Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Sự hiểu biết của người dân về chuyển quyền sử dụng

đất tại phường Phan Thiết cho thấy:

 90,00% người dân trả lời đúng của về hình thức

chuyển đổi QSDĐ

 100% người dân trả lời đúng về hình thức chuyển

nhượng QSDĐ

 43,33% người dân trả lời đúng về hình thức cho thuê,

cho thuê lại QSDĐ

 96,67% người dân trả lời đúng về hình thức tặng cho

QSDĐ

 93,33% người dân trả lời đúng về hình thức thừa kế

QSDĐ

 73,33% người dân trả lời đúng về hình thức thế chấp

QSDĐ

 83,33% người dân trả lời đúng về hình thức góp vốn

QSDĐ3. Sự hiểu biết của tổ trưởng các tổ dân phố về

chuyển quyền sử dụng đất tại phường Phan Thiết

cho thấy:

 95,00% các tổ trưởng trả lời đúng về hình thức

chuyển đổi QSDĐ.

 100% các tổ trưởng trả lời đúng về chuyển

nhượng QSDĐ

 90,00% các tổ trưởng trả lời đúng về cho thuê,

cho thuê lại QSDĐ

 90,00% các tổ trưởng trả lời đúng về tặng cho

QSDĐ

 90,00% các tổ trưởng trả lời đúng về thừa kế

QSDĐ

 85,00 % các tổ trưởng trả lời đúng về thế chấp

QSDĐ

 85,00% các tổ trưởng trả lời đúng về góp vốn

QSDĐ5.2. Đề nghị

 Trong thời gian tới UBND phường Phan Thiết cần tổ

chức tuyên truyền một cách sâu rộng về kiến thức

pháp luật về đất đai nói chung và kiến thức liên

quan đến chuyển QSDĐ nói riêng để nâng cao trình

độ cho người dân.

 Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền cần có sự

điều chỉnh và linh hoạt hóa các thủ tục hành chính,

cũng như các quy trình thực hiện các thủ tục trong

chuyển QSDĐ nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho

người sử dụng đất thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ

của mình.EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×