Phường Bắc Cường có địa hình khá thuận lợi cho công tác quản lý Nhà

nước về đất đai, nhất là công tác thống kê, đo đạc, xây dựng bản đồ tạo

điều kiện cho cơng tác cấp GCNQSD đất.

- Có hệ thống bản đồ địa chính được đo đạc, thành lập từ năm 2000, đến

nay hệ thống bản đồ này không chỉ được thể hiện trên giấy mà còn đưa

vào hệ thống máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử

dụng.

- Bên cạnh đó sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, phòng Tài

ngun và Mơi trường thành phố, sự nỗ lực của UBND phường đã hồn

thành các chỉ tiêu đề ra.*Trong q trình triển khai thực hiện cơng tác quản lý đất đai

vẫn còn một số bất cập như:

- Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai còn chồng chéo

- Hệ thống thủ tục hành chính về đất đai còn rườm rà, phức tạp, gây

nhiều khó khăn, phiền hà cho dân.

- Trang thiết bị phục vụ cơng tác chun mơn còn thiếu thốn, cơ sở vật

chất chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

- Trình độ chun mơn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, cơng chức làm

cơng việc này còn hạn chế.

- Cơng tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

được thực hiện nhưng chưa thu được kết quả, trình độ nhận thức của

người dân về pháp luật đất đai còn hạn chế* Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý

nhà nước về đất đai.

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: cần có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất kịp thời, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của phường phải bám sát vào nhu

cầu thực tế của địa phương và phải có những chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện để đạt kết

quả cao hơn.

- Công tác tuyên truyền: Cần đẩy mạnh và tích cực hơn nữa trong cơng tác tun truyền

giáo dục các chính sách pháp luật về đất đai đến người dân, để người dân hiểu Luật và

thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

- Cơng tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ: Cần có những chủ trương đưa các cán bộ trung

cấp, cao đẳng đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt công tác quản lý

đất đai ở địa phương.

- Cần có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan với nhau nhằm phục vụ tốt

công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

- Cần tiến hành chuyển giao công nghệ quản lý hồ sơ dạng số thay thế quản lý trên giấy

để tiện cho việc quản lý, lưu trữ, sử dụng.

- Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

pháp luật đất đai.5.1 Kết luậnViệc ban hành các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực

hiện phường đã có nhiều cố gắng, trong giai đoạn 2014-2015 phường đã ban hành

tất cả 29 văn bản các loại.

Việc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử

dụng đất luôn được cán bộ địa chính phường thực hiện đầy đủ và được quản lý cẩn

thận

Trong 2 năm có 57 hộ được bàn giao đất chính thức với diện tích là 20520 m 2, 55 hộ

được tạm bàn giao và 16 hộ gia đình được chuyển từ đất nơng nghiệp sang đất ở.

Ngồi ra phường kết hợp với phòng Tài ngun và Mơi trường cấp GCNQSDĐ cho

174 hộ.

Công tác thống kê, kiểm kê được thực hiện kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý tài chính về đất đai được thực hiện chặt chẽ, theo đúng nguyên tắc

quản lý tài chính của Nhà nước.

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chế độ về quản lý, sử dụng đất đai 12 vụ, 12

vụ được xử lý.

UBND phường đã giải quyết dứt điểm 19 vụ khiếu nạn, tố cáo. Số đơn còn lại là

02 đơn thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân5.2 Kiến nghị

• Đẩy mạnh cải cách hành chính để đơn giản hóa, giảm bớt

các thủ tục, thực hiện cơng khai minh bạch các thủ tục về

đất đai như thủ tục giao, cho th, cấp giấy…

• Bố trí đủ kinh phí để thực hiện việc củng cố hệ thống hồ

sơ, dữ liệu địa chính phục vụ yêu cầu quản lý ngày càng

cao.

• Hồn thiện bộ máy quản lý đất đai, nâng cao năng lực cho

đội ngũ các bộ làm công tác quản lý đất đai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×